close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Efektivní komunikace je základem skvělého vedení.

Tento kurz seznamuje studenty s teoriemi a postupy, které vedou k efektivní komunikaci mezi lidmi a v rámci organizace. Klíčová témata zahrnují komunikační proces, strategickou komunikaci, komunikaci v organizacích a řízení komunikace.

 

Cíle kurzu

Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností. Důraz je kladen především na rozvoj osobních předpokladů manažera v oblasti komunikačních dovedností. Cílem kurzu je seznámit studenty se zásadami správné interní a externí komunikace.

O programu MBA

Co budete studovat?

Komunikace

Komunikace je neoddělitelnou součástí života každého z nás. Avšak komunikace a efektivní komunikace není totéž.

V dnešním světě znamená efektivní komunikace obrovskou konkurenční výhodu. Schopnost efektivně komunikovat a přijímat informace může znamenat rozdíl mezi úspěchem a průměrností. Cílem kurzu je poskytnout studentům relevantní informace, znalosti a dovednosti, které jim pomohou dosáhnout mistrovství v oblasti efektivní komunikace, a to jak v profesní kariéře, tak v soukromém životě.

Studenti se seznámé s jednotlivými fázemi procesů a prvky ovlivňujícími efektivitu komunikačního procesu. Kromě toho kurz poskytuje studentům rozsáhlé informace o různých komunikačních stylech, které jsou charakteristickými rysy představitelů jednotlivých komunikačních stylů, a praktické informace o tom, jak prezentovat efektivní sdělení na
představitelům jednotlivých komunikačních stylů.

Další část kurzu se zabývá postupy interní (komunikace v týmu, komunikace se zaměstnanci) a externí komunikace (marketingová komunikace, komunikace s komunitou) a jejich významem pro úspěch organizace.

Po absolvování kurzu získají studenti vhled do teorie komunikace v zajímavé a snadno aplikovatelné podobě pro svou profesní kariéru i soukromý život. Cílem je osvojit si principy efektivní komunikace tím, že si uvědomí, jak komunikační proces funguje a jaké faktory ovlivňují jeho výsledek. Studenti se naučí efektivně komunikovat zdokonalením svých písemných i mluvních dovedností.

Studenti si také osvojí zásady efektivní interní komunikace v týmu či organizaci a získají přehled o elementárních zásadách externí komunikace a public relations. Z hlediska individuálních komunikačních dovedností získají studenti neocenitelné znalosti o komunikačním procesu. Studenti budou schopni identifikovat rozdíly mezi lidmi, kteří jsou představiteli různých typů komunikačních stylů, a osvojí si porozumění pro komunikační styly.
každého z nich.

Obsah kurzu & Učební plán

  • Základy komunikace
  • Reprezentační systémy
  • Komunikační styly
  • Umění naslouchat
  • Písemná komunikace
  • Řízení interní komunikace

Výstupy předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti umět: 

  • Analyzovat teorii a praxi efektivní komunikace s cílem zlepšit efektivitu vlastních osobních a profesních komunikačních procesů.

  • Určit efektivní komunikační strategie pro různé organizační požadavky, situace a výzvy v organizacích veřejného i soukromého sektoru.

  • Vybírat mezi různými nástroji písemné a mluvené komunikace, rétorickými styly a komunikačními systémy pro vytváření a zavádění strategické komunikace.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: