LIGS University Clone of MBA

Získáním MBA od LIGS University přesně zacílíte svou kariéru

Co budete studovat?

6 kurzů základního modulu
Získejte 18 kreditů
6 specializovaných předmětů
Získejte 18 kreditů
Webináře & Konference
Získejte 3 kredity
Závěrečná práce
Získejte 6 kreditů

Náš program MBA je navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Studujte individuálně a odkudkoli. Můžete si vybrat z 13 různých specializovaných kurzů, které se zabývají nejaktuálnější problematikou v oboru, které doplní vaši kariéru. Kredity také můžete získat díky možnosti uznání předchozích odborných školení a zúročit tak svoje dosavadní zkušenosti. Nebo můžete absolvovat naše mimořádné volitelné předměty. LIGS University MBA vám otevře dveře do nejvyšších pater byznysu.

Školné

103.500 Kč
 • $199 Per Credit Unit
 • Payment Plans and Scholarships Available
ŠKOLNÉ Interactive Online MBA

Jednorázová platba

103.500 Kč
Konečná cena školného programu MBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

Kontaktujte nás pro individuální plán
Cena školného programu MBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

Kontaktujte nás pro individuální plán
Cena školného programu MBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
 • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
 • elektronickou komunikaci s lektory,
 • e-learningové testy,
 • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

 • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
 • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
 • případné cestovní náklady.

O programu MBA

MBA (Master of Business Administration) je efektivní profesní manažerský program, který je připraven pro časově zaneprázdněné manažery na středním a vyšším stupni řízení s mnoha specializovanými moduly, aby si každý mohl vybrat podle svých zájmů a potřeb. Studium probíhá 100% online formou v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační technologie. V kombinaci s naší unikátní vzdělávacím systémem umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Studium je možné v češtině či angličtině.

 

Hlavní výhody studia programu MBA v praxi

1.
Získáte dovednosti v oblasti komunikace, týmové práce, analýzy dat a rozhodování na základě dat.
2.
Lektoři vás naučí zaměřit se na své cíle a rozvíjet svůj potenciál.
3.
Studium ve flexibilní online formě vám umožní žít a pracovat, zatímco studujete MBA.
4.
Titul MBA získáte získáním minimálně 45 kreditů. (skládá se ze 4 částí)
5.
Stanete se leaderem. Posuňte se ve své profesi dál. Otevřete si nové cesty v podnikání nebo kariéře.
6.
Specializované kurzy jsou navrženy tak, aby vám pomohly získat dovednosti v oblasti leadershipu.
7.
Absolvováním studia MBA získáte konkurenční výhodu na trhu práce.

Co budete studovat?

Etapa studia 1: Absolvujete 6 kurzů základního modulu

Komunikace

Komunikace je neoddělitelnou součástí života každého z nás. Avšak komunikace a efektivní komunikace není totéž.

V dnešním světě znamená efektivní komunikace obrovskou konkurenční výhodu. Schopnost efektivně komunikovat a přijímat informace může znamenat rozdíl mezi úspěchem a průměrností. Cílem kurzu je poskytnout studentům relevantní informace, znalosti a dovednosti, které jim pomohou dosáhnout mistrovství v oblasti efektivní komunikace, a to jak v profesní kariéře, tak v soukromém životě.

Studenti se seznámé s jednotlivými fázemi procesů a prvky ovlivňujícími efektivitu komunikačního procesu. Kromě toho kurz poskytuje studentům rozsáhlé informace o různých komunikačních stylech, které jsou charakteristickými rysy představitelů jednotlivých komunikačních stylů, a praktické informace o tom, jak prezentovat efektivní sdělení na
představitelům jednotlivých komunikačních stylů.

Další část kurzu se zabývá postupy interní (komunikace v týmu, komunikace se zaměstnanci) a externí komunikace (marketingová komunikace, komunikace s komunitou) a jejich významem pro úspěch organizace.

Po absolvování kurzu získají studenti vhled do teorie komunikace v zajímavé a snadno aplikovatelné podobě pro svou profesní kariéru i soukromý život. Cílem je osvojit si principy efektivní komunikace tím, že si uvědomí, jak komunikační proces funguje a jaké faktory ovlivňují jeho výsledek. Studenti se naučí efektivně komunikovat zdokonalením svých písemných i mluvních dovedností.

Studenti si také osvojí zásady efektivní interní komunikace v týmu či organizaci a získají přehled o elementárních zásadách externí komunikace a public relations. Z hlediska individuálních komunikačních dovedností získají studenti neocenitelné znalosti o komunikačním procesu. Studenti budou schopni identifikovat rozdíly mezi lidmi, kteří jsou představiteli různých typů komunikačních stylů, a osvojí si porozumění pro komunikační styly.
každého z nich.

Finance

V kurzu Finance se účastníci seznámí se základními principy finančního řízení, s různými druhy nástrojů finančního řízení a s metodami měření a řízení výkonnosti podniku.  

Tento kurz poskytuje vhled do problematiky financí z pohledu nefinančních manažerů. Svět financí je představen z vysoce praktického pohledu, který lze velmi dobře využít nejen při finančním řízení podniku, ale i při řízení osobních financí.  

V průběhu studia si studenti prohloubí své znalosti i v sofistikované oblasti podnikových financí a strategického finančního řízení.  

Další významná část předmětu je věnována finančním trhům, jejich významu pro zdravé fungování ekonomiky a jejich segmentaci.
Investování a přijímání investičních rozhodnutí bude představovat poslední část tohoto komplexního kurzu. Studenti se seznámí s finančními nástroji na trhu, základními principy investičního rozhodování a základními metodami hodnocení některých finančních nástrojů.
 
Po absolvování tohoto kurzu budou mít studenti ucelený přehled o nástrojích, metodách a rolích finančního řízení v konkrétním podniku i v rámci podnikání jako celku. Budou ovládat nástroje finančního řízení a budou schopni je využívat ve své odborné praxi.  

Human Resources

Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek každé organizace a odráží kvalitu jejího řízení. Spokojení, efektivní a motivovaní zaměstnanci představují jeden z klíčových faktorů úspěšného řízení lidských zdrojů organizace.

Kurz seznamuje studenty s mnoha oblastmi, v nichž se řízení lidských zdrojů vyskytuje. Po stručném úvodu do vzniku a definic řízení lidských zdrojů se zaměřuje na metody a postupy náboru a výběru zaměstnanců. Poté studenti pokračují ve studiu v oblasti adaptačních a integračních fází řízení lidských zdrojů, včetně školení, vzdělávání a možného kariérního rozvoje zaměstnance.

Další část kurzu se zabývá hodnocením a odměňováním výkonu, které je nezbytné pro dlouhodobé plánování lidských zdrojů. Stěžejní fáze procesu řízení lidských zdrojů jsou uzavřeny problematikou výpovědi, odchodu do důchodu a plánování nástupnictví.

Kurz se zabývá také velmi aktuálním tématem týmové práce, klady a zápory a praktickými případovými studiemi pro zefektivnění týmové práce. Studenti se seznámí s různými typy osobností a jejich vzájemným působením v týmu a s tím, jak může být tato interakce přínosná pro výsledek týmové práce.

V kurzu studenti získají teoretické i praktické znalosti o personálních dovednostech a procesech, které jim umožní jejich využití ve vlastní personální a manažerské praxi.

Mezikulturní komunikace

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům teoretický a praktický rámec, který jim umožní analyzovat a hlouběji porozumět různým kulturám, s nimiž se mohou setkat ve svém profesním životě. Cílem je také upozornit je na možné problémy a konflikty vyplývající z nedostatečné znalosti a porozumění odlišným kulturám a na možnosti jejich řešení.

Management

Management je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících prosperitu všech organizací. Tento kurz seznamuje s pojmy, manažerskými postupy a funkcemi managementu. Zahrnuje základní teorie z oblasti managementu. Cílem je však osvojit si umění managementu a umět ho využít v praxi.

Pozornost bude zaměřena na identifikaci a vytváření manažerských dovedností, které zohledňují osobnost jednotlivých manažerů. Studenti se seznámí s různými styly řízení a vedení a s manažerskými strukturami, které jim poskytnou přehled a vhled do dané problematiky.

Řízení změn je dnes důležitou součástí života každého manažera. Představuje další část tohoto kurzu. Studentům jsou představeny různé strategie změn a zájmy zainteresovaných skupin, které je připraví na nevyhnutelný proces změn v jejich budoucí manažerské praxi. V průběhu celého kurzu jsou studenti vedeni k tomu, aby změnu vnímali jako příležitost, nikoliv jako hrozbu.

Marketing

Marketing je základem úspěchu - a neúspěchu - firmy. Tento obsáhlý kurz poskytuje studentům potřebné teoretické znalosti, ale velký důraz je kladen také na schopnost vykonávat marketingové činnosti v praxi. Je nanejvýš důležité, aby studenti získali správnou představu o tom, co marketing vlastně je a co není, aby byli schopni o tomto předmětu přemýšlet se správným nadhledem. 


Nejprve jsou představeny základní pojmy a definice marketingu, aby bylo možné získat základní znalosti o tomto předmětu, které jsou pak dále strukturovány a rozvíjeny. Studenti se seznámí s obrovským množstvím marketingových funkcí a jejich vzájemnou provázaností a komplexností v rámci organizace, stejně jako s rozdíly v marketingu pro různé druhy výrobků/služeb.  


Další důležitou součástí předmětu je marketingový výzkum jako metoda a nástroj pro tvorbu marketingové strategie. Studenti se učí, jak na základě výsledků marketingového výzkumu vytvořit strategický marketingový plán, a to určením cílového trhu, identifikací konkurence a stanovením marketingového rozpočtu.  


Vzhledem k tomu, že marketing v rámci hranic jedné země je v mnoha případech historií - je velmi důležité mít na paměti mezinárodní prostředí ovlivňující marketing.  


Marketing bez strategie marketingové komunikace si skutečně nelze představit - studenti se na konci kurzu seznámí s různými strategiemi a nástroji marketingové komunikace podniku. 

Etapa studia 2: Sestavte si MBA na míru výběrem 6 specializovaných kurzů z 15 možností.

Etapa studia 2: Vyberte si 6 specializovaných kurzů

Máte na výběr ze třinácti volitelných kurzů a je potřeba z tohoto modulu získat 18 kreditů

Data Science - více

Dodavatelský řetězec a logistika - více

E-Commerce - více

Finanční management - více

Globální marketing - více

IT Management and kyberbezpečnost - více

Key Account Management - více

Krizové řízení - více

Plánování a rozvoj lidských zdrojů - více

Projektový Management - více

Risk Management - více

Společenská odpovědnost firem - více

Strategický Management - více

Povinné činnosti během studia a na jeho konci

Webináře & konference

Získejte 3 kredity za společné aktivity s ostatními studenty. Ačkoli online studium nezná hranic, nemusíte se obávat bezkontaktní výuky. LIGS University pořádá 2 webináře týdně a několik konferencí ročně.  Zúčastněte se 2 webinářů týdně vedených našimi zkušenými lektory a seznamte se s dalšími studenty, nebo si vyberte z naší rozsáhlé knihovny již proběhlých webinářů. Do databáze webinářů máte přístup bez omezení a můžete si archivní webináře přehrávat ze záznamu. 

Zakončení studia

Na konci programu předložíte svůj největší projekt, závěrečnou práci. Tím získáte 6 kreditů a právo konečně užívat titul MBA. 

Jak probíhá studium MBA na LIGS University?

Absolvování programu MBA vám dá konkurenční výhodu na trhu práce. Posunete se dále ve své profesi a otevřou se vám nové cesty v podnikání nebo kariérním postupu. 

Minimální technologické požadavky pro studium: Počítač nebo tablet se stabilním internetovým připojením a softwarem pro zpracování textu

 1. Díky společnému základu(18 kreditů) si nejprve osvojíte znalosti o základních obchodních postupech, procesech a teoriích důležitých pro prosperitu firmy. 
 2. Absolvování modulu specializací (18 kreditů) vám umožní přizpůsobit a upravit si program MBA a soustředit jej na témata, se kterým se setkáváte ve své každodenní praxi.
 3. Online webináře a konference vám umožní získat hlubší znalosti o aktuálních problémech v různých oblastech. Pro splnění tohoto modulu je třeba účastí získat 3 kredity.
 4. Po napsání a úspěšné obhajobě závěrečné práce(6 kreditů) na konci programu se budete moci pyšnit titulem Master of Business Administration.

 

Profesní titul MBA převádí osvědčené postupy a teorie do vaší každodenní manažerské praxe. 

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk)
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Kompletní přihláška včetně všech potřebných dokumentů (a zaplaceného poplatku za přihlášku ve výši $100) podléhá konečnému rozhodnutí o přijetí zástupcem prorektora pro studijní záležitosti.

Jste připraveni na další krok?

Vyjděte naproti vaší vysněné kariéře

Studovat MBA

Kontaktní formulář pro Studovat MBA

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

Pročtěte si program Interactive Online MBA
Odeslat informace o programu MBA do e-mailu
zasíláním novinek z LIGS University.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: