Vstupte do světa online prodeje. Jak ovládnout taje obchodování na internetu a být efektivní?

Naučíme Vás komunikovat a být středem pozornosti Vašeho zákazníka. Studenti se seznámí s cílovými skupinami, s nastavením kampaní a online komunikace, aby značka, hodnota a produkt byly konečnými uživateli konzumovány. Dále si rozšíří vědomosti o copywritingu, zjistí, jak nastavit e-shop na míru zákazníkovi a seznámí se s celou řadou nástrojů od mailingu přes PPC až po SEM a bannerové kampaně.

Obsah kurzu

Máte na správu e-shopu a marketingových kampaní kvalitní zaměstnance nebo agenturu? Při hodnocení jejich práce se nelze spoléhat jen na předložené CV. Jejich práci musíte být schopni analyzovat a zhodnotit. Lektoři vám předají komplexní know-how, díky kterému budete připraveni efektivně úkolovat Váš tým, ale také publikovat kampaň či oslovit zákazníky svépomocí. Naučte se zefektivnit své procesy, objevte nové nástroje a nechte svůj obchod i sebe vyrůst.

O programu MBA

Co budete studovat?

E-Commerce

Pojem e-Commerce označuje veškeré aktivity spojené s obchodováním na internetu. Cílem předmětu e-Commerce je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj a podporu podnikání současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po absolvování budou studenti schopni srovnat základní informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu.

Obsah kurzu & Učební plán

 • ZÁKLADY A DEFINICE: Úvod do problematiky prezentace na internetu. Vytvoření firmy na internetu, které povede k formulaci prezentace firmy a k učinění prvních kroků a provedení úvodní analýzy.
 • WEBOVÁ STRÁNKA: Návrh webové stránky, grafický návrh prezentace a její ergonomie.
 • INTERNETOVÝ MARKETING: Marketingová strategie na internetu, její vývoj a údržba. Optimalizace pro vyhledávače a marketing ve vyhledávačích.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST NA INTERNETU: Bezpečnost sítí, kybernetická bezpečnost, kyberkriminalita, ochrana osobních a obchodních údajů.
 • BUDOUCNOST ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ A PODNIKÁNÍ.

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Znát a ocenit potenciál internetu a elektronického obchodování jako příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a analyzovat alternativy implementace, které jsou v současné době k dispozici.
 • Být schopni porozumět definicím, terminologii a pojmům aplikovaným na elektronický obchod a elektronické podnikání. Identifikovat aktéry, role a vztahy mezi nimi.
 • Být schopen porozumět významu technologie ve strategii internetu a elektronického obchodu.
 • Ocenit možné synergie mezi internetem jako médiem a obchodem v reálném světě a jako médiem pro reklamní komunikaci, informace a obchod.
 • Rozpoznat kroky nezbytné pro realizaci elektronického obchodování.
 • Rozvíjet dovednosti pro plánování, analýzu, rozvoj a spolupráci při řízení digitálního podnikání s ohledem na jedinečné charakteristiky digitální ekonomiky a sítí. Používat obchodní modely k hodnocení webových projektů a stránek elektronického obchodu.
 • Umět popsat různé typy internetového bchodování, ocenit položky, profily a související obchodní modely. Analyzovat žádoucí vlastnosti ve všech implementacích elektronického obchodování.
 • Znát a chápat změny, které digitalizace způsobuje ve spotřebních návycích, a vědět, jak musí společnosti reagovat vhodnými strategiemi, aby oslovily tyto spotřebitele, kteří chtějí nakupovat kdykoli a kdekoli.
 • Znát a rozumět hlavním nástrojům a taktikám souvisejícím s digitálním marketingem a elektronickým obchodem, které jsou nezbytné pro zajištění udržitelného úspěchu.
 • Umět přijmout rozhodnutí o strategii, značce, produktu, distribuci a ceně v situacích internetového podnikání a elektronického obchodu s cílem určit nejvhodnější formu (formy) platby pro každou společnost. Znát a chápat, jak navrhnout akční plán elektronického obchodu zaměřený na spotřebitele, vypracovat strategie a opatření pro akvizici, konverzi a věrnost.
 • Pochopit, jak obchodní strategie fungují na internetu obecně a zvláště v obchodě mezi podniky (B2B) a mezi podniky a spotřebiteli (B2C).
 • Umět určit vlastnosti, potenciál a omezení využití webových stránek a internetového obchodu.
 • Znát a používat různé přístupy, standardy, metriky a statistiky při hodnocení a kontrole výkonnosti webových stránek a nezbytné úpravy a přizpůsobení, aby bylo možné měřit náš elektronický obchod.
 • Být schopni porozumět využívání internetu jako zdroje pro získávání informací zaměřených na zákazníka. Vysvětlit, jak internet ovlivnil a změnil rovnováhu sil v rámci distribučních kanálů.
 • Umět popsat různé taktiky, které uplatňují internet jako prostředek komunikace se zákazníky a měření online publika.
 • Umět diskutovat o významu využívání přítomnosti na internetu jako prostředku k vytváření lepších vztahů se zákazníky a zvyšování hodnoty značky. Umět znát a vysvětlit etické a právní aspekty spojené s elektronickým obchodem.
 • Analyzovat a seznámit se s různými sociálními sítěmi, které fungují na internetu, porozumět jejich charakteristikám a možným výhodám, kterými mohou přispět k online marketingu a elektronickému obchodu. Znát a uplatňovat nezbytná technologická a sociální opatření k zajištění soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních a obchodních údajů na internetu.
 • Znát a uplatňovat technologická a sociální opatření nezbytná k zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany před kybernetickou kriminalitou, současnou i předvídatelnou do budoucna.
 • Analyzovat a předvídat změny technologických, ekonomických a sociálních trendů, které by mohly v budoucnu ovlivnit elektronický obchod a podnikání na internetu.
 • Identifikovat dopad, který má rozvoj modelu elektronického obchodu na společnost, a být tak schopen předvídat změny, důsledky a dopady, které to může v budoucnu vyvolat.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: