Human Resources

Udělejte z lidského kapitálu pevný základ svého podnikání.

HR je jedním ze 6 základních kurzů, které je nutné absolvovat před vstupem do modulu specializace. Tento kurz zkoumá roli odborníka na lidské zdroje jako strategického partnera při řízení dnešních organizací. Zkoumají se klíčové funkce HR, jako je nábor, výběr, rozvoj, hodnocení, udržení zaměstnanců, odměňování a pracovní vztahy. Posuzují se dopady právního a globálního prostředí a analyzují se aktuální problémy, jako je školení o rozmanitosti, politika sexuálního obtěžování a rostoucí náklady na benefity. Zvažují se osvědčené postupy vybraných zaměstnavatelů.

Cíle kurzu

Tento kurz poskytuje úvod do různých funkcí řízení lidských zdrojů, včetně odměňování a benefitů, personální práce, náboru a výběru, výzkumu, pracovních vztahů, školení a rozvoje, zdraví a bezpečnosti, plánování, zprostředkování a arbitráže, vlivu vládní legislativy na průmysl a legislativy v oblasti lidských práv a rovnosti v zaměstnání.

O programu MBA

Co budete studovat?

Human Resources

Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek každé organizace a odráží kvalitu jejího řízení. Spokojení, efektivní a motivovaní zaměstnanci představují jeden z klíčových faktorů úspěšného řízení lidských zdrojů organizace.

Kurz seznamuje studenty s mnoha oblastmi, v nichž se řízení lidských zdrojů vyskytuje. Po stručném úvodu do vzniku a definic řízení lidských zdrojů se zaměřuje na metody a postupy náboru a výběru zaměstnanců. Poté studenti pokračují ve studiu v oblasti adaptačních a integračních fází řízení lidských zdrojů, včetně školení, vzdělávání a možného kariérního rozvoje zaměstnance.

Další část kurzu se zabývá hodnocením a odměňováním výkonu, které je nezbytné pro dlouhodobé plánování lidských zdrojů. Stěžejní fáze procesu řízení lidských zdrojů jsou uzavřeny problematikou výpovědi, odchodu do důchodu a plánování nástupnictví.

Kurz se zabývá také velmi aktuálním tématem týmové práce, klady a zápory a praktickými případovými studiemi pro zefektivnění týmové práce. Studenti se seznámí s různými typy osobností a jejich vzájemným působením v týmu a s tím, jak může být tato interakce přínosná pro výsledek týmové práce.

V kurzu studenti získají teoretické i praktické znalosti o personálních dovednostech a procesech, které jim umožní jejich využití ve vlastní personální a manažerské praxi.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Řízení lidských zdrojů
 • Nábor a výběr zaměstnanců
 • Proces adaptace a integrace
 • Hodnocení a odměňování výkonu
 • Plánování zaměstnanců
 • Týmová práce a řízení lidských zdrojů s ohledem na různorodé osobnostní typy
 • Firemní kultura a etika organizace 

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni:

 • Vysvětlit různé funkce řízení lidských zdrojů a určit jejich vztah k pracovišti z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Aplikovat principy řízení lidských zdrojů na manažerské rozhodování v oblasti přijímání zaměstnanců, odměňování a benefitů a státní legislativy.
 • Identifikovat společenské problémy související s řízením lidských zdrojů, jako je systémová diskriminace, a rozvíjet přístupy k řešení těchto problémů na pracovišti pomocí různých metod osvojených v hodinách.
 • Identifikovat a předvídat trendy v oblasti řízení lidských zdrojů v manažerském rozhodování a vyvíjet proaktivní řešení a techniky adaptace na měnící se požadavky odvětví.
 • Syntetizovat hloubku a rozsah znalostí, znalost metodik, aplikaci znalostí a komunikační dovednosti pro manažerské rozhodování.

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: