Přehled a popis volitelných předmětů programu MSc

Management

Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého studenta. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin

Human resources

Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu je kladen důraz na jednotlivé procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systému motivace a hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kulturu a etiku organizace, personální audit, personální plánování a personální outsourcing. Absolvent získá základní teoretické znalosti a praktické poznatky z těchto jednotlivých personálních procesů, které mu umožní jejich aplikaci do vlastní praxe.

Strategické řízení

Strategické řízení je permanentní proces, při němž se neustále opakují a prolínají fáze strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly. Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o problematice strategického řízení organizací, pochopili základní principy plánování a řízení, osvojili si postupy a nástroje, které se při strategickém plánování a řízení využívají. Studenti se seznámí s metodami, jak formulovat východiska, provádět situační analýzy s využitím analytických metod, jak definovat cíle a následně strategii realizovat a kontrolovat.

Krizové řízení

Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Projektové řízení

Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty, jaká je činnost a místo krizového managementu při řízení organizace. Jaké jsou kladeny požadavky na krizového manažera, profil a styl práce krizového manažera, manažerské systémy řízení. Analýza rizik a jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací. Organizace preventivních opatření k odvrácení krizové situace. Zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera, řízení lidských zdrojů v době krize.

Procesní řízení

Procesní řízení je využití znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů s cílem splnit požadavky zákazníka za současné optimální rentability svých aktivit. Cílem předmětu Procesní řízení je podat posluchačům ucelené informace z oblasti řízení firemních procesů. Posluchači se naučí modelovat procesy a tyto následně optimalizovat tak, aby byli schopni uplatnit získané znalosti při aplikaci procesního řízení v rámci svých firem.

Risk management

Cílem předmětu Risk management je seznámit studenty se základními pojmy řízení finančních a nefinančních rizik. Student získá přehled o jednotlivých druzích rizik, která firma obvykle podstupuje, seznámí se s řízením, metodami měření a regulací finančních rizik. Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Marketing

Jelikož marketing je důležitou disciplínou rozhodující o úspěchu či neúspěchu společnosti na trhu, je cílem předmětu poskytnout studentům ucelený pohled na význam, smysl, principy a podstatné rysy marketingu. Předmět se soustřeďuje nejen na získání nezbytné sumy teoretických znalostí, ale zároveň se dotýká i praktického provedení marketingových aktivit. Pozornost je věnována formám vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Cílem je, aby absolventi předmětu Marketing byli schopni pohybovat se jak v domácím, tak v cizím prostředí jiných kultur.

Globální marketing

Cílem předmětu Globální marketing je seznámit studenty se základními principy, specifiky a nástroji globálního marketingu. Studenti se seznámí s faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy, jaké existují formy vstupu na zahraniční trhy, jaké jsou vývozní a dovozní aktivity, formy vstupů nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising), kapitálové vstupy na zahraniční trhy a další. Také získají informace o výběru cílových trhů, positioningu v mezinárodním prostředí, seznámí se s jejich specifiky.

Marketingová komunikace

Cílem předmětu Marketingová komunikace je poskytnout studentům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich využití. Studenti se seznámí s cíli marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit studentům i hlavní směry vývoje marketingové komunikace. Další část předmětu se věnuje problematice moderních trendů, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding, mobilní marketing a jiné. Dále se studenti detailněji seznámí s event marketingem jakožto specifickou a hojně používanou formou marketingu v podnicích a organizacích různých velikostí.

E-Commerce

Cílem předmětu E-Commerce je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Internetová komunikace

Cílem předmětu Internetová komunikace je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu a zároveň je cílem rozvíjet technické metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik oslovování trhu v rámci SEO a SEM pro studenty při rozhodovacích procesech a stanovování kritérií při podpoře podnikání na konkrétních případových studiích. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní povrchní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy z finančního, tak i strategického plánu marketingové komunikace.

Komunikace s médii

V rámci předmětu Komunikace s médii si studenti osvojí, jak komunikovat s novináři a nebýt ve vleku událostí. Přiblíží si základní formy komunikace, jejich prolínání a gradaci. Dotknou se také rizik, která jsou spojená s některými chybami v PR. Studenti budou vnímat Public Relations jako velmi citlivou práci, při které jde nejenom o prosazení, ale také o neviditelnost některých témat.

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifiky v oblasti personálních činností. Po absolvování vzdělávacího modulu si posluchač osvojí:

  • Znalost odborných pojmů používaných v HR oboru
  • Znalost plánování LZ a jejich využití v praxi
  • Orientaci v procesu řízení pracovního výkonu a motivaci pracovníků
  • Znalost principů firemní kultury a její vliv na strategický rozvoj LZ
  • Znalost metod systému vzdělávání v organizaci
  • Schopnost aplikace metod užívaných v procesu ŘZL
  • Schopnost vytvořit a optimalizovat pracovní náplň v návaznosti na pracovní místo
  • Schopnost analyzovat personální procesy v jejich organizaci a navrhovat jejich zlepšení
Získávání a výběr pracovníků

Cílem předmětu Získávání a výběr pracovníků je naučit studenty znát proces získávání a výběru nových pracovníků v návaznosti na plán lidských zdrojů, systému oslovení nových uchazečů, metody výběru pracovníků. Součástí předmětu je vysvětlení správného plánování přijímacích pohovorů a postup při pohovoru. Dále se studenti naučí typy přijímacích pohovorů a jejich správné vedení v praxi, využití assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod výběru nových pracovníků. Další součástí je vysvětlit význam personálních agentur při výběru nových pracovníků, jejich výhody a nevýhody. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni stanovit základní postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky. Budou schopni zvolit vhodnou metodu k jednotlivým částem procesu, a to z pohledu jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Komunikace

Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností v nejširším slova smyslu. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními formami komunikace a jejich prolínáním. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních komunikačních předpokladů manažera. Nedílnou součástí předmětu je seznámení studentů se zásadami správné externí i interní komunikace, včetně jejich rozdílů či shodných rysů. V segmentu externí komunikace je kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností.

Pracovní právo

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit studenty s problematikou pracovněprávních vztahů, vysvětlení pojmu pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru – vznik, změna i ukončení. Studenti získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní pracovní právo, kolektivní smlouva a další.

Manažerská etiketa a etika

Cílem předmětu Manažerská etiketa je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jejími jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze. Předmět je koncipován jako průřezový a jako takový je jedním ze základních stavebních kamenů vzdělání moderního manažera.

Finance

V rámci předmětu Finance se studenti seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně dekompozice strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Seznámí se s problematikou finančních trhů, s jejich významem pro fungování ekonomiky, jejich segmentací a nástroji, se základními principy rozhodování investora a se základními metodami oceňování vybraných finančních instrumentů.

Finanční reporting a analýzy

Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit studenty se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy

Manažerské účetnictví

Úloha podnikového účetnictví se stále vyvíjí, a to především k zajištění potřeb managementu a řízení podniku. Aby účetnictví mohlo být efektivně využíváno jako zdroj informací pro řízení a manažerské rozhodování, je třeba, aby manažeři rozuměli základním principům a metodám účetnictví, charakteristice jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, postupům, jak účetní data vznikají a jak je možné je využít pro kontrolu, řízení a prezentaci podniku. Cílem předmětu Manažerské účetnictví je seznámit studenty s teoretickými základy i praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jeho vztahu k účetnictví finančnímu a daňovému a k oblasti controllingu.

Finanční trhy a investování

Cílem předmětu Finanční trhy a investování je seznámit studenty s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se studenti seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody na finančních trzích a operacemi na finančních trzích. Studenti získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněžních a kapitálových trzích, burzách a OTC trzích. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další.

Strategické řízení prodeje

Řízení prodeje, které se soustředí na pouhé stanovování cílů, nesplňuje svou funkci. Skutečně profesionální manažer prodeje se při vedení prodejního týmu zaměřuje především na řízení prodejních aktivit a udržení a rozvoj potřebných kompetencí. Klíčovými předpoklady pro strategické a efektivní řízení prodejních aktivit je kromě stanovených cílů určení prodejní strategie a politiky a funkční systém sledování, měření a hodnocení aktivit. Tomu napomáhají vhodně zvolené standardy a klíčové parametry měření výkonnosti prodeje (KPI). Cílem předmětu je seznámit studenty s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Studenti získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Nedílnou součástí tohoto předmětu je také seznámení se styly vedení prodejních týmů, řízení, vedení a motivace týmu prodejců, koučování, delegování, role a úkoly Sales Managera. Po úspěšném absolvování předmětu budou posluchači schopni sestavit prodejní plán společnosti včetně definice klíčových indikátorů výkonnosti a vhodné metodiky kontroly.

Key Account Management

Jedním z klíčových faktorů udržení dobrých obchodních výsledků firmy je udržení a rozvoj vztahů s nejdůležitějšími zákazníky. Práce s klíčovými zákazníky je významnou činností ve většině firem. Jednání se zákazníky je vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí stále náročnější. Tomuto tématu se věnuje předmět Key Account Management. Cílem předmětu je, aby si studenti uvědomili roli a postavení Key Account Managera ve firmě a všechny oblasti, které musí dobře ovládat, aby byl úspěšný. Studenti se seznámí s pojmy jako je identifikace potřeb zákazníka, budování loajality, péče o klíčového zákazníka, vyjednávání, rozvoj obchodu, řízení času a další. Studenti získají znalosti a dovednosti, které zvýší efektivitu a produktivitu jejich práce s klíčovými zákazníky.

Management cestovního ruchu

Cílem předmětu Management cestovního ruchu je seznámit studenty se základními definicemi cestovního ruchu (CR), jeho vývojem a přínosem pro ekonomiku jednotlivých zemí. Dále poukázat na nezastupitelné ekonomické funkce CR, význam rozdělení CR na domácí a mezinárodní, zřizování podniků CR v ČR a legislativní rámec pro podnikání cestovních kanceláří a agentur (včetně legislativní úpravy jejich vztahů vůči spotřebitelům). Dalším cílem předmětu je analýza faktorů ovlivňujících CR ve světě. Dále se studenti seznámí se systémem managementu cestovních kanceláří, plánováním jejich činností a organizaci CR v ČR, managementem lidských zdrojů v CR a procesním přístupem marketingových aktivit v cestovních kancelářích (marketing služeb CR, marketingový mix CR a jeho charakteristika). Po absolvování získají studenti komplexní pohled na vývoj a směřování mezinárodního obchodu služeb CR v kontextu české i světové ekonomiky. Studenti se budou orientovat v poslání a činnosti nejvýznamnějších destinací, zdrojových trhů a organizacích ve vztahu k CR. Studenti si osvojí znalosti základních právních úprav CR, v konkurenceschopnosti destinací CR a budou schopni analyzovat činnosti a postavení vybraných subjektů na mezinárodním trhu CR – tím si osvojí i znalosti nutné pro správný management podniků CR.

Civilní letecká doprava

Cílem předmětu Civilní letecká doprava (CLD) je seznámit studenty s problematikou civilního letectví, postavením letecké dopravy (LD) ve světě a v ČR, vymezením pojmu „Letecký dopravce“ a další problematikou CLD. V rámci předmětu se studenti seznámí s vývojem LD od striktně centralizované (regulované) až po postupný proces decentralizace (deregulace), počínající v 80. letech 20. století s důrazem na nezastupitelnou úlohu této deregulace na další rozvoj LD až do současnosti, včetně jejího vlivu na činnost klasických leteckých dopravců, na vznik nízkonákladových leteckých společností a tím i na rozvoj mezinárodního CR. Na základě získaných znalostí bude student schopen vysvětlit rozdíly mezi klasickými leteckými společnostmi a nízkonákladovými leteckými dopravci. Po absolvování získají studenti komplexní pohled na vývoj a směrování CLD ve světě a v ČR, včetně její nezastupitelné úlohy v rozvoji mezinárodního cestovního ruchu. Studenti dále získají přehled v poslání a činnosti jednotlivých druhů leteckých společností, jejich obchodní a marketingové činnosti, stávající problematice a perspektivách letecké dopravy v nejbližší budoucnosti. Budou schopni analyzovat činnost a postavení jednotlivých druhů leteckých společností, důvody jejich vzniku a hlavní náplň jejich činnosti.

Mezinárodní obchodní jednání

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní jednání je seznámit studenty se základními pojmy a podmínkami při uzavírání mezinárodních obchodních dohod a smluv, faktory ovlivňujícími úspěšnost mezinárodních obchodních jednání, základy obchodní etiky při uzavírání a naplňování mezinárodních obchodních smluv.

Mezinárodní obchodní vztahy

Cílem předmětu Mezinárodní obchodní vztahy je seznámit studenty s aktuálními trendy ve vývoji mezinárodního obchodu, s aspekty, které tento vývoj nejvíce ovlivňují, dále se zapojením České republiky do mezinárodního obchodu včetně členství ve WTO, se základními tématy v oblasti mezinárodního obchodu jako např. financování exportu a importu, pojištění rizik, vliv pohybu měnových kurzů, celní záležitosti, logistika atd.

Plánování IT strategie

Cílem předmětu Plánování IT strategie je seznámit studenty se základními pojmy manažerského plánování v oblasti IT. Studenti získají znalosti o jednotlivých aspektech IT Managementu v daném segmentu, seznámí se s řízením, metodami vyhodnocování i efektivní optimalizací procesu plánování v prostředí IT. Studenti se seznámí se vztahem globální strategie a informační strategie a jednotlivými fázemi procesu formulace a implementace strategie.

IT Infrastruktura

Cílem předmětu IT infrastruktura je seznámit studenty se základními pojmy definování a naplňování strategie v oblasti IT infrastruktury. Studenti získají znalosti o jednotlivých složkách IT. Seznámí se s metodami jejich vyhodnocování i s efektivní optimalizací celého procesu aplikace podnikové informatiky Studenti se dále seznámí s pojmy, jako jsou outsourcing, CRM, ERP, HW prostředky

Občansko-obchodní právo

Hlavní náplní předmětu je oblast soukromého práva se zaměřením na občanskoprávní a obchodní problematiku. Konkrétními obory pak jsou občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo a práva průmyslového a duševního vlastnictví. Obsahově je předmět zaměřen na platnou právní úpravu v ČR pro oblast civilního práva a jejich aplikace. Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavní problematikou a vazbami v uvedených právních oborech se zaměřením na praktickou aplikaci v profesním životě studentů.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: