Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace

11. 10. 2014
Štítky

Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace podporuje úsilí členských států při navrhování a provádění politiky zaměstnanosti a sociálních reforem jak na evropské, tak národní i regionální a místní úrovni prostřednictvím koordinace politik, různých analýz a sdílení ověřených postupů.

Celý název: Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EU Programme for Employment and Social Innovation - EaSI)

Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace podporuje úsilí členských států při navrhování a provádění politiky zaměstnanosti a sociálních reforem jak na evropské, tak národní i regionální a místní úrovni prostřednictvím koordinace politik, různých analýz a sdílení ověřených postupů.

 Snahou programu je začlenění ohrožených skupin osob a mikro podniků na trh práce skrze navýšení dostupnosti a zajištění lepší přístupnosti k získání mikro úvěrů. Tento projekt Evropské unie se také zaměřuje na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podporuje vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, snaží se o zlepšení pracovních podmínek a přístupu k odbornému vzdělávání pro znevýhodněné osoby (což jsou například mladí lidé) a o zajištění přiměřené a důstojné sociální ochrany.Evropská unie celkem vyčlenila v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací pro sedmileté období 2014-2020 finanční prostředky ve výši téměř 919,5 mil. eur(v současných cenách).

 EaSI integruje a rozšiřuje tři stávající finanční nástroje Evropské unie (tedy je složen ze tří základních os):

 1. PROGRESS (Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu)

První osa se týká programu Progress, který se soustředí především na zpracování studií, analýz a sdílení zkušeností z oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany. Spolupráce mezi Evropskou unií a sociálními partnery, občanskými organizacemi, veřejnými i soukromými subjekty funguje za účelem zajištění sociálních inovací a pokroku ve společnosti. Podpora z Evropské unie je poskytována především na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, sociální začlenění a snížení a prevenci chudoby a na zkvalitnění pracovních podmínek.

2. EURES (Evropský portál pracovní mobility)

Druhá osa, kterou tvoří síť Eures, slouží zejména k rozvoji spolupráce v rámci podpory geografické mobility pracovníků v Evropské unii, zvýšení pracovních příležitostí díky rozvíjejícímu se trhu práce v Evropské unii a podpoře přeshraničního partnerství. Základním cílem je přispět k vysoké úrovni kvalitní a udržitelné zaměstnanosti.Finanční prostředky z Evropské unie slouží hlavně k zajištění transparentnosti při boji o volná pracovní místa, u žádostí a dalších informací, které jsou důležité pro žadatele a zaměstnavatele, dále k rozvoji služeb pro nábor a umísťování pracovníků do zaměstnávání(prostřednictvím cílených programů Unie) a také k zajištění spolupráce v oblasti přeshraničních partnerství.

 3. Nástroj MIKROFINANCOVÁNÍ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Třetí osa v sobě ukrývá nástroj pro mikrofinancování a sociální podnikání, který zvyšuje přístup sociálních podniků a nových podnikatelů (jak fyzických, tak právnických osob) k finančním prostředkům pro získání mikroúvěrů. Finanční prostředky v rámci této osy jsou určeny k mikrofinancování mikropodniků, zranitelných skupin a sociálního podnikání. Z celkové sumy připadá na program Progress 61 % finančních prostředků (cca 561 mil. eur), na síť Eures 18 % (cca 165,5 mil. eur) a na mikrofinancování a sociální podnikání je vyhrazeno 21 % (cca 193 mil. eur).

 Evropská komise však může použít až 2 % celkové sumy na financování operačních výdajů spojených s podporou provádění programu. Komise také může s finančními prostředky v rámci jednotlivých os v průběhu sedmiletého období hýbat – finanční prostředky v jednotlivých osách však nesmí překročit více jak 10 % přidělené částky.

 Obecné cíle programu

Mezi základní, resp. hlavní cíle EaSI patří podpora zaměstnanosti a sociálního začlenění, inovativní sociální politiky v Evropské unii, podpora při vypracování účinných systémů sociální ochrany a trhu práce, důstojné práce a kvalitních pracovních podmínek, kultury prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci. Důraz je kladen také na rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Evropská unie se prostřednictvím tohoto programu taktéž snaží bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy, nebo etnického původu při uplatnění osob na trhu práce, a podporovat rovnost žen a mužů při získávání zaměstnání.

 Pro státy Evropské unie to znamená: Přínos ke snížení nezaměstnanosti u všech věkových skupin a u zranitelných skupin s vysokou mírou nezaměstnanosti, obzvláště starších pracovníků a mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy; přínos ke zkrácení doby trvání nezaměstnanosti a snížení neaktivity s cílem řešit dlouhodobou a strukturální nezaměstnanost a sociální vyloučení; obsazování volných pracovních míst (včetně dobrovolné mobility pracovníků).

Autor: Ing. Monika Lacinová, studentka LIGS University


Seznam použité literatury:

  1. Evropská unie [online]. 2014 [cit. 2014-10-31]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a o měně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-10- 31]. 
  3. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013R1296

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: