Přehled a popis volitelných předmětů programu DBA

Management

Management představuje stěžejní část každé firmy a organizace. Z tohoto důvodu je důležité pochopit umění řízení. Hlavní část předmětu se soustřeďuje na praktické stránky, jako jsou manažerské dovednosti a jejich vytváření s ohledem na osobnost každého studenta. Zvláštní pozornost se věnuje manažerským dovednostem týkajících se práce se zaměstnanci a podpory týmu, které jsou v současnosti velice aktuálními tématy v oblasti managementu. Další část předmětu se soustřeďuje na řízení organizací a firem ve všech úrovních. Studenti se v rámci předmětu dotknou především oblastí spojené s leadershipem, time a stress management a oblastí hard/soft skills manažera 21. století.

Strategické řízení

Studenti získají v rámci předmětu Strategické řízení přehled o současných záležitostech strategického managementu, fázích strategické analýzy a plánování, jejich implementaci do strategických plánů a následné kontrole. S tímto základem si studenti osvojí i nástroje a procedury používané v moderním strategickém managementu, jako jsou formulace východisek, vytváření situačních analýz s využitím různých analytických technik pro stanovení cílů a následná implementace strategie a kontrola. Studenti budou po absolvování schopni využívat jednotlivé nástroje strategického řízení ve své praxi.

Krizové řízení

V rámci předmětu Krizové řízení se studenti seznámí s příčinami vzniku krizí a jejich možnými symptomy. Dále se seznámí s možnostmi nápravných opatření a metodami, jak krizové situace řešit. Cílem předmětu je naučit studenty, jak využívat znalosti a praxí ověřené zkušenosti jiných odborníků pro řešení krizí stejně tak jako umět využívat vlastní znalosti a praktické poznatky ze svého prostředí. Studenti se rovněž naučí, jak identifikovat průvodní znaky krize a jak určit její vývojová stádia a možné varianty řešení krizí. Po absolvování předmětu budou studenti vybaveni potřebnými znalostmi, které jsou zapotřebí pro pochopení krize, její analýzu a správnou interpretaci možných řešení.

Risk management

V rámci předmětu Risk management získá student hlubší znalosti a vědomosti o různých druzích rizik, ať již finančních tak i nefinančních. Studenti se naučí, jak úspěšně implementovat procesy a zásady managementu rizika ve svých firmách, jak předcházet rizikům a jak je eliminovat v případě, že nastanou. Po ukončení předmětu si student osvojí metody řízení, měření a kontroly finančních rizik i pochopení základních konceptů úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové míry, analýzy operativního i úvěrového rizika a důležitost kapitálové přiměřenosti v konceptu tržního rizika.

Globální marketing

Studenti se v předmětu Globální marketing naučí pracovat s nástroji a principy fungování globálního marketingu. Na základě získaných znalostí budou studenti umět pracovat s faktory ovlivňující vstup firmy na mezinárodní trhy. Dále získají informace o různých formách vstupu společnosti na trhy – speciální důraz je kladen na formy vyžadující minimální kapitálové investice, jako je licencování nebo franšízy. Studenti se dále seznámí s otázkou kapitálového vstupu na zahraniční trhy. Studenti budou rovněž obeznámeni s riziky a kritérii pro výběr cílových trhů, rozmisťování produkce v mezinárodním měřítku a exportní a importní aktivity.

Marketingová komunikace

Cílem předmětu Marketingová komunikace je prezentace hlavních trendů v marketingové komunikaci a jejich cílů. Studenti se seznámí s nástroji marketingové komunikace a jejich funkcemi. Dále se obeznámí s rolí komunikace v marketingové strategii společnosti a jejích různými formami, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej atd. V neposlední řadě je studentům představen proces vytváření marketingového mixu a jeho metody. Předmět je určen pro studenty, kteří hledají novinky v oblasti marketingové komunikace a uvědomují si nutnost zásadních změn v dosavadních zažitých nemoderních principech.

Řízení změn

Předmět Management změn je zaměřen na rozvoj vnitřních systémů organizací a řízení změn. Změna pro mnohé znamená příležitost, inovaci a růst. Na druhé straně však také může vyvolávat nestabilitu, pocit ohrožení a demotivaci. Rychle se měnící prostředí vytváří potřebu organizace reagovat a účinně řešit tyto turbulence a nestability. Úspěšnost změn pak závisí na schopnosti pracovníků v organizaci přizpůsobit se těmto podmínkám. Dále na jejich schopnosti úspěšně zavádět nové postupy a technologie, měnit interní procesy a organizační struktury. V rámci předmětu se studenti seznámí se způsoby a principy systematického řízení změn, jak je iniciovat a dlouhodobě podporovat. Dále se seznámí s typickými reakcemi na změnu, jak se na ně připravit a jak zvládat případnou nechuť ke změně. Naučí se posouvat váhu rizik způsobených změnou a navrhnout ochranná opatření.

Internetová komunikace

Předmět Internetová komunikace kombinuje specifika marketingových strategií a obchodování v prostředí internetu s technickou metodologií a psychologií marketingové komunikace. Studenti si prověří své zkušenosti versus aktuální trendy a tendence chování zákazníků v online prostředí. Budou se zaobírat nejvyužívanějšími nástroji a aplikacemi, které firmy využívají ke svému podnikání. Dále se studenti naučí ověřeným technikám získávání trhů a procesu rozhodování jako je např. SEO („search engine optimization“) nebo SEM („search engine marketing“).

Projektové řízení

Cílem předmětu Projektové řízení je seznámit studenty s aktivitami, které je nutno provést pro dosažení cílů projektu v daném časovém rámci a plánovaného rozpočtu. Tyto aktivity zahrnují přípravu, implementaci a následné sledování úspěšnosti projektu. Klíčovým faktorem v monitorovacím procesu je měření ekonomické efektivity specifickými metodami, které se studenti naučí v průběhu studia. Taktéž jsou studenti vedeni k systematickému přístupu k řešení problémů a pohlížení na jevy v jejich vzájemných souvislostech. Předmět je zaměřen na aplikaci praktických zkušeností studentů do projektových konceptů, které jsou podpořené rady a tipy na konkrétních případech zpracovaných studenty.

Procesní řízení

Předmět Procesní řízení kombinuje využití znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů s cílem splnit požadavky zákazníka za současné optimální rentability svých aktivit. Cílem předmětu je předložit studentům ucelené informace z oblasti řízení firemních procesů. Studenti se naučí modelovat procesy a tyto následně optimalizovat tak, aby byli schopni uplatnit získané znalosti při aplikaci procesního řízení v rámci svých firem. Dále se seznámí s problematikou a jednotlivými úrovněmi procesního řízení společnosti, s nástrahami při využití konzultačních firem a se „zlatými“ pravidly procesního managementu.

Řízení týmu

Cílem předmětu Řízení týmu je seznámit studenty s moderními nástroji a postupy pro koordinaci a řízení projektového týmu. Úspěšné vedení projektů závisí na vhodné kombinaci „tvrdých“ strukturovaných projektových nástrojů s nástroji „měkkými“, podporující týmovou spolupráci a akceptaci požadovaných výsledných změn. Předmět je zaměřen na získání poznatků a osvojení si principů týmové spolupráce. Studenti se seznámí s nástroji pro efektivní komunikaci s ostatními členy v týmu (pracovní skupině) a i mezi jednotlivými týmy navzájem. Naučí se principy a pravidla spolupráce v týmu, aby jako celek dosahoval potřebných výsledků. Dále získají informace o nejefektivnějších technikách pro zvyšování výkonnosti týmů či pracovních skupin.

Finanční řízení

Předmět je zaměřen na řešení konkrétních problémů a situací z oblasti finančního řízení, finančních trhů, reportingu a finančních nástrojů. Studenti se seznámí s principy investičního rozhodování a metodami oceňování zvolených finančních nástrojů, které jsou též součástí tohoto předmětu. Na mikro úrovni finančního řízení společnosti se studenti naučí ovládat nástroje, měřit a řídit obchodní výkon. Další součástí tohoto předmětu je proces finančního plánování a přípravy rozpočtu, definování vztahů mezi strategickými cíli při plánování dokumentů a motivačních kritérií a problematika řízení pracovního kapitálu.

Finanční reporting a analýzy

V průběhu předmětu Finanční reporting a analýzy získají studenti ucelený pohled do procesu sestavení finančního plánu pro účely interního rozhodování. Dále se seznámí s principy finančního reportingu v oblasti řízení společnosti, s dokumenty finančního řízení, s nástroji moderního finančního plánování a finančních analýz a s tvorbou reportingových map. Studenti pochopí úlohu reportingu a kontrolingu v systému fungující firmy a dle charakteru podnikání budou schopni nadesignovat systém controllingového reportingu s vhodnou soustavou ukazatelů.

Finanční trhy a investování

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, zaměří se na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické využití. Studenti se seznámí s cíli marketingové komunikace, postavením komunikace v marketingové strategii firmy, s tvorbou komunikačního mixu a jejich metodikou. Dále se seznámí s jednotlivými druhy marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej a další. Cílem je přiblížit i hlavní směry vývoje marketingové komunikace. V první řadě bude akcentována problematika marketingové komunikace v obecné rovině, vzhledem k tomu, že moderní trendy jsou implementovány právě do této oblasti. Druhá část výuky se podrobněji zaměří na problematiku marketingového komunikačního mixu. Přiblíží nástroje komunikačního mixu jako např. reklama, přímý marketing, public relations, on-line komunikace apod. Třetí část bude věnována problematice moderních trendů, mezi které patří např. guerilla marketing, ambush marketing, branding, mobilní marketing a jiné. Čtvrtá část bude věnována detailněji event marketingu jako specifické a hojně používané formě v podnicích a organizacích různých velikostí.

Řízení lidských zdrojů

Předmět Řízení lidských zdrojů se soustřeďuje na lidský kapitál a jeho řízení jako klíčovou oblast ve firmě. Studenti se naučí analyzovat proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování v závislosti na výsledcích práce zaměstnance a možnostech organizace, systém hodnocení a tréninků zaměstnanců, možnosti rozvoje vzdělání a kariérního postupu zaměstnanců. Studenti budou dále rozebírat aktuální témata týkající se etiky a „corporate culture“. Dále se studenti seznámí s problematikou personálního auditu, plánování zaměstnanců a outsourcingu. Po absolvování předmětu budou mít studenti dostatečné penzum vědomostí a praktických znalostí k porozumění fungování HR ve firmě.

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Předmět Plánování a rozvoj lidských zdrojů poskytuje studentům praktický pohled do oblasti plánování lidských zdrojů, stanovování cílů a strategie jak v „soft“ tak i v „hard“ oblasti plánování lidských zdrojů. Důležitou součástí předmětu je ovládnutí schopnosti správně odhadnout budoucí potřeby v HR oblasti a stanovení plánu personálního rozvoje. Poslední část předmětu se soustřeďuje na identifikaci potřeb školení pro zaměstnance a využívání posledních trendů v oblasti plánování a rozvoje lidských zdrojů

Nábor a výběr pracovníků

Předmět Nábor a výběr pracovníků obohacuje plánování lidských zdrojů o různé metody a pravidla výběru pracovníků a systémy oslovování nových zájemců. Důležitou součástí je plánování pracovních pozic, vstupní pohovory a jejich průběh. To zahrnuje různé druhy pohovorů, využití a možnosti „assessment“ center, psychologických testů a jiných metod v procesu výběru pracovníků. Navíc je v předmětu přiblížena i role, výhody a nevýhody pracovních agentur. Studenti budou schopni vést výběrový pohovor na vysoké úrovni se znalostí všech dotčených oblastí a budou upozorněni na nejčastěji prováděné chyby. Dále budou seznámeni s jednotlivými rolemi psychologa, HR manažera a vedoucího týmu.

Manažerské účetnictví

V rámci předmětu Manažerské účetnictví se studenti seznámí s principy a metodami účetnictví, a to za účelem, aby byli schopni efektivně využívat tyto informace v oblasti kontroly a řízení společnosti. Studenti se dále naučí práci a pravidla související s aktivy, pasivy, náklady, výnosy a účetními procedurami. Pro studenty je důležité uvědomit si rostoucí význam účetních dat a jejich využití pro kontrolu, řízení a prezentaci společnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým využitím metod manažerského účetnictví včetně jejich vztahu k finančnímu a daňovému účetnictví a oblasti controllingu.

Strategické řízení prodeje

Cílem předmětu Strategické řízení prodeje je seznámit studenty s rolí a funkcí sales managementu ve společnosti. Studenti získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Nedílnou součástí tohoto předmětu je také seznámení se styly vedení prodejních týmů, řízení, vedení a motivace týmu prodejců, koučování, delegování, role a úkoly Sales Managera. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sestavit prodejní plán společnosti včetně definice klíčových indikátorů výkonnosti a vhodné metodiky kontroly a při aplikaci těchto sales činností budou schopni vyvarovat se nejčastějším chybám a navrhovat různá zlepšení k zajištění výkonnosti a efektivnosti prodejního oddělení.

E-Commerce

Předmět E-Commerce je zaměřen na problematiku marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj současných podnikatelských subjektů na českém trhu, předávání praktických tipů a zkušeností, nejčastější chyby v oblasti E-Commerce a jejich možná eliminace. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni nově nabité znalosti a vědomosti aplikovat do své praxe, dále budou schopni nového pohledu na konkrétní situace a získají větší důvěru pro své manažerské rozhodování a plánování strategií firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu

Mezinárodní obchod

Předmět Mezinárodní obchod je určen studentům, kteří se zabývají oblastí zahraničních trhů a zahraničního obchodu. Během studia předmětu se studenti naučí, jak přistupovat k obchodu v globálním měřítku. Současně bude inspirací pro práci s rizikem, které souvisí s odlišným prostředím z pohledu kultury, socio-ekonomických aspektů, vlády a integrace. Studenti se naučí identifikovat rozdíly mezi jejich domácím obchodním prostředím a vybranými oblastmi budoucího mezinárodního obchodu v obecné rovině. Předmět je dále zaměřen na nástroje, jak tyto trhy hodnotit po stránce rizika a zpracovat na základě toho strategii, která má potenciál úspěchu v globálním prostředí. Dále se naučí novým přístupům k mezinárodnímu obchodu ve svých společnostech, budou přinášet nové strategie na základě svých analýz o riziku a kulturních rozdílech.

Společenská odpovědnost firem

Předmět Společenská odpovědnost firem se zabývá důležitostí, možnostmi a nástrahami při implementaci aktivit a programů z oblasti CSR ve firmách. Studenti se v rámci programu naučí vyhodnotit následný pozitivní dopad na vývoj firmy, jejího zisku a image. Studenti dále získají potřebné informace a znalosti pro vedení společnosti s aplikací CSR. Naučí se, jak zlepšit veřejný obraz společnosti, pro kterou pracují, jako i jednotlivé způsoby, jak pozitivně pracovat se zdroji, které mají k dispozici ve firmách. Na konkrétních modelových situacích budou seznámeni s největšími chybami, kterých se manažeři při zavádění CSR dopouštějí. Absolvování předmětu CSR pomůže studentům zlepšit jejich schopnost kritického myšlení a řešení problémů v kontextu firemních a sociálních vazeb.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: