Přehled a popis volitelných předmětů programu MBA

Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Dále se studenti seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Krizové řízení

Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty s činností a pozicí krizového managementu při řízení
organizace a jaké jsou kladeny požadavky, profily, styly a systémy řízení práce krizového manažera. Dále
se studenti naučí analyzovat rizika a posuzovat jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací, organizovat a implementovat preventivní opatření k odvrácení krizové situace. Studenti si během absolvování předmětu osvojí zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera a naučí se řídit lidské zdroje v době krize.

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů je seznámit studenty se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifikami v oblasti personálních činností. Po absolvování předmětu si studenti osvojí: znalost odborných pojmů používaných v HR oblasti, znalost plánování lidských zdrojů a jejich využití v praxi, orientaci v procesu řízení pracovního výkonu a motivace pracovníků, znalost principů firemní kultury a její vliv na strategický rozvoj lidských zdrojů, znalost metod systémů vzdělávání v organizaci, schopnost aplikace metod používaných v procesu ŘLZ, schopnost vytvořit a optimalizovat pracovní náplň v návaznosti na pracovní místo, schopnost analyzovat personální procesy v organizaci a navrhovat jejich zlepšení.

Získávání a výběr pracovníků

Cílem předmětu Získávání a výběr pracovníků je naučit studenty orientovat se v procesech získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů a metodách výběru pracovníků. Dále se studenti seznámí s pravidly správného plánování a s typy přijímacích pohovorů, jejich správným vedením, využitím assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí předmětu je vysvětlení významu personálních agentur, jejich výhod a nevýhod. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni stanovit postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky. Dokáží zvolit vhodnou metodu k jednotlivým částem procesu, a to z pohledu, jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance. V celém procesu dokáží uplatnit etické přístupy.

Globální marketing

Při studiu předmětu Globální marketing se studenti seznámí s principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Studenti získají přehled o faktorech, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí a seznámí se s jejich specifiky.

Marketingová komunikace

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Studenti se seznámí s cíli marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem předmětu je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace. V první řadě bude akcentována problematika marketingové komunikace v obecné rovině, vzhledem k tomu, že moderní trendy jsou implementovány právě do této oblasti. Druhá část výuky se zaměří na problematiku marketingového komunikačního mixu. Přiblíží nástroje komunikačního mixu jako např. reklama, přímý marketing, public relations, online komunikace apod. Třetí část bude věnována problematice moderních trendů, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding, mobilní marketing a jiné. Poslední část předmětu bude věnována event marketingu jako specifické a hojně používané formě v podnicích a organizacích různých velikostí.

Projektové řízení

Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým se rozumí takový sled činností, se kterými v plánovaném čase a s plánovanými náklady bude dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Cílem a obsahem předmětu je seznámit studenty se základními finančními a ekonomickými aspekty projektového řízení. Klíčovým faktorem je ekonomická efektivnost projektu, kterou je možné měřit specifickými metodami. Dále se studenti seznámí s hlavními oblastmi potřebnými pro řízení projektu, utřídí si a doplní si již své stávající znalosti.

Procesní řízení

Procesní přístup k řízení je sada nástrojů a metod, jejichž společnou myšlenkou je podpoření schopnosti firmy udržet nebo zvyšovat svou výkonnost. Cílem předmětu Procesní řízení je zvyšování výkonnosti procesů převážně zaměřených na kvalitu, náklady a čas ve společnostech studentů. Studenti se naučí definovat odpovědnosti, hranice mezi procesy a organizačními jednotkami, jasně sdílet informace a efektivně využívat zdroje. Dále studenti získají ucelené informace z oblasti procesního řízení formou praktických příkladů a ukázek. Studenti se naučí procesy modelovat, sledovat a měřit jejich výkonnost, analyzovat a následně optimalizovat.

Finanční reporting a analýzy

Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit studenty se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.

Manažerské účetnictví

Účetní data jsou stále pro široké skupiny uživatelů hlavním informačním zdrojem. Aby mohl management činit co nejkvalitnější rozhodnutí na základě účetních informací, je důležité pochopit vypovídací schopnost účetnictví, vzájemné vazby a rozdíly finančního a manažerského přístupu k účetnictví. Studenti se kromě jiného seznámí se základními nástroji řízení a kontroly nákladů včetně procesu a významu controllingu. Cílem předmětu je prezentovat možnosti a omezení účetnictví manažerského a finančního. Studenti pochopí význam a praktické aspekty manažerského účetnictví včetně dopadů kvality účetních dat do manažerského rozhodování.

Strategické řízení prodeje

Manažer prodeje se při vedení prodejního týmu zaměřuje především na řízení prodejních aktivit a udržení a rozvoj potřebných kompetencí. Klíčovými předpoklady pro strategické a efektivní řízení prodejních aktivit je kromě stanovených cílů dále určení prodejní strategie a politiky a funkční systém sledování, měření a hodnocení aktivit. Tomu napomáhají vhodně zvolené standardy a klíčové parametry měření výkonnosti prodeje (KPI). Cílem předmětu je seznámit studenty s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Studenti získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sestavit prodejní plán společnosti včetně definice klíčových indikátorů výkonnosti a vhodné metodiky kontroly.

Key Account Management

Key Account Management (KAM) je pokračováním přirozeného vývoje marketingu, segmentace trhů a změny firemní orientace z prodejní na marketingovou, resp. zákaznickou. Termíny jako Key Customer Relationship Management (KCRM) a KAM jsou označením přístupu ke klíčovým zákazníkům a odkazují na rozvíjející se metodiku postupů zaměřenou na tvorbu dlouhodobých oboustranně výhodných obchodních vztahů mezi firmou a jejími zákazníky. Předmět Key Account Management seznámí studenty se způsobem uplatňování tohoto přístupu. Smyslem je pochopit přínos KAM pro firmu a její zákazníky. Cílem předmětu je získat ucelenou představu o důvodech a způsobu zavádění KAM ve firmě. Studenti budou chápat, z čeho vychází potřeba a jaký je smysl zavedení a následného rozvoje řízení vztahu s klíčovými zákazníky a jaké změny tento proces vyvolává.

Risk management

Cílem předmětu Risk management je seznámit studenty s řízením finančních a nefinančních rizik. Studenti získají přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Finanční trhy a investování

Při studiu předmětu Finanční trhy a investování se studenti seznámí s principy a fungováním finančních a kapitálových trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se studenti seznámí s klasifikací finančních trhů, s obchody a operacemi na finančních trzích. Studenti získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni provádět investiční rozhodování ve vztahu k očekávanému / požadovanému výnosu a riziku.

E-Commerce

Cílem předmětu E-Commerce je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a komunikace prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM. Studenti zjistí, jaké znalosti budou potřebovat při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání ve virtuální světě. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat získané informace s dosaženými výsledky, identifikovat nejvhodnější způsoby řešení konkrétních situací a plánovat strategii firmy s ohledem na finanční, marketingovou i komunikační stránku skutečnosti.

Mezinárodní obchodní jednání

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní jednání je seznámit studenty s pojmy a podmínkami při uzavírání mezinárodních obchodních dohod a smluv, faktory ovlivňujícími úspěšnost mezinárodních obchodních jednání, základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv.

Mezinárodní obchodní vztahy

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit studenty s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.

​​​​​​​Inovativní business modely

Business model firmy či organizace je nástroj, který studentům pomůže pochopit, jakou hodnotu dodávají zákazníkům a jakou hodnotu jim to naopak přináší. Také se studenti snaží přemýšlet nad opatřeními, která zajistí dlouhodobou udržitelnost firmy neboli jak hodnotu pro zákazníka neustále inovovat – učit se. Na to, jaký konkrétní postup a způsob vizualizace zvolit v podmínkách firmy, neexistuje žádný jasný postup. Důležité je zejména pochopení modelu (neboli strategie firmy) těmi, kteří se neúčastnili jeho vytváření. Proto se dnes volí hlavně takové modely, které jsou vizuálně srozumitelné, ukazují jasné souvislosti a jsou stručné, tedy ideálně se vejdou na 1 list papíru.

Občansko-obchodní právo

Hlavní náplní předmětu Občansko-obchodní právo je oblast občanského práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku a problematika obchodních korporací, která je řešena v samostatném zákoně. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a vazbami občanského práva, které řeší problematiku podnikání a podnikatelské činnosti. Studenti se v rámci předmětu seznámí i s nejdůležitějšími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, které především definuje jednotlivé formy společností.

Plánování IT strategie

Cílem předmětu Plánování IT strategie je seznámit studenty s principy manažerského plánování v oblasti informačních technologií. Studenti získají znalosti o jednotlivých aspektech IT managementu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí informačních technologií. Dále se studenti seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

IT infrastruktura

V rámci předmětu IT infrastruktura se studenti naučí definovat a implementovat strategie v oblasti infrastruktury informačních technologií. Studenti získají znalosti o jednotlivých složkách informačních technologií, seznámí se s metodami jejich vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky. Dále budou studenti pracovat s pojmy, jako jsou: outsourcing, CRM, ERP, HW prostředky.

Distribuční logistika

V rámci předmětu Distribuční logistika se studenti seznámí se základními pojmy v oblasti logistiky; s předmětem, obsahem, cílem logistiky, jako i s klíčovými logistickými činnostmi. Předmět se dále zaměřuje na užší pojetí logistiky – distribuční logistiku. Distribuční logistika v sobě zahrnuje činnosti související s dopravou, skladováním a manipulací. Jedná se o koncovou část celkového logistického řetězu, která může podstatnou mírou ovlivnit úroveň zákaznického servisu. Cílem předmětu je umožnit studentům získat celkový přehled a orientaci v základních pojmech logistiky a distribuční logistiky, čímž se rozvíjejí i jejich kompetence v samostatném rozhodování a řízení logistické činnosti.

Integrální logistika

V rámci předmětu Integrální logistika se studenti obeznámí s širším pojetím pojmu logistika, která je spjatá se všemi aspekty materiálového toku v podniku i mezi podniky. Její výraznou složkou je plánování a řízení výroby, plánování, resp. předpověď poptávky, řízení prodeje a celá problematika nákupu a řízení stavu zásob. Takto pojatá logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku, a proto je označována jako Integrální logistika. Jednou z hlavních úloh předmětu je pomoci studentům pochopit strategii logistických činností ve výrobě jakožto pokračování implementace firemní strategie do operativních činností. Z takového pojetí strategie taktéž vyplývá vhodné organizační začlenění plánování výroby do organizační struktury podniku. Cílem předmětu je umožnit studentům získat celkový přehled o Integrální logistice zaměřené na nákup, řízení zásob a organizaci a řízení výroby.

Obchod s nemovitostmi

Předmět Obchod s nemovitostmi má studentům pomoci získat znalosti v oblasti realitního trhu. Jednotlivé části tohoto předmětu se soustřeďují nejen na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale kladou především silný důraz na schopnost praktického provedení z oblasti realitního trhu. Cílem předmětu je teoretická a praktická orientace studentů v této složité oblasti.

Realitní trh

V rámci předmětu Realitní trh studenti získají znalosti v oblasti realitního trhu, jeho nastavení, principů a fungování. Studenti se naučí využít potenciál realitního trhu i ke svým osobním zájmům. Jednotlivé části tohoto předmětu se soustřeďují nejenom na nezbytnou sumu teoretických znalostí, ale taktéž na praktické využití, zpracování informací a orientaci v realitní problematice. Cílem předmětu je, aby studenti pochopili fungování realitního trhu a využili jeho příležitostí.

Pracovní právo

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit studenty s problematikou pracovněprávních vztahů a vysvětlit pojem pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se studenti seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru – se vznikem, změnou i ukončením. Po absolvování předmětu studenti získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kolektivním pracovním právu, kolektivní smlouvě a dalších.

Management cestovního ruchu

Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty s aspekty cestovního ruchu, jeho vývojem a významným přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Studenti budou schopni analyzovat faktory ovlivňující cestovní ruch, orientovat se v práci cestovních kanceláří, v plánování jejich činnosti a organizaci cestovního ruchu v České republice. Dále se studenti seznámí s možnostmi marketingových aktivit cestovních kanceláří a procesy cestovního ruchu. Po úspěšném absolvování získají studenti komplexní pohled na vývoj a směřování mezinárodního obchodu a cestovního ruchu v kontextu české i světové ekonomiky. Studenti se budou orientovat v poslání a činnosti nejvýznamnějších destinací, zdrojových trhů a organizací ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Civilní letecká doprava

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy ve světě a v České republice, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou civilní letecké dopravy. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem letecké dopravy od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající již v osmdesátých letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj letecké dopravy až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního cestovního ruchu. Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti komplexní pohled na vývoj a směrování civilní letecké dopravy ve světě a v České republice, včetně její nezastupitelné úlohy v rozvoji mezinárodního cestovního ruchu. Studenti dále získají přehled v poslání a činnosti jednotlivých druhů leteckých společností, jejich obchodní a marketingové činnosti, stávající problematice a perspektivách letecké dopravy v nejbližší budoucnosti. Budou schopni analyzovat činnost a postavení jednotlivých druhů leteckých společností, důvody jejich vzniku a hlavní náplň jejich činnosti.

Společenská odpovědnost firem

Předmět Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) se zabývá definováním podstaty CSR, principy CSR a jejich dopady na ekonomickou výkonost firem, na zvyšování hodnoty firem a na image značky. Cílem předmětu je ukázat studentům, co všechno mohou podniky v oblasti CSR vykonat, co již dělají, jak vytěžit z těchto aktivit maximum, jak je měřit a reportovat.

Obchod s Čínou

Po absolvování předmětu Obchod s Čínou budou studenti vědět vše potřebné k tomu, aby se zařadili do skupiny těch nemnoha manažerů, kteří v Číně uspěli. Dozví se, jak využít silných a slabých stránek čínské ekonomiky, až po to, jak podepsat smlouvu s čínským dodavatelem. Naučí se rozpoznat, jestli není čínský „partner“ ve skutečnosti podvodník, a zjistí, jak v Číně prodávat importované výrobky. Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úplné aktuální a detailní informace o různých aspektech obchodu s Čínou, a to od otázek společensko-kulturních (vyjednávání, etiketa, společnost) až po otázky technické (sepisování smluv, obchodní bariéry, vstup na trh, sourcing z Číny).

Kybernetická bezpečnost

Problematika bezpečnosti v kontextu informačních technologií se stává stále aktuálnější hrozbou nejen mezi běžnou populací, ale i v oblasti činnosti firem, nadnárodních korporací a státních institucí. Cílem tohoto předmětu však není edukace odborníků v oblasti IT technologií. Cílem je seznámit studenty s možnými riziky kybernetických útoků, které je mohou postihnout v rámci každodenních činností. Z toho důvodu jsou cíle předmětu orientovány na pochopení problematiky, rozeznání reálných hrozeb a na cesty, jak těmto hrozbám předcházet.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: