close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Vstupte do světa online prodeje. Jak ovládnout taje obchodování na internetu a být efektivní?

Naučíme Vás komunikovat a být středem pozornosti Vašeho zákazníka. Studenti se seznámí s cílovými skupinami, s nastavením kampaní a online komunikace, aby značka, hodnota a produkt byly konečnými uživateli konzumovány. Dále si rozšíří vědomosti o copywritingu, zjistí, jak nastavit e-shop na míru zákazníkovi a seznámí se s celou řadou nástrojů od mailingu přes PPC až po SEM a bannerové kampaně.

Obsah kurzu

Máte na správu e-shopu a marketingových kampaní kvalitní zaměstnance nebo agenturu? Při hodnocení jejich práce se nelze spoléhat jen na předložené CV. Jejich práci musíte být schopni analyzovat a zhodnotit. Lektoři vám předají komplexní know-how, díky kterému budete připraveni efektivně úkolovat Váš tým, ale také publikovat kampaň či oslovit zákazníky svépomocí. Naučte se zefektivnit své procesy, objevte nové nástroje a nechte svůj obchod i sebe vyrůst.

O programu MBA

Co budete studovat?

E-Commerce

Pojem e-Commerce označuje veškeré aktivity spojené s obchodováním na internetu. Cílem předmětu e-Commerce je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po absolvování budou studenti schopni srovnat základní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Obsah kurzu & Učební plán

 • ZÁKLADY A DEFINICE: Úvod do problematiky prezentace na internetu. Vytvoření firmy na internetu, které povede k formulaci prezentace firmy a k učinění prvních kroků a provedení úvodní analýzy.
 • WEBOVÁ STRÁNKA: Návrh webové stránky, grafický návrh prezentace a její ergonomie.
 • INTERNETOVÝ MARKETING: Marketingová strategie na internetu, její vývoj a údržba. Optimalizace pro vyhledávače a marketing ve vyhledávačích.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST NA INTERNETU: Bezpečnost sítí, kybernetická bezpečnost, kyberkriminalita, ochrana osobních a obchodních údajů.
 • BUDOUCNOST ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ A PODNIKÁNÍ.

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Znát a ocenit potenciál internetu a elektronického obchodování jako příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a analyzovat alternativy implementace, které jsou v současné době k dispozici.
 • Být schopni porozumět definicím, terminologii a pojmům aplikovaným na elektronický obchod a elektronické podnikání. Identifikovat aktéry, role a vztahy mezi nimi.
 • Být schopen porozumět významu technologie ve strategii internetu a elektronického obchodu.
 • Ocenit možné synergie mezi internetem jako médiem a obchodem v reálném světě a jako médiem pro reklamní komunikaci, informace a obchod.
 • Rozpoznat kroky nezbytné pro realizaci elektronického obchodování.
 • Rozvíjet dovednosti pro plánování, analýzu, rozvoj a spolupráci při řízení digitálního podnikání s ohledem na jedinečné charakteristiky digitální ekonomiky a sítí. Používat obchodní modely k hodnocení webových projektů a stránek elektronického obchodu.
 • Umět popsat různé typy internetového bchodování, ocenit položky, profily a související obchodní modely. Analyzovat žádoucí vlastnosti ve všech implementacích elektronického obchodování.
 • Znát a chápat změny, které digitalizace způsobuje ve spotřebních návycích, a vědět, jak musí společnosti reagovat vhodnými strategiemi, aby oslovily tyto spotřebitele, kteří chtějí nakupovat kdykoli a kdekoli.
 • Znát a rozumět hlavním nástrojům a taktikám souvisejícím s digitálním marketingem a elektronickým obchodem, které jsou nezbytné pro zajištění udržitelného úspěchu.
 • Umět přijmout rozhodnutí o strategii, značce, produktu, distribuci a ceně v situacích internetového podnikání a elektronického obchodu s cílem určit nejvhodnější formu (formy) platby pro každou společnost. Znát a chápat, jak navrhnout akční plán elektronického obchodu zaměřený na spotřebitele, vypracovat strategie a opatření pro akvizici, konverzi a věrnost.
 • Pochopit, jak obchodní strategie fungují na internetu obecně a zvláště v obchodě mezi podniky (B2B) a mezi podniky a spotřebiteli (B2C).
 • Umět určit vlastnosti, potenciál a omezení využití webových stránek a internetového obchodu.
 • Znát a používat různé přístupy, standardy, metriky a statistiky při hodnocení a kontrole výkonnosti webových stránek a nezbytné úpravy a přizpůsobení, aby bylo možné měřit náš elektronický obchod.
 • Být schopni porozumět využívání internetu jako zdroje pro získávání informací zaměřených na zákazníka. Vysvětlit, jak internet ovlivnil a změnil rovnováhu sil v rámci distribučních kanálů.
 • Umět popsat různé taktiky, které uplatňují internet jako prostředek komunikace se zákazníky a měření online publika.
 • Umět diskutovat o významu využívání přítomnosti na internetu jako prostředku k vytváření lepších vztahů se zákazníky a zvyšování hodnoty značky. Umět znát a vysvětlit etické a právní aspekty spojené s elektronickým obchodem.
 • Analyzovat a seznámit se s různými sociálními sítěmi, které fungují na internetu, porozumět jejich charakteristikám a možným výhodám, kterými mohou přispět k online marketingu a elektronickému obchodu. Znát a uplatňovat nezbytná technologická a sociální opatření k zajištění soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních a obchodních údajů na internetu.
 • Znát a uplatňovat technologická a sociální opatření nezbytná k zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany před kybernetickou kriminalitou, současnou i předvídatelnou do budoucna.
 • Analyzovat a předvídat změny technologických, ekonomických a sociálních trendů, které by mohly v budoucnu ovlivnit elektronický obchod a podnikání na internetu.
 • Identifikovat dopad, který má rozvoj modelu elektronického obchodu na společnost, a být tak schopen předvídat změny, důsledky a dopady, které to může v budoucnu vyvolat.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: