Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti LIGS University LLC, File Number: 89080 C5, se sídlem 810 Richards Street, suite 836, Honolulu, Hawaii 96813, USA (dále jen „LIGS University“), se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly LIGS University mnou poskytnuty, tedy v rozsahu registračních formulářů na webových stránkách www.ligsuniversity.czwww.ligsuniversity.com, www.ligsuniversity.sk, www.onlinembastudies.com, www.onlinedbastudies.com, www.onlinephdstudies.com (dále jen „web“) a dále v rozsahu údajů a informací získaných v rámci mého používání webu. Pokud se účastním akcí provozovaných LIGS University, souhlasím též se zpracováním dodatečných osobních údajů v rozsahu registračního formuláře pro tuto akci, a to i po ukončení této akce. Zejména se tedy jedná o jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní informace či elektronické údaje IP adresu a cookies (dále jen „Osobní údaje“).

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je LIGS University oprávněna zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádné realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně chování, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), zasílání pozvánek na akce pořádané LIGS University, poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace, zejména prostřednictvím webu, e-mailem, telefonicky a poštou.

Dále uděluji souhlas s tím, že LIGS University může na základě Osobních údajů provádět profilování a zpracovávat je také za použití automatizovaných postupů. To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být Osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly uživatelům poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví uživatelé obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným uživatelům.

K Osobním údajům nebude mít bez mého dodatečného souhlasu či zákonné povinnosti přístup třetí osoba.

Tento souhlas uděluji na dobu trvání 5 let, nejdéle ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které LIGS University zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Zásady ochrany Osobních údajů LIGS University LLC

poslední aktualizace: květen 2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak dochází k jejich zveřejňování a jak je chráníme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost LIGS University LLC, File Number: 89080 C5, se sídlem: 810 Richards Street, suite 836, Honolulu, Hawaii 96813, USA, zastoupená prezidentem a CEO Williamem A. Reedem, Ph.D („Správce“)

KONTAKT:

S Vašimi podněty anebo stížnostmi nás můžete kontaktovat na emailu: dataprotection@ligsuniversity.com

Jaké Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv.

Nejčastěji jde o:

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Email
 • IP adresa
 • MAC adresa

V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

 • Trvalé bydliště
 • Rodinný stav
 • Číslo účtu
 • IČ (u OSVČ)
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Doklad totožnosti (číslo OP/Kopie OP/ZP)*
 • Státní občanství
 • Vzdělání
 • Zaměstnání, pracovní pozice

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat vždy po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu neurčitou, nebo do odvolání souhlasu.

Žádost o výmaz Osobních údajů naleznete ke stažení zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zpracováváme, bez ohledu na Váš souhlas, po nezbytně nutnou dobu (včetně například poskytnuté reklamační doby). To platí také pro plnění povinností, vyplývajících pro nás z obecně závazných předpisů, kdy musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje po dobu stanovenou takovými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše další práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce popř. Zpracovatel, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje však mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nepoužijeme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, konkrétně na zástupce pro vyřizování podnětů anebo stížností subjektů údajů, který je uveden výše.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: www.uoou.cz.

* Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas.
Shromážděné osobní údaje budou použity k účelům uvedeným níže a budou sloužit jako základ pro kritéria pro přijetí a výběr, pro rozhodnutí o přijetí a stipendiích a pro komunikaci v souvislosti s přijetím; osobní údaje budou používány jako doklad při ověřování totožnosti studentů, kvalifikace, studijních výsledků a dalších informací uvedených v přihláškách/dokumentech; a k zjištění případných vícenásobných přihlášek a nalezení záznamů o předchozím a současném studiu na LIGS University a jiných institucích a k identifikaci studenta.
Je-li zájemce na LIGS University přijat, osobní údaje poskytnuté při podání přihlášky jsou uloženy jako finální verze v univerzitním informačním systému evidence klientů spolu s osobními údaji (včetně fotografie) poskytnutými během registrace a stanou se součástí oficiálních záznamů studenta.
Osobní údaje budou považovány za důvěrné a budou s nimi nakládat pouze oprávnění pracovníci univerzity. LIGS University může osobní údaje předávat externímu zprostředkovateli pro výše uvedené činnosti a účely, například zpracování studentských víz, zajištění aktivit (mimo jiné včetně výměnných pobytů, stáží, pracovních stáží a exkurzí) a udělování stipendií a finanční pomoci, a v případech vyžadovaných zákonem.
Osobní údaje jsou LIGS University poskytovány v souvislosti s vyplňováním přihlášky ke studiu a v případě přijetí prostřednictvím registrace ke studiu a během studia na univerzitě. Osobní údaje bude univerzita používat při výkonu svých administrativních, vzdělávacích, akademických a výzkumných činností a k přímo souvisejícím účelům.
Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Nicméně neposkytnutí relevantních osobních údajů povede k tomu, že univerzita nebude schopna vykonávat příslušné činnosti, např. nebude moct posoudit přihlášku k přijetí ke studiu, provést registraci studenta a zápis do studijních programů.
Osobní údaje budou bezpečně uloženy v zabezpečeném systému pro správu klientů v průběhu studia a po dobu pěti let od ukončení studia studentem. Následně budou osobní údaje studenta archivovány. V obou případech budou LIGS University uchovávány v souladu s univerzitním zásadami ochrany osobních údajů.

LIGS University LLC

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: