Efektivní komunikace je základem skvělého vedení.

Tento kurz seznamuje studenty s teoriemi a postupy, které vedou k efektivní komunikaci mezi lidmi a v rámci organizace. Klíčová témata zahrnují komunikační proces, strategickou komunikaci, komunikaci v organizacích a řízení komunikace.

 

Cíle kurzu

Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností. Důraz je kladen především na rozvoj osobních předpokladů manažera v oblasti komunikačních dovedností. Cílem kurzu je seznámit studenty se zásadami správné interní a externí komunikace.

O programu MBA

Co budete studovat?

Komunikace

Komunikace je neoddělitelnou součástí života každého z nás. Avšak komunikace a efektivní komunikace není totéž.

V dnešním světě znamená efektivní komunikace obrovskou konkurenční výhodu. Schopnost efektivně komunikovat a přijímat informace může znamenat rozdíl mezi úspěchem a průměrností. Cílem kurzu je poskytnout studentům relevantní informace, znalosti a dovednosti, které jim pomohou dosáhnout mistrovství v oblasti efektivní komunikace, a to jak v profesní kariéře, tak v soukromém životě.

Studenti se seznámé s jednotlivými fázemi procesů a prvky ovlivňujícími efektivitu komunikačního procesu. Kromě toho kurz poskytuje studentům rozsáhlé informace o různých komunikačních stylech, které jsou charakteristickými rysy představitelů jednotlivých komunikačních stylů, a praktické informace o tom, jak prezentovat efektivní sdělení na
představitelům jednotlivých komunikačních stylů.

Další část kurzu se zabývá postupy interní (komunikace v týmu, komunikace se zaměstnanci) a externí komunikace (marketingová komunikace, komunikace s komunitou) a jejich významem pro úspěch organizace.

Po absolvování kurzu získají studenti vhled do teorie komunikace v zajímavé a snadno aplikovatelné podobě pro svou profesní kariéru i soukromý život. Cílem je osvojit si principy efektivní komunikace tím, že si uvědomí, jak komunikační proces funguje a jaké faktory ovlivňují jeho výsledek. Studenti se naučí efektivně komunikovat zdokonalením svých písemných i mluvních dovedností.

Studenti si také osvojí zásady efektivní interní komunikace v týmu či organizaci a získají přehled o elementárních zásadách externí komunikace a public relations. Z hlediska individuálních komunikačních dovedností získají studenti neocenitelné znalosti o komunikačním procesu. Studenti budou schopni identifikovat rozdíly mezi lidmi, kteří jsou představiteli různých typů komunikačních stylů, a osvojí si porozumění pro komunikační styly.
každého z nich.

Obsah kurzu & Učební plán

  • Základy komunikace
  • Reprezentační systémy
  • Komunikační styly
  • Umění naslouchat
  • Písemná komunikace
  • Řízení interní komunikace

Výstupy předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti umět: 

  • Analyzovat teorii a praxi efektivní komunikace s cílem zlepšit efektivitu vlastních osobních a profesních komunikačních procesů.

  • Určit efektivní komunikační strategie pro různé organizační požadavky, situace a výzvy v organizacích veřejného i soukromého sektoru.

  • Vybírat mezi různými nástroji písemné a mluvené komunikace, rétorickými styly a komunikačními systémy pro vytváření a zavádění strategické komunikace.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: