Efektivnost recruitmentu – kompetenční model

2. 21. 2019
Štítky

Výzkumná otázka spočívá v sestavení kompetenčního modelu balneogického oddělení. Cílem je sestavit kompetenční model pro pracovní pozici nutriční terapeut/ka (nutriční specialista). Tato pozice je zvolena jako reprezentativní z toho důvodu, že pozice nutriční/ho terapeuta/ky je specializovanou pozicí pro balneologickém oddělení a správně volená strava (kterou řídí nutriční terapeut) je jedním z klíčových bodů úspěšné léčby. Nejprve jsou ve stručnosti přestavena teoretická východiska sesbíraná o pozici nutričního terapeuta a představen způsob sestavování kompetenčního modelu v osmikrokovém postupu. Dále je popsáno, podle jaké metodiky je postupováno. Následně je sestaven stručný přehled dostupných poznatků v oblasti recruitmentu a jsou představeny výsledky samotného výzkumu, tedy je představen vytvořený kompetenční model pro pozici nutričního terapeuta. Na závěr proběhne diskuze.

Popis pracovní pozice nutriční terapeut/ka (nutriční specialista/ka)

Pro vykonávání pracovní pozice nutriční/ho specialisty/ky je vhodné, aby měl pracovník v ideálním případě vystudovaný obor „Diplomovaný nutriční terapeut“. Absolvent tohoto oboru dosáhne ukončeného vyššího odborného vzdělání ve zdravotnictví. Po absolvování tohoto oboru naleznou absolventi uplatnění v oblasti preventivní a léčebné péče ve stravovacím úseku ve všech typech zdravotnického zařízení, v zařízeních léčebných, lázeňských, léčebnách pro děti a dospělé, v sanatoriích nebo v zařízeních sociálních služeb a péče (Vzdělávací program: 53-41-N/41). Dalším možným absolvovaným oborem je „Nutriční terapeut“ (kód 5345R027), (Národní soustava povolání, 2019).

Podle informací na serveru, který se zabývá zprostředkováním zaměstnání, careerjet.cz (2018), je po nutričních specialistech velká poptávka. Podle inzerátů uveřejněných na tomto serveru, pokud je práce nutričního terapeuta/nutriční terapeutky poptávána lázeňským zařízením, bývá požadována, kromě odborné znalosti, také znalost základů práce na počítači a komunikativní znalost alespoň některého cizího jazyka.

Server careerjet.cz uvádí, že průměrný nástupní plat nutričního specialisty činí mezi 15.000 – 32.000,-- Kč. Národní soustava povolání oproti tomu uvádí, že průměrný plat činí 22.000 – 37.000,--Kč.

Národní soustava povolání (2019) dále uvádí, že nutriční terapeut vykonává činnost, která má preventivní charakter v úseku specifické ošetřovatelské péče a klinické výživy. Jeho činnost se zaměřuje na uspokojování nutričních potřeb. Spolupracuje s lékařem na léčebné a diagnostické péči v oblasti klinické výživy.

Kompetenční model

Kompetenční model má za úkol popisovat jednotlivé kompetence, které musí daný pracovník splňovat, aby svými vlastnostmi a dovednostmi vyhovoval popisovanému pracovnímu místu. V modelu by měly být zaznamenány všechny kompetence, které jsou považovány za klíčové. Model by měl být v souladu se všemi stanovenými strategiemi podniku (Hroník, 2007, s. 68).

Správně vytvořený kompetenční model přispěje k zajištění výsledného vysokého pracovního výkonu. Existence připraveného kompetenčního modelu by měla být základním podkladem pro každý proces při přijímání pracovníků (Horváthová, Bláha, Čopíková, 2016, s. 274).

Sestavování kompetenčního modelu se skládá z následujících kroků:

 • 1. krok: vyjasnění si cílů projektu a potřeb skupiny pracovníků. Vyjasnění si jak se budou zaměstnanci měnit, aby podnik zůstal i nadále konkurenceschopným.
 • 2. krok: volba rozsahu projektu a cílové skupiny. Příkladem může být, že cílem projektu je zefektivnit práci na konkrétní pozici. Na základě existence kompetenčního modelu mohou být konkrétní pracovníci nejen vybráni, ale také proškoleni a řízeni. Jiným příkladem je využití kompetenčního modelu ke komplexnějšímu řešení, během kterého je potřeba měnit celou firemní kulturu. K tomu je potřeba, aby měl každý pracovník podrobně popsány své kompetence.
 • 3. krok: výběr přístupu. Nejjednodušším řešením je aplikace již vytvořeného modelu. Složitějším řešením je vytvoření zcela nového modelu pro cílovou skupinu. Následující kroky jsou využity pouze v případě, že je vytvářen model nový.
 • 4. krok: sestavování projektového týmu. Ten je sestavován z toho důvodu, že celý proces je náročný a vyžaduje pozornost konkrétních pracovníků. Členům týmu musí být stanoveno, jaké jednotliví členové ponesou odpovědnosti a to nejen během sestavování modelu, ale také během jeho implementace.
 • 5. krok: identifikace různých úrovní výkonu na dané pozice. Je nutné definovat kritéria proto, co znamená efektivní výkon. Díky nastavení měření efektivnosti výkonu je následně možné zjistit, jaké výkony podávají jednotliví pracovníci, tedy zda průměrné, podprůměrné či nadprůměrné.
 • 6. krok: sběr a analýza. Jinými slovy lze tuto fázi nazvat jako samotné vytváření modelu. Výsledkem tohoto kroku by měl být formulovaný kompetenční model ve stavu konceptu.
 • 7. krok: validace. Jinými slovy řečeno, je nutné zjistit, zda formulovaný kompetenční model opravdu bude fungovat. A povede k tomu, aby manažerům pomohl zvýšit výkon jednotlivých pracovníků.
 • 8. krok: příprava modelu k používání. Jedná se o poslední krok. Je vhodné, aby všechny kroky realizoval ten samý projektový tým (Kubeš, Kurnický, Spillerová, 2004, s. 66-67).

Při tvorbě kompetenčního modelu je možné také vycházet z Národní soustavy povolání (2019), kde je především již připravený poměrně ucelený přehled kompetencí požadovaných pro obvyklé pracovní pozice.

Metody a výsledky

Hlavní použitou metodou při sestavování kompetenčního modelu pro pozici Nutriční terapeut byl postup popsaný v tomto článku, spolu s čerpáním informací z Národní soustavy povolání, kde je pozice nutričního terapeuta velmi podrobně zpracována. Dalším zdrojem čerpání informací je server careerjet.cz. Na rozdíl od 8-krokového postupu zmíněného výše, však pro účely této práci přirozeně nebyl sestavován projektový tým, ani nebyl model zaváděn do praxe. Autor proto zejména vycházel z dostupných dat a pokusil se vytvořit takový model, který by mohl být poměrně „univerzálně“ aplikovatelný v lázeňských a ubytovacích zařízení v oblasti Mariánských Lázní.

Při sestavování modelu autor také vycházel ze zjištěních získaných v dotazníkovém šetření, které prováděl v již zmíněném výzkumném vzorku lázeňských a ubytovacích zařízení v oblasti Mariánských Lázní a okolí. Z výzkumu, tedy dotazníkového šetření, vyplynulo, že pozici nutričního terapeuta neobsazuje pouze 6 respondentů, ostatních 34 respondentů odpovědělo následujícím způsobem: pro 6 z nich je pozici spíše obtížné obsadit, pro 13 z nich je to spíše jednoduché a pro 14 z nich rozhodně jednoduché. 1 respondent tuto otázku nezodpověděl.

Sestavený kompetenční model je rozdělaný na tabulku pro hard skills (odborné kompetence) a tabulku pro soft skills (měkké kompetence):

Tabulka 1: Odborné kompetence (hard skills) nutriční terapeut

Specifické odborné kompetence

Odborné vzdělání

Vystudovaný obor Diplomovaný nutriční terapeut, vyšší odborné vzdělání ve zdravotnictví

Obecné odborné kompetence

Jazykové znalosti

Jazyková způsobilost v češtině by měla být na dobré úrovni. Úroveň znalosti angličtiny postačí zcela základní.

Počítačová způsobilost

Vhodná dobrá počítačová způsobilost.

Ekonomické povědomí

Není vyžadováno příliš rozsáhlé ekonomické povědomí.

Zdroj: vlastní zpracování, Disertační práce – Efektivnost recruitmentu

 

Tabulka 2: Měkké kompetence (soft skills) nutriční terapeut/ka

Úroveň

Měkké kompetence

4

Kompetence k efektivní komunikaci

Umí se zdravě a přiměřeně sebeprosazovat. Své myšlenky umí formulovat v písemné a ústní podobě na velmi dobré úrovni. Komunikaci umí otevřít a umí uzpůsobit prostředí tak, aby v něm dokázali komunikovat i ostatní. Názory ostatních přijímá a vítá a je schopen vyvolat konstruktivní konflikt. Je zvyklý vyžadovat zpětnou vazbu.

3

Kompetence ke kooperaci

Spolupracuje aktivně a směřuje své aktivity ke skupinovému cíli. Informace nabízí a také sdílí. Je ochoten se zapojovat do činností skupiny.

3

Kompetence ke kreativitě

Příležitosti ke změně a ke zlepšení aktivně vyhledává. Je schopen improvizace. Má dostatek vytrvalosti a/nebo odvahy k prosazování svých nápadů. Přichází s neobvyklými nápady a rád navrhuje nová řešení a postupy.

4

Kompetence k flexibilitě

Vítá změny a vidí v nich příležitost. Je otevřený všemu novému a nemá obavy ani z rizika a nepoznaných cest. Má chuť se učit novým věcem a dále se rozvíjet, obohacovat své znalosti a dovednosti. V nepředvídaných situacích se schopen reagovat a improvizovat.

4

Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb

Umí komunikovat na profesionální úrovni. Jeho přirozeností je, že usiluje o získání důvěry a spokojenosti zákazníků, a proto se snaží i o jejich dlouhodobý prospěch. Je ochoten přijmout osobní zodpovědnost a zvládá konfliktní situace.

4

Kompetence k výkonnosti

Je orientován na výsledek, přínos a výkon. Jeho výkon je na velmi vysoké úrovni spolehlivosti a stability. Zpětnou vazbu přijímá konstruktivně a sám zpětnou vazbu poskytuje. Umí sám sebe kontrolovat, motivovat a sebezdokonalovat.

4

Kompetence k samostatnosti

Pokud dostane složitější úkol, je schopen jej nejen splnit, ale v případě potřeby i převést na dílčí úkoly. Je schopen se při plánování soustředit a flexibilně se rozhodovat. Nemá obavy ze zodpovědnosti a umí přijmout určitou míru osobního rizika.

4

Kompetence k řešení problémů

Je schopen určit příčiny a následky problému. Při řešení problémů je schopen myslet analyticky i kreativně. Umí si určit priority. Je schopen být jednou ze zodpovědných osob, která tvoří standardy, díky kterým je možné předcházet vzniku problémů.

4

Kompetence k plánování a organizaci práce

Umí plánovat z dlouhodobého i krátkodobého hlediska a to v souladu s potřebami okolí. Svůj výkon se snaží neustále zlepšovat. Umí si určit priority a akutní záležitosti řeší přednostně. Aktivity plánuje tak, aby směřovaly k naplnění cílů. Kromě činnosti své umí naplánovat i činnost ostatních.

4

Kompetence k celoživotnímu učení

Ví, co nového se chce dále naučit. Celoživotně se vzdělává a získané poznatky umí aplikovat do své praxe. Nové informace aktivně vyhledává a následně je schopen je aplikovat. Je si vědom svých slabin a dokáže je účinně kompenzovat svými silnými stránkami, na které se zaměřuje.

3

Kompetence k aktivnímu přístupu

Je zvyklý se angažovat nad rámec svých běžných povinností. Překážky je schopen překonávat a u vykonávané činnosti setrvá i v případě neúspěchu či komplikací. Nabízené příležitosti a možnosti vítá. Pokud má dostatečnou motivaci, angažuje se nad rámec svých běžných povinností.

4

Kompetence k zvládání zátěže

Nenechává se odradit, pokud je třeba překonat překážku, zanalyzuje situaci a hledá alternativy a vhodná řešení. Změna je pro něj samozřejmostí. Umí kontrolovat své emoce. Zná své schopnosti a limity a věří ve své schopnosti.

3

Kompetence k objevování a orientaci v informacích

Ve velkém množství informací se dokáže snadno orientovat a umí rozlišit, co je podstatné. Získané informace umí aplikovat do praxe a vytvářet k nim příslušnou dokumentaci.

2

Kompetence k vedení lidí

Je schopen přijmout zodpovědnost za tým do 10 osob. Je schopen informovat své podřízené a kontrolovat jejich výkon. Umí předávat instrukce, dávat užitečné rady a být osobním příkladem. Má víru v tom, že se ostatní chtějí učit, a že jsou schopni zvládat zadané úkoly.

3

Kompetence k ovlivňování ostatních

Při jednání nebo mluvení kalkuluje s tím, jaký to bude mít dopad. Svoji prezentaci či diskuzi uzpůsobuje posluchačům. Dokáže předvídat, jaké účinky bude mít jednání. Vzhledem ke svému specifickému vlivu využívá neobvyklých akcí. Umí prezentovat s minimem nedostatků ve verbálním a neverbálním projevu. Nedělá mu problém jednat s cizími lidmi nebo větší skupinou.

Zdroj: vlastní zpracování, Disertační práce – Efektivnost recruitmentu

Diskuze

Z výzkumu vyplynulo, že pro kompetenční model pro pracovní pozici Nutriční terapeut je možné využít jednoduššího postupu a aplikovat již existující kompetenční model. Velké množství informací a „inspirace“ pro tvorbu kompetenčního modelu, nalezl autor na webové stránce Národní soustavy povolání, přičemž odborné dovednosti na této webové stránce jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK). Nicméně taktéž musel využít poznatků získaných jiným způsobem, a to zejména z internetového serveru careerjet.cz, kde zjistil, jaké požadavky jsou kladeny konkrétně na pracovníka v oblasti lázeňských a ubytovacích zařízeních v Mariánských Lázních a okolí.

Během sestavování modelu bylo zjištěno, že u pracovní pozice Nutriční terapeut je kladen důraz na poměrně vysoké úrovni 4 (nejvyšší úroveň je 5) na kompetence efektivní komunikace, kompetence k flexibilitě, k uspokojování zákaznických potřeb, k samostatnosti, k řešení problémů, plánování a organizaci práce, celoživotnímu učení a zvládání zátěže. Naopak nízké nároky (úroveň 2) jsou kladeny na kompetence k vedení lidí.

Při přijímání pracovníka na tuto pracovní pozici musí být také zvažovány odborné kompetence, tedy odborné vzdělání, jazykové znalosti, počítačová způsobilost či ekonomické povědomí.

 

Autor: Marián Rapáč, student LIGS University

 

Odkazy / Reference

 1. HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. Vedení lidí v praxi.
 2. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-802-4714-578.
 3. KUBEŠ, Marián, Roman KURNICKÝ a Dagmar SPILLEROVÁ. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada, 2004. Manažer. ISBN 80-247-0698-9.
 4. Národní soustava povolání: Nutriční terapeut [online]. 2019 [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/nutricni-terapeut-f9fe
 5. Vzdělávací program: 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut
 6. RAPÁČ, Marián. Disertační práce – Efektivnost recruitmentu. Mariánské Lázně, 2019.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: