Intenzivní úvod do financí pro nefinančáky.

Finance jsou jedním ze 6 základních předmětů, které je nutné absolvovat před vstupem do modulu specializace. Tento kurz je intenzivním úvodem do financí pro nefinančáky. Kurz seznámí studenty s osobními financemi, podnikovými financemi a financemi neziskových organizací včetně státní správy. Studenti by měli být schopni určit potřebné zdroje, vědět, jak je získat a naučit se, jak s nimi hospodařit, aby maximalizovali bohatství firmy.

Cíle kurzu

V tomto předmětu se studenti seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základy plánování a rozpočtování a s provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech, včetně zavedení strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Dále studenti získají přehled o finančních ukazatelích a metodách, které jsou základem pro řízení, plánování a správu financí v podniku. 

O programu MBA

Co budete studovat?

Finance

V kurzu Finance se účastníci seznámí se základními principy finančního řízení, s různými druhy nástrojů finančního řízení a s metodami měření a řízení výkonnosti podniku.  

Tento kurz poskytuje vhled do problematiky financí z pohledu nefinančních manažerů. Svět financí je představen z vysoce praktického pohledu, který lze velmi dobře využít nejen při finančním řízení podniku, ale i při řízení osobních financí.  

V průběhu studia si studenti prohloubí své znalosti i v sofistikované oblasti podnikových financí a strategického finančního řízení.  

Další významná část předmětu je věnována finančním trhům, jejich významu pro zdravé fungování ekonomiky a jejich segmentaci.
Investování a přijímání investičních rozhodnutí bude představovat poslední část tohoto komplexního kurzu. Studenti se seznámí s finančními nástroji na trhu, základními principy investičního rozhodování a základními metodami hodnocení některých finančních nástrojů.
 
Po absolvování tohoto kurzu budou mít studenti ucelený přehled o nástrojích, metodách a rolích finančního řízení v konkrétním podniku i v rámci podnikání jako celku. Budou ovládat nástroje finančního řízení a budou schopni je využívat ve své odborné praxi.  

Obsah kurzu & Učební plán

 • Úvod do finančních základů
 • Úvod do základů finančního řízení 
 • Podnikové finance
 • Efektivita trhu

Course Learning Outcomes

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni...

 • Zhodnotit roli efektivní finanční funkce v organizaci, včetně analýzy finančních výkazů a poměrových ukazatelů a tvorby a realizace strategie.
 • Používat kvalitativní a kvantitativní metody ke stanovení efektivních strategií a modelů finančního trhu pro organizace různé velikosti a finanční situace.
 • Aplikovat kvantitativní metody na analýzu a praxi finančních trhů, včetně trhu s dluhovými, akciovými a derivátovými nástroji.
 • Vypracovat kapitálový rozpočet a přijímat rozhodnutí, která zlepší bohatství organizace.
 • Určit optimální kapitálovou strukturu firmy s cílem maximalizovat bohatství zainteresovaných stran. 
 • Porozumět různým technikám finanční analýzy a využívat je k pochopení finančních výkazů firem a k rozhodování o krátkodobém a dlouhodobém zadlužení, o investicích a ziskovosti. 
 • Porozumět finančnímu zdraví firmy a přijímat rozhodnutí, která povedou ke zlepšení její pozice. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: