Risk Management

Pochopte vnitřní fungování finančního trhu a naučte se, jak zvýšit své investiční výnosy.

Konečný úspěch vašeho podnikání závisí na aktuálním výhledu finančního trhu. Kurz řízení rizik vás naučí dovednostem, které vám umožní uspět v rámci nestálého finančního trhu a udržet růst a ziskovost podniku. Náš program vám poskytne důkladné znalosti operací a nástrojů, které se točí kolem financí, ekonomiky a devizových trhů.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s principy řízení rizik a investičního rozhodování prostřednictvím řady případových studií. Studenti budou shromažďovat informace a analyzovat potenciální rizika s cílem zmírnit nepříznivé dopady na společnosti. Kurz nabízí podrobný výklad dílčích pojmů, včetně úvěrových rizik, rizik likvidity a tržních rizik.

O programu MBA

Co budete studovat?

Risk Management

Cílem předmětu Risk Management je seznámit studenty s komplexním a širokým spektrem rizik, která musí lidé a organizace v dnešním rychle se měnícím globálním světě zvládat, a také se základními koncepty, rámci a technikami řízení rizik.
Studenti se seznámí s metodami řízení, měření a kontroly těchto rizik. V průběhu výuky je probírán celý proces identifikace, hodnocení, analýzy a reakce, spolu s kontrolou rizik, řízením a kulturou a zajištěním rizik.

Obsah kurzu & Učební plán

  • Úvod do Risk Managementu
  • Risk Management
  • Hodnocení rizik
  • Reakce na rizika
  • Kultura rizik
  • Kontrola rizik
  • Zajištění rizik

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

  • Popsat rizika, kterým organizace čelí, a přiřadit jim vhodné strategie řízení rizik.
  • Řídit rizika ve prospěch podniku 
  • Aplikovat různé standardní přístupy k řízení podnikových rizik pro organizace různé velikosti, rozsahu a vyspělosti s využitím teoretických modelů a vhodných koncepčních a technologických nástrojů.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: