Vědecko-výzkumný modul

Obsah vědecko-výzkumného modulu

Milníky, které vás vedou na cestě při psaní vaší disertační práce

Předměty jsou shodné pro všechny studenty.

Metodologie výzkumu

Abyste měli jasno, jak postupovat. 

Předmět se soustřeďuje na přípravu a obeznámení studentů s mnoha aspekty doktorského studia, které zahrnuje teorii a logické postupy při výzkumu, teoretické i empirické konstrukce a vztahy mezi nimi. Studentům je představeno mnoho výzkumných metod, a to kvalitativních i kvantitativních (např. sběr statistických vzorků a techniky sběru dat). V neposlední řadě se studenti seznámí i s velice důležitým publikačním procesem vědeckých prací.

Projekt I – Návrh

Ucelený plán je základ úspěchu. 

Doktorandi jsou v tomto předmětu vedeni k výběru relevantních a reálných témat pro disertační práci. Je nanejvýš důležité vybrat si kreativní a smysluplné téma, které je dostatečně zastoupeno v odborné literatuře i teorii. Zkoumané téma je systematicky a úmyslně rozvíjeno prostřednictvím analytické metodologie od hypotézy k návrhu disertační práce, který je při ukončení předmětu odprezentován disertační komisi. Návrh (cca 3 600 slov) musí obsahovat následující náležitosti:

  • Jasný a popisný titulek disertace
  • Obeznámení se zkoumaným problémem, prezentace otázek výzkumu a hypotéz stanovujících jejich důležitost a smysl, stanovení ohraničení výzkumu s cílem zabezpečit jeho jasné zaměření
  • Navrhovaný seznam literatury
  • Přehled metodologie
  • Definice termínů a klíčových koncepcí

 

Projekt II – Přehled literatury a teoretický základ

Přehled o předchozí literatuře v oblasti vašeho výzkumu je stěžejním základním kamenem, na kterém se kvalitní práce staví. 

Cílem tohoto předmětu je asistovat studentům při pečlivém studiu literatury a teoretického základu. Po dokončení kurzu by student měl být schopen prokázat porozumění teoretickým otázkám a zároveň schopnost kriticky hodnotit informace a zapojit existující odbornou literaturu do jejich výzkumu. Student je veden k rozvoji koncepčního rámce pro disertaci a taktéž k prezentaci jejího významu pro odbornou literaturu.

Projekt III – Metodologie psaní

Propojení teoretického základu a formulace použité metodologie přispěje ke konzistentní dizertační práci. 

Studenti prezentují svůj pracovní plán pro dizertaci a způsob organizace výzkumu. Tyto aktivity obsahují činnosti, jako jsou – navržení dotazníku, stanovení osob, které se budou účastnit dotazování, výběr nástrojů měření s ohledem na jejich přesnost a důvěryhodnost, stanovení typu sbíraných dat a statistických procedur, které student plánuje použít pro otestování hypotézy nebo odpovědi na zkoumané otázky.

Projekt IV – Průzkum a analýza dat

Pod vedením našich školitelů v datech plavat nebudete. 

V průběhu tohoto kurzu studenti posouvají svoji teoretickou práci na praktickou úroveň a soustřeďují se na výzkum a sběr demografických dat. Reprezentativní vzorek musí pravdivě odrážet stav populace, což je prokázáno deskriptivním statistickým reportingem. Studenti musí odpovědět na každou ze zkoumaných otázek individuálně. Doporučený postup je následující: reformulace zkoumané otázky; stanovení nulové hypotézy (v případě, že je předmět otázky možné testovat); stanovení typu použitého statistického testu (statistických testů); vyhodnocení statistik a výsledků s pomocí tabulek a grafů. Studenti jsou pobízeni k diskusi ohledně svých zjištění:

  • Zda potvrzují existující teorie
  • Vysvětlit, proč jsou výsledky, jaké jsou
  • Na základě zjištění prezentovat doporučení
  • Navrhnout možná témata pro budoucí studium

Projekt V – Konzultace a zpracování vědeckého projektu

A dizertace je na světě.

Studenti v poslední části kurzu shrnou materiály ze všech předešlých kurzů do souvislé publikovatelné disertace a taktéž připravují prezentaci v Power Point pro obhajobu disertační práce.

Podpora studijního oddělení - zeptejte se nás nebo se podívejte na nejčastější dotazy k průběhu studia. Přečtěte si více

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: