Naučte se a osvojte si nové techniky v marketingu.

Marketing je jedním z 6 předmětů, které vás vybaví základním souborem vědomostí před vstupem do specializovaného modulu. Tento kurz zkoumá teorie a postupy, které stojí za efektivním a strategickým marketingem pro organizace různých velikostí. Klíčová témata zahrnují teoretické základy marketingu, marketingové postupy a funkce, marketing napříč hranicemi a kulturami a nové techniky v marketingu.

.

Cíle kurzu

Marketing v dnešním moderním pojetí stojí a padá se vztahy se zákazníky. Primárně se zaměřuje na hledání hodnoty pro zákazníka a uspokojování jeho potřeb a přání. Přestože kurz marketingu vychází z nezbytného teoretického základu, snaží se především připravit studenty na rychlou aplikaci znalostí do praxe, protože tak, jak se dynamicky proměňuje populace činností s příchodem nových generací, musí být i podnikoví marketéři schopni pružně reagovat.

O programu MBA na LIGS University

 

Co budete studovat?

Marketing

Marketing je základem úspěchu - a neúspěchu - firmy. Tento obsáhlý kurz poskytuje studentům potřebné teoretické znalosti, ale velký důraz je kladen také na schopnost vykonávat marketingové činnosti v praxi. Je nanejvýš důležité, aby studenti získali správnou představu o tom, co marketing vlastně je a co není, aby byli schopni o tomto předmětu přemýšlet se správným nadhledem. 


Nejprve jsou představeny základní pojmy a definice marketingu, aby bylo možné získat základní znalosti o tomto předmětu, které jsou pak dále strukturovány a rozvíjeny. Studenti se seznámí s obrovským množstvím marketingových funkcí a jejich vzájemnou provázaností a komplexností v rámci organizace, stejně jako s rozdíly v marketingu pro různé druhy výrobků/služeb.  


Další důležitou součástí předmětu je marketingový výzkum jako metoda a nástroj pro tvorbu marketingové strategie. Studenti se učí, jak na základě výsledků marketingového výzkumu vytvořit strategický marketingový plán, a to určením cílového trhu, identifikací konkurence a stanovením marketingového rozpočtu.  


Vzhledem k tomu, že marketing v rámci hranic jedné země je v mnoha případech historií - je velmi důležité mít na paměti mezinárodní prostředí ovlivňující marketing.  


Marketing bez strategie marketingové komunikace si skutečně nelze představit - studenti se na konci kurzu seznámí s různými strategiemi a nástroji marketingové komunikace podniku

Obsah kurzu & Učební plán

 • Úvod do marketingu
 • Funkce marketingu
 • Marketing v různých oblastech
 • Marketingový výzkum
 • Příprava a analýza dat
 • Příprava a prezentace marketingové zprávy
 • Strategický marketingový plán
 • Mezinárodní prostředí

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni...

 • Porozumět marketingovému procesu, koncepcím, cílům, 5 P marketingu a jeho funkcím.
 • Posoudit tržní příležitosti a analýzu situace s uvedením silných a slabých stránek 
 • Připravit marketingovou zprávu prostřednictvím sběru dat o potřebách zákazníků a konkurentech.
 • Vypracovat marketingové strategie (segmentace, zacílení a positioning )
 • Sestavit účinný marketingový plán k dosažení cílů organizace
 • Příprava a prezentace marketingové zprávy

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: