close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Základní modul MBA

Obsah Základního modulu MBA

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Předměty jsou shodné pro všechny studenty.

Management

Jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících prosperitu každé organizace. 

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů a s aspekty jednotlivých oblastí managementu z jejich procesního hlediska.

Dále si studenti osvojí umění řídit a specifikovat manažerské dovednosti s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého pracovníka.

Dále se studenti seznámí s fungováním organizace na všech jejich úrovních a zaměří se na rozvoj svých manažerských dovedností z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.
 

Finance

Finanční řízení podniku a nástroje pro řízení a plánování a strategie.

Základy finančního řízení podniku, nástroje finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně zavedení strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií.

Dále získáte přehled o finančních ukazatelích a metodách, které jsou základním pilířem pro řízení, plánování a správu financí ve společnosti. Neoddělitelnou součástí je i řízení pracovního kapitálu. Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat v problematice finančního a manažerského řízení podniku, budou umět pracovat se základními finančními výkazy a budou rozumět primárním principům a pravidlům v rámci finančního managementu.

 

Human Resources

Řízení lidí je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera.

Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek základu podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o pracovníky pečováno.

V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systém hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultura a etika organizace, personální audit, plánování a outsourcing.

Studenti získají základní teoretické a praktické poznatky z jednotlivých personálních procesů, které jim umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Komunikace

Kompilace poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností.

Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních předpokladů manažera v oblasti komunikačních dovedností.

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami správné interní i externí komunikace. V segmentu externí komunikace bude kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejností. 

Marketing

Marketing, v dnešním moderním pojetí, stojí a padá se vztahy se zákazníky.

Primární zaměření předmětu je soustředěno na hledání hodnoty pro zákazníka a uspokojení jeho potřeb a přání.

Předmět Marketing stojí sice na nezbytném teoretickém základě, ale především se snaží připravit studenty na rychlou aplikaci znalostí do praxe, protože tak, jak se dynamicky přetváří populace aktivitou a příchodem nových generací, tak rychle musí umět reagovat i marketingoví pracovníci společností.


 

Manažerská etiketa a etika

Seznámí studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory.

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.
 

Podpora studijního oddělení - zeptejte se nás nebo se podívejte na nejčastější dotazy k průběhu studia. více informací

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: