Learning Outcomes and Graduation Rates

Vzdělávací výstupy studentů LIGS University

Nejvyšší prioritou každé vysokoškolské instituce jsou výsledky vzdělávání nebo vzdělávací výstupy (z angličtiny – student learning outcomes, zkr. SLO). Univerzity se přirozeně snaží vzdělání tvořit a přenášet je na své studenty. Vzdělávací výstupy tento proces zkoumají a vytvářejí kritéria, podle kterých dokáží edukační proces hodnotit a upravovat jej tak, aby byl co nejefektivnější.

Výstupy vzdělávání má LIGS University rozděleny do tří vzájemně propojených kategorií, při čemž každá vychází z jejího primárního poslání – za rozumnou cenu poskytnout studentům z celého světa jedinečné a kvalitní vzdělání.

 • Institutional Learning Outcomes (ILO, neboli Institucionální vzdělávací výstupy) stanovují komplexní očekávání pro všechny studenty LIGS University bez ohledu na studijní program.
 • Program Learning Outcomes (PLO, neboli Programové vzdělávací výstupy) specifikují očekávané výsledky absolventů každého studijního programu zvlášť. Definují vědomosti a schopnosti, které je možné po ukončení každého programu očekávat.
 • Course Learning Outcomes (CLO, neboli Vzdělávací výstupy kurzů) jsou specifické pro daný kurz a stanovují předpokládané výsledky vzdělávání po absolvování příslušného kurzu.

Jednotlivé vzdělávací výstupy LIGS University jsou vzájemně propojeny v tom smyslu, že každý určuje a odráží ostatní. CLO například odrážejí PLO a ty vycházejí z ILO.

Institutional Learning Outcomes

ILO1: Efektivní komunikace – studenti budou schopni identifikovat cílovou skupinu, adekvátně posoudit poskytnuté informace, správně interpretovat potřeby a díky výborným písemným i ústním komunikačním schopnostem i za pomoci médií, vhodně prezentovat relevantní informace tak, aby vyhovovaly potřebám situace.

ILO2: Kritické myšlení a uvažování – studenti získají schopnost objektivně analyzovat a vysvětlovat jednotlivá témata, využít své vědomosti k vyjádření názorů a myšlenek, determinovat své výhledy do budoucnosti a rozvíjet praktické a kreativní řešení problémů reálného světa.

ILO3: Informační kompetence – studenti prokáží schopnost identifikovat tzv. informační potřeby, ty efektivně a eticky shromažďovat, analyzovat a integrovat informace z různých relevantních zdrojů.

ILO4: Dokonalé osvojení si vědomostí – studenti dokáží demonstrovat pokročilé znalosti z oblasti vědecké teorie, ale i své dovednosti a vlastní postoje, které budou k dané disciplíně přispívat.

ILO5: Rozmanitost a globální perspektiva – studenti budou zkoumat potřeby skupiny i jednotlivce, efektivně a vnímavě pracovat s rozmanitými skupinami obyvatel v multikulturním a mezinárodním prostředí.

ILO6: Etické chování a integrita – studenti budou konat v souladu s principy etiky a integrity v rozmanité a globální společnosti. Tímto chováním tak demonstrovat povědomí o osobní i profesionální zodpovědnosti.

Program Learning Outcomes

MBA

PLO1: Znalost podnikání – studenti na strategické úrovni porozumí klíčovým obchodním funkcím s cílem:

 1. Uplatňovat účinné strategie pro klíčové obchodní funkce, zejména pokud se týkají managementu, marketingu, lidských zdrojů a financí.
 2. Identifikovat vhodné manažerské postupy pro různá podnikatelská prostředí.

PLO2: Kritické myšlení a schopnost řešit problémy – studenti aplikují schopnost kritického uvažování a řešení problémů s cílem:

 1. Tvořit a prezentovat řešení na zlepšení podnikatelské výkonosti.
 2. Selektovat a používat vhodné nástroje a metody výzkumu na řešení složitých manažerských problémů.

PLO3: Etický management – studenti identifikují důležitost vzájemného vztahu řízení podniku a etiky v podnikání s cílem:

 1. Být sociálně zodpovědný a uplatňovat postupy se zřetelem na jednotlivé kultury, rozmanitost a sociální zodpovědnost.
 2. Demonstrovat kulturní povědomí a vnímavost na strategické a vůdcovské úrovni ve svých podnicích.

PLO4: Globální profesionálové – studenti integrují na manažerské postupy a procesy celosvětový pohled s cílem:

 1. Rozlišovat možnosti díky kosmopolitnímu a multikulturnímu pohledu na svět.
 2. Analyzovat výzvy a postupy v místních, národních i nadnárodních podnikatelských komunitách.

MSc

PLO1: Znalost organizací – studenti získají vědomosti o řídících postupech v různých organizačních prostředích s cílem:

 1. Aplikovat vědomosti a naučené koncepce a teorie manažerských postupů v různých podnikatelských prostředích.
 2. Selektovat a používat nástroje, které odpovídají zaužívaným analytickým a hodnotícím postupům, které jsou typické pro danou oblast organizačního řízení.

PLO2: Řešení problémů a výzkum – studenti zkombinují své schopnosti řešení problémů a výzkumné dovednosti s cílem:

 1. Integrovat současnou literaturu v oblastí řízení založenou na relevantních vědeckých zdrojích a informacích.
 2. Vyhodnocovat různé kvantitativní techniky rozhodování a řešení problémů, které se používají v kontextu řízení.

PLO3: Globální profesionálové – studenti budou rozvíjet způsob myšlení globálního profesionála s cílem:

 1. Aplikovat globální pohled na svět s identifikováním příležitostí, analýze výzev a při tvorbě strategií.
 2. Integrovat specifické nástroje pro konkrétní situace jak ve výzkumu, tak v praxi a tím prokazovat vnímavost a povědomí o různých kulturních skupinách.

PLO4: Komunikační schopnosti – studenti budou využívat různé formy komunikačních zručností k prezentování nápadů a informací s cílem:

 1. Využívat množství různorodých relevantních komunikačních nástrojů a Technik ve výzkumu i v profesionálním prostředí.
 2. Používat efektivní písemné a ústní prezentační strategie a eticky tak zprostředkovávat analytické a výzkumné poznatky.

DBA

PLO1: Poznání a pochopení podnikání – studenti si dokonale osvojí všechny aspekty řízení podniku s cílem:

 1. Širokospektrálním, kritickým a inovativním způsobem identifikovat a vhodně používat teoretické vědomosti i praktické dovednosti.
 2. Reagovat na nové situace a výzvy vlastním inovativním přístupem.

PLO2: Řešení a analýza problémů – studenti budou využívat schopnost analyzovat a řešit problémy s cílem:

Přezkoumat a sumarizovat komplexní myšlenky a informace, tím získat nové vědomosti a rozvíjet nové přístupy v různých oblastech podnikání.

PLO3: Špičkový lídr – studenti si osvojí způsob myšlení špičkového lídra s cílem:

 1. Aktivního uvědomování si etických dilemat a konfliktů hodnot, které v globálním podnikatelském prostředí mohou vzniknout.
 2. Komunikovat s jednotlivými skupina zainteresovaných stran a formulovat tak řešení etických otázek.

PLO4: Odborná odpovědnost – studenti si vybudují smysl pro odbornou odpovědnost s cílem:

 1. Využívat zdroje širokospektrálním a komplexním způsobem, který bude podle možností druhých afektivně, eticky a sociálně zodpovědným způsobem ovlivňovat práci ostatních.
 2. Přispívat ve sféře podnikání k rozvoji metodologických postupů založených na praxi.

Ph.D.

PLO1: Poznání a pochopení – studenti prokáží odborné znalosti v oblasti:

 1. Zjevnou hloubkou a rozsahem vlastních relevantních vědeckých poznatků v komplexní oblasti.
 2. Schopností špičkovými podnikatelskými praktikami posuzovat a analyzovat teoretické základy klasického a současného akademického výzkumu.

PLO2: Výzkum – studenti se zapojují do unikátního výzkum s cílem:

 1. Získat schopnosti rozpoznávat, kriticky hodnotit a artikulovat klíčové složky smysluplných témat, které budou následně podrobené důkladnému výzkumu, čímž si studenti rozvíjejí své vlastní vědecké zaměření.
 2. Analyzovat a slučovat příslušný akademický výzkum s cílem vytvoření a publikování obsáhlých vědeckých poznatků pro ostatní.
 3. Získání samostatnosti při organizaci vlastního učení se, výzkumu, publikování vědeckých článků a kvalitní disertační práce.

PLO3: Kognitivní znalosti – ze studentů se stanou odborní profesionálové, kteří budou schopni:

 1. Prostřednictvím vlastní iniciativy eticky spolupracovat s ostatními.
 2. Prokázat povědomí o politických důsledcích svého konání.
 3. Analyzovat a slučovat složité a mnohokrát protichůdné myšlenky a tím opětovně přehodnocovat poznatky z dané oblasti.

PLO4: Globální přínos – studenti si vybudují globální pohled na:

 1. Rozvíjet nové přístupy založené na výzkumu a řešení, která budou přispívat k novým odborným poznatkům v dané oblasti.
 2. Prokázat znalost existence etických dilemat a konfliktů, které mohou v globálním podnikatelském prostředí vzniknout.
 3. Komunikací s lidmi s různých prostředí navrhovat řešení a prokazovat vnímavost a povědomí o jednotlivých kulturách.

Program Learning Outcomes = ILO-PLO Curriculum Maps

MBA

MSc

DBA

Ph.D.

Course Learning Outcomes = PLO-CLO Curriculum Maps

MBA

MSc

DBA

Ph.D.

Graduation and Retention Rates

 

Program Graduation Rates Retention and Persistence
MBA 57,65 % 80,49 %
MSc 63,89 % 80,56 %
Ph.D. 37,37 % 66,09 %
DBA 48,10 % 69,62 %

 

Naše graduation rate pro MBA program je 57,65 % a 63,89 % pro MSc program (procenta úspěšného dokončení studia do 3 let a méně u studentů, kteří začali studovat v letech 2011 - 2022). 

Naše graduation rate pro Ph.D. program je 37,37 % a 48,10 % pro DBA program (procenta úspěšného dokončení studia do 4,5 let u studentů, kteří začali studovat v letech 2014 - 2022).
 
Retention and persistence rate je procentuální vyjádření počtu studentů, kteří byli stále aktivními studenty i 1 rok po zahájení programu. Takových studentů bylo 80,49 % v programu MBA, 80,56 % v programu MSc, 66,09 % v programu Ph.D. a 69,62 % v programu DBA. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: