Základní modul MBA

Obsah Základního modulu MBA

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Předměty jsou shodné pro všechny studenty.

Management

Jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících prosperitu každé organizace. 

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů a s aspekty jednotlivých oblastí managementu z jejich procesního hlediska.

Dále si studenti osvojí umění řídit a specifikovat manažerské dovednosti s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého pracovníka.

Dále se studenti seznámí s fungováním organizace na všech jejich úrovních a zaměří se na rozvoj svých manažerských dovedností z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.
 

Finance

Finanční řízení podniku a nástroje pro řízení a plánování a strategie.

Základy finančního řízení podniku, nástroje finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně zavedení strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií.

Dále získáte přehled o finančních ukazatelích a metodách, které jsou základním pilířem pro řízení, plánování a správu financí ve společnosti. Neoddělitelnou součástí je i řízení pracovního kapitálu. Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat v problematice finančního a manažerského řízení podniku, budou umět pracovat se základními finančními výkazy a budou rozumět primárním principům a pravidlům v rámci finančního managementu.

 

Human Resources

Řízení lidí je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera.

Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek základu podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o pracovníky pečováno.

V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systém hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultura a etika organizace, personální audit, plánování a outsourcing.

Studenti získají základní teoretické a praktické poznatky z jednotlivých personálních procesů, které jim umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Komunikace

Kompilace poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností.

Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních předpokladů manažera v oblasti komunikačních dovedností.

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami správné interní i externí komunikace. V segmentu externí komunikace bude kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností. 

Marketing

Marketing, v dnešním moderním pojetí, stojí a padá se vztahy se zákazníky.

Primární zaměření předmětu je soustředěno na hledání hodnoty pro zákazníka a uspokojení jeho potřeb a přání.

Předmět Marketing stojí sice na nezbytném teoretickém základě, ale především se snaží připravit studenty na rychlou aplikaci znalostí do praxe, protože tak, jak se dynamicky přetváří populace aktivitou a příchodem nových generací, tak rychle musí umět reagovat i marketingoví pracovníci společností.


 

Manažerská etiketa a etika

Seznámí studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory.

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.
 

Podpora studijního oddělení - zeptejte se nás nebo se podívejte na nejčastější dotazy k průběhu studia. více informací

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: