close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Mezikulturní komunikace

Prozkoumejte strategie komunikace bez hranic.

Mezikulturní komunikace je jedním ze 6 základních kurzů, které je nutné absolvovat před vstupem do specializačního modulu. Tento kurz zkoumá teoretické rámce a praktické strategie komunikace napříč kulturními hranicemi. Mezi hlavní témata patří základy kulturní komunikace a citlivosti, vliv mezinárodního prostředí na komunikaci a rozvoj komunikačních strategií přesahujících hranice kultur.

Cíle kurzu

Studenti se seznámí se základními pojmy a osvojí si jejich význam. Budou rozvíjet citlivost pro vnímání specifických aspektů národních kultur a uvědomí si vlastní identitu ve srovnání s jinými národními identitami. Studenti budou schopni využít získané znalosti v komunikačním procesu v mezinárodním prostředí. Budou respektovat kulturní odlišnosti. Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretický a praktický rámec, který jim umožní analyzovat a získat hlubší porozumění různým kulturám, s nimiž budou komunikovat.

O programu MBA

Co budete studovat?

Mezikulturní komunikace

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům teoretický a praktický rámec, který jim umožní analyzovat a hlouběji porozumět různým kulturám, s nimiž se mohou setkat ve svém profesním životě. Cílem je také upozornit je na možné problémy a konflikty vyplývající z nedostatečné znalosti a porozumění odlišným kulturám a na možnosti jejich řešení.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Interkulturní komunikace jako samostatná disciplína. Jsou zde uvedeny definice následujících klíčových pojmů: kultura, identita, interkulturní/mezikulturní komunikace, jazyk a rozmanitost. Základní determinanty kultury: historie, náboženství, hodnotový systém, společenské organizace, jazyk a neverbální komunikace.
 • Dimenze a prvky mezikulturní komunikace: kultura, asimilace, etnická skupina, etnikum, národ, národnostní menšina, rasy, kulturní stereotypy a vzorce. Individualistické versus kolektivistické kultury. Různé koncepty vnímání kultury a interkulturní komunikace. Pochopení hlubinných struktur kultury. 
 • Základní principy komunikace: verbální a neverbální komunikace, symbolické a kontextové znaky komunikace. Proxemika, posturologie a další specifika některých kultur v neverbální komunikaci. Demonstrace kulturních hodnot jazykovými prostředky. 
 • Základní determinanty kultury: historie. Stručné přehledy dějin nejvýznamnějších hospodářských oblastí světa (USA, Indie, Čína, Brazílie, Japonsko, Evropa, islámské země).
 • Základní determinanty kultury: rodina. Zkoumání forem a rolí rodiny, které jsou obsaženy v různých kulturách. Budou zkoumány kulturní varianty rodiny spolu s různými rolemi v rodině. Budou zohledněna genderová a věková specifika. Změny v charakteru rodiny v USA a v Evropě. Globalizační tendence a jejich vliv na rodinu.
 • Základní determinanty kultury: náboženství. Různé formy světonázoru - náboženství, sekularita, spiritualita. Role náboženství v chování. Společné a rozdílné rysy hlavních světových náboženství: Křesťanství, judaismus, islám, hinduismus, buddhismus a konfucianismus.
 • Kultura a identita jedince. Různé typy identity: rasová, etnická, genderová, národní, regionální, osobní, kybernetická a organizační. Pojem firemní kulturní identita/kultura v jejích různých podobách. Význam podnikové kultury a její měření. Vztahy mezi podnikovou a individuální identitou.
 • Kulturní, etnická a národní identita. Identita, která je primární i instrumentální. Národní charakter, autostereotypy a stereotypy cizinců o národech, resp. etnických menšinách. 
 • Vliv interkulturních rozdílů na organizační formy řízení: nejčastější typy firemní kultury: Americká, německá, japonská, korejská, čínská, ruská, francouzská, latinskoamerická. Pochopení toho, z čeho jednotlivé kultury vycházejí a na čem staví. Vliv interkulturních rozdílů na styly řízení ve firmách, na způsob řešení a zvládání konfliktů a na obchodní jednání.
 • Případy selhání mezikulturní komunikace: naprostá neznalost, falešné stereotypy a mýty, předsudky, rasismus, povýšenost, problémy v komunikaci mezi pohlavími, problémy v mezigenerační komunikaci a jak jim předcházet.

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Seznámit se se základní terminologií v oboru, mít základní znalosti příslušných teorií a kulturních modelů a nastínit základní výzkumné metody, jejich výhody a nevýhody.
 • Vyvodit význam z doporučené literatury a umět ji vlastními slovy vysvětlit, rozpoznat základní kulturní dimenze, shrnout získané poznatky.
 • Aplikovat získané znalosti na konkrétní situaci a prostředí v práci, vysvětlit, proč je podle jejich názoru jejich konkrétní organizace tam, kde je, vybrat a zdůvodnit zvolenou základní výzkumnou metodu (metody) a aplikovat je.
 • Vztáhnout konkrétní situaci ve své organizaci k teoretickým modelům, porovnat konkrétní situaci ve své organizaci s podobnými organizacemi v různých zemích (kulturách).
 • Sesumarizovat zjištění a sestavit z nich vyplývající závěry. Studenti budou umět navrhovat oblasti dalšího výzkumu pro prohloubení znalostí nebo praktické kroky pro implementaci závěrů.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: