Využití bezpilotních létajících zařízení v leteckém průmyslu

5. 22. 2023
Štítky

Tento odborný článek pojednává o využití bezpilotních létajících zařízení. Bezpilotní létající zařízení, často nazývané drony, se staly v posledních letech velmi populárními nejen mezi amatérskými nadšenci, ale i mezi profesionály v oblasti průmyslu, zemědělství, lesnictví, geologie, záchranářských službách a mnoha dalších odvětvích. V tomto článku budeme vycházet z Disertační práce na téma „Management v Logistice Letecké Dopravy (2023),“ kde se zaměříme na část s využitím bezpilotních létajících zařízení pro řízení leteckých společností a jejich bází. Zaměříme se na to, jakým způsobem bezpilotní létající zařízení mohou zjednodušit logistiku a operace, snížit náklady a zlepšit bezpečnost.

Budoucnost letectví se pravděpodobně bude ubírat směrem k větší automatizaci a elektrifikaci, aby bylo možné snížit náklady na provoz, zlepšit efektivitu a minimalizovat dopad letectví na životní prostředí. Zavedení bezpilotních letounů by mohlo přinést úspory a zlepšení v mnoha oblastech, například v přepravě zboží, průzkumu, hasičských a záchranných operacích a dokonce i v osobní dopravě. Elektrifikace letectví předpokládá vývoj stále výkonnějších a efektivnějších elektromotorů a baterií, což by mohlo vést k vývoji elektromotorů pro větší letadla s větším doletem. Kromě toho se očekává, že v budoucnu budou zavedeny nové technologie, jako jsou biopaliva nebo letecké motory, které využívají vodík. Výrobci letadel a letecké společnosti mohou také investovat do technologií, jako jsou aerodynamické úpravy a použití lehčích materiálů, aby snížili spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého. Nicméně, jaká bude budoucnost letectví, závisí na řadě faktorů, jako je technologický pokrok, environmentální omezení a hospodářský vývoj, a proto je obtížné předvídat, jak se tento průmysl bude vyvíjet v dlouhodobém horizontu. Tato zařízení umožňují provádění nebezpečných nebo obtížných prací, a to s vysokou účinností a rychlostí. Bezpilotní létající zařízení mohou mít mnoho výhod pro různá odvětví, včetně leteckého průmyslu. Využití dronů pro řízení leteckých společností a jejich bází může zjednodušit logistiku a operace, snížit náklady a zlepšit bezpečnost. Drony mohou být použity pro monitorování letišť, inspekci vzletových a přistávacích drah, zajištění bezpečnosti a hlášení poruch na letadlech, a mohou dokonce pomoci s přepravou nákladu. Tyto úkoly mohou být prováděny efektivněji a bez nutnosti vystavovat personál riziku. Zároveň však existují otázky týkající se bezpečnosti a soukromí, které vyžadují pozornost a regulaci ze strany státních orgánů.

Využití bezpilotních létajících zařízení pro řízení leteckých společností a jejich bází může zjednodušit logistiku a operace, snížit náklady a zlepšit bezpečnost.

V budoucnosti lze očekávat výrazné zlepšení letecké dopravy, zejména díky novým technologiím a digitalizaci. Jedním z hlavních faktorů, který bude hrát klíčovou roli, je zavedení digitálního řízení letového provozu, které nahradí tradiční manuální metody řízení. Digitalizace umožní lepší využití prostoru na letištích a optimalizaci leteckých tras. To povede k menším čekacím dobám na letištích a snížení celkových nákladů na provoz. Pokroky v oblasti autonomního letectví také přinesou zlepšení, protože umožní vysokou míru automatizace v řízení letů a sníží potřebu lidského dohledu. Drony také hrají důležitou roli ve zlepšování letecké dopravy, zejména pro doručování zásilek a jiné účely. Drony umožňují rychlejší a flexibilnější doručování, což může snížit náklady na logistiku a zvýšit spokojenost zákazníků. Nicméně, i s tímto zlepšením se pojí určité výzvy, jako je zabezpečení bezpečnosti letů a ochrana osobních dat před hrozbami kybernetických útoků. Celkově lze očekávat, že nové technologie a digitalizace přinesou mnoho výhod pro leteckou dopravu a cestující. Kratší čekací doby, optimalizované trasy a zlepšená spolehlivost letů jsou jen některé z mnoha výhod, které mohou přinést.

V disertační práci byl pro výzkum vytvořen dotazník, který byl zaměřený na různé aspekty využívání bezpilotních létajících zařízení, je zaměřen na manažerské funkce v letectví, piloty, řízení letového provozu a běžné osoby využívajících služeb letecké přepravy. Dotazník byl poskytnut k vyplnění celkem 40 respondentům. Jedná se o deset pilotů, deset řídících letového provozu, deset manažerů pracujících na klíčových postech v leteckém průmyslu a deseti náhodným lidem, kteří nepracují v letectví. Cílem dotazníku je zjistit reakci na aktuální stav letecké přepravy, jaké je její vnímání, kde lidé vidí leteckou přepravu v budoucnosti a též otázky na bezpilotní létající zařízení, jako jsou drony, a na autonomní letouny. Zároveň pomocí dotazníku hledají názory na možné zlepšení aktuálního stavu letectví s nápady, jenž by při jejich implementování došlo ke snížení náročnosti logistiky řízení v letectví. Vyhodnocením dotazníku získali odpovědi na projednávané hypotézy, kterými se disertační práce zabývá. Na hypotézu „Využití bezpilotních létajících zařízení pro řízení leteckých společností a jejich bází může zjednodušit logistiku a operace, snížit náklady a zlepšit bezpečnost“ z dat získaných z dotazníku vyplynul následující závěr, a to, že je velmi pravděpodobné, že v budoucnu dojde k určitému zjednodušení řízení leteckých společností a jejich bází díky pokrokům v oblasti technologií, digitalizace a automatizace. V budoucnu se očekává, že digitalizace a využívání autonomních technologií v leteckém provozu přinesou mnoho výhod, jako je zjednodušení procesů a snížení nákladů na provoz. Avšak, tyto změny musí být provázeny opatřeními na zajištění bezpečnosti letů a ochrany osobních údajů. Vývoj nových technologií bude proto kladen důraz na ochranu dat, aby se minimalizovala rizika kybernetických útoků a dalších hrozeb. Digitalizace již dnes postupuje rychle a je pravděpodobné, že se v budoucnu procesy na letištích budou automatizovat a digitalizovat ještě více. Například, odbavení letounů by mohlo být zcela automatizováno, od přistání a tankování až po výjezd letadla ze stojánky. Tento digitální proces by měl za úkol zahrnout všechny potřebné úkony a zodpovědnost za správné naplánování celého odbavení, aby se usnadnilo řízení leteckých společností a zlepšila spokojenost cestujících.

Názor respondentů na využití bezpilotních letadel v civilním sektoru, kam hlavně disertační práce cílí, potvrzuje položené hypotézy, kterými se práce zabývá, zejména o zjednodušení logistiky a snížení nákladů. Názory na položenou otázku ohledně využívání bezpilotních letadel můžeme jasné vidět v grafu číslo 24 z disertační práce, který vychází z dat získaných otázkou číslo 25 z téže disertační práce.

Obrázek 1: Graf z Disertační práce Management v logistice letecké dopravy

Graf 1

Tato otázka se zaměřuje na využití bezpilotních letadel v civilním sektoru a zahrnuje názory leteckého personálu a široké veřejnosti na tuto technologii. Z výsledků průzkumu vyplývá, že většina respondentů má nějaký názor na využívání bezpilotních letadel v civilním sektoru. 
25 % respondentů plně podporuje využívání těchto letadel, zatímco 35 % respondentů podporuje jejich využívání pouze v určitých případech. Naopak, 30 % respondentů se staví proti využívání bezpilotních letadel v civilním sektoru a 10 % nemá v této otázce stanovisko. Je zajímavé, že většina respondentů má omezené stanovisko a podporuje využívání bezpilotních letadel pouze v určitých situacích, což by mohlo být dáno obavami z bezpečnosti a nedostatečnou znalostí této technologie. Navzdory tomu, že tato otázka je specifická pro letecký sektor, lze z výsledků průzkumu vyvodit, že ne všichni respondenti jsou přesvědčeni o bezpečnosti bezpilotních letadel a že bude nutné zajistit dostatečné vzdělávání a osvětu o jejich přínosech a bezpečnosti pro úspěšné prosazení této technologie.

Práce pojednává o managementu v logistice v letecké dopravy. Zaměřili jsme se zde na hypotézu „Využití bezpilotních létajících zařízení pro řízení leteckých společností a jejich bází může zjednodušit logistiku a operace, snížit náklady a zlepšit bezpečnost.“ Bezpilotní létající zařízení mají budoucnost, dokazuje to i jejich velmi rychlý vývoj. Toto tvrzení je podloženo i výsledky dotazníku uvedeného v disertační práci. Bezpilotní létající zařízení se stávají stále důležitější součástí budoucnosti. Výzkum ukázal, že jejich využití se bude dále rozšiřovat do různých oblastí, včetně průmyslu, zemědělství a zábavy. Tyto nové možnosti však přináší i výzvy, zejména zajištění bezpečnosti a regulace provozu. Proto bude nezbytná spolupráce mezi výrobci, příslušnými úřady a veřejností. Je důležité zajistit, aby se využívání bezpilotních létajících zařízení stalo součástí udržitelného rozvoje a aby bylo vhodně regulováno. Tím by mohly být dosaženy výhody v podobě zjednodušení logistiky a operací, snížení nákladů a zlepšení bezpečnosti, což by mělo pozitivní dopad na společnost jako celek.

Diskuse

Využití bezpilotních létajících zařízení může mít velký vliv na řízení leteckých společností a zlepšení logistiky a operací. Díky technologii bezpilotních letadel lze snížit náklady na provoz a zvýšit bezpečnost, což může být velmi atraktivní pro letecké společnosti, které se snaží o efektivní a udržitelný rozvoj. Využití bezpilotních letadel může být výhodné pro různé účely, jako jsou například průzkumy a měření, bezpečnostní operace a doručování zásilek. Bezpečnostní operace jsou velmi náročné na personál, a proto jsou bezpilotní letadla ideální pro snížení rizika při záchraně životů a majetku. Dále mohou bezpilotní letadla snížit náklady na provoz při doručování zásilek a mohou být rychlejší a účinnější než tradiční metody dopravy. V současné době se v České republice stále více společností zajímá o využití bezpilotních letadel pro řízení svých operací a logistiky. Je to také důsledek snahy o efektivnější a udržitelný rozvoj. Pro rozvoj infrastruktury pro využití bezpilotních letadel je však potřeba zajistit potřebnou legislativu a infrastrukturu pro jejich bezpečné a úspěšné využití. Využití bezpilotních letadel má potenciál zjednodušit logistiku a operace, snížit náklady a zlepšit bezpečnost v leteckých společnostech a jejich bázích. V budoucnu může být využití bezpilotních letadel běžnou součástí letecké dopravy a jejich využití může být velkou výhodou pro efektivní a udržitelný rozvoj v tomto odvětví.

 

Bibliografie:

Erényi, J., Disertační práce na téma Management v logistice letecké dopravy, 2023

EASA, 2021

Havelka, P., Bezpilotní letadla a drony, 2019, ISBN: 978-80-7599-198-1

Ministerstvo dopravy České republiky, 2021

Úřad pro civilní letectví České republiky, 2021

 

Autor: Ján Erényi, student LIGS University
Pod vedením: Bibiana Bátovská, lektorka LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: