Chov zvířat

7. 31. 2023
Štítky

Každé řízení společnosti má svá specifika. Ať se jedná o velikost společnosti, tak i druh podnikání. Jedním z velice specifických druhů podnikání je podnikání se zvířaty. Zvířata jsou též zdroje, které se podílí na chodu a výdělku společnosti. Například taková farma, která chová krávy a dodává mléko do mlékáren, bez nich by nebylo produktu a společnost by nemohla fungovat ve svém oboru podnikání. Zvířata vyžadují neustálou a kvalitní péči, nelze během svátků udělat celozávodní dovolenou, zhasnout světla, zamknout dveře a třeba na týden odejít. Zvířata nelze jen tak vypnout, jako je tomu u strojů. A tato skutečnost vyžaduje na vedení podniku, aby byl chod společnosti plánován nepřetržitě, na směny. Management musí zajistit vhodné pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance ve všech úsecích, ale i příkladný prostor pro chov zvířat. Jak by taková správa farem a chov zvířat měl vypadat?

Správa farem a chov zvířat zahrnuje různé aspekty péče o zvířata, zajištění jejich zdraví a pohody, a také efektivního provozu farmy. Je nezbytné zajistit, aby zvířata na farmě měla přístup k dostatečnému množství čisté vody a výživné stravy. Je důležité sledovat jejich stravu a zajistit, aby byla vyvážená a odpovídala jejich potřebám. Zvířata by měla být umístěna v prostředí, které odpovídá jejich přirozeným potřebám a poskytuje jim dostatek prostoru a pohodlí. Je třeba zajistit, aby měla vhodnou velikost ohrady, úkryty a možnost volného pohybu. Farmy by měly spolupracovat s veterinárními odborníky, aby zajistily pravidelnou kontrolu zdraví zvířat a prevenci nemocí. Je důležité očkovat zvířata, provádět odčervení a řádně řešit zranění nebo onemocnění. Při chovu zvířat je důležité dbát na etické a udržitelné metody. Je vhodné minimalizovat stres a utrpení zvířat a zohledňovat jejich přirozené chování. To může zahrnovat například správné řízení rozmnožování a zabránění nadměrnému množení. Farmy by měly mít ohled na životní prostředí a minimalizovat negativní dopady na přírodu. To zahrnuje správné nakládání s odpady, ochranu půdy a vody, a snahu o udržitelný provoz. Je důležité efektivně spravovat zdroje, jako je voda a energie, a minimalizovat jejich plýtvání. To může zahrnovat využívání obnovitelných zdrojů energie, recyklaci a úsporná opatření. Při správě farem a chovu zvířat je třeba dodržovat všechny příslušné právní předpisy a regulace týkající se chovu zvířat. Je důležité dodržovat předpisy týkající se životního prostředí, dobrého životního prostředí pro zvířata a také dodržovat zákony o dobrých zemědělských postupech. Správa farem a chov zvířat by měl zahrnovat opatření pro ochranu zvířat, zaměstnanců a veřejnosti. To zahrnuje bezpečnostní opatření, jako je zajištění bezpečných ohrad a oplocení, ochranu před nebezpečnými látkami a správné manipulace s nástroji a vybavením. Zaměstnanci farmy by měli být řádně vyškoleni ve všech aspektech péče o zvířata, bezpečnosti a správy farmy. Školení by mělo zahrnovat správné postupy pro manipulaci se zvířaty, správu zdravotní péče, prevenci nemocí a ochranu životního prostředí. Je důležité vést pravidelný monitoring stavu zvířat, zdravotního stavu, spotřeby zdrojů a výkonnosti farmy. Tento proces zahrnuje zaznamenávání dat, vytváření zpráv a analýzu výsledků. Monitoring pomáhá identifikovat problémy a přijímat opatření k jejich řešení. 

Běžný pracovní den na farmě

Jak může vypadat běžný den zaměstnance farmy? Co vše se během dne děje při chovu zvířat? Běžný den na farmě se může lišit v závislosti na typu farmy a druhu zvířat, která se na ní chovají. Nicméně zde je obecný příklad toho, jak by mohl vypadat běžný den na farmě. Den začíná ranní kontrolou. Začíná se časně ráno, kdy zaměstnanci farmy provádějí ranní kontrolu zvířat. To zahrnuje procházení se po farmě a sledování zdravotního stavu zvířat, kontrolování zásob vody a krmiva a zjišťování případných problémů. Po provedení kontroly je zapotřebí zvířata na farmě nakrmit. Zvířata jsou krmena kvalitním krmivem a pravidelně dostávají čistou vodu. Zaměstnanci farmy se ujistí, že dostávají správné množství a typ krmiva, které vyhovuje jejich výživovým potřebám. Farmáři se také starají o čistotu a hygienu prostředí, ve kterém zvířata žijí. To zahrnuje vyčištění stájí, odstraňování odpadků a úklid případných znečištění. Pokud je potřeba, veterinární technici nebo veterináři mohou provádět lékařské prohlídky zvířat, očkování nebo poskytovat léčbu pro nemocná zvířata. Pravidelná kontrola zdraví zvířat je důležitou součástí péče na farmě. Během celého dne probíhají chovatelské práce. To může zahrnovat činnosti jako je rozmnožování zvířat, chov mláďat, ořezávání nebo stříhání srsti, péče o rostoucí zvířata a řízení chovu. Zaměstnanci farmy se také starají o údržbu a opravy infrastruktury, jako jsou ploty, ohrady, budovy a technická zařízení. Nyní není známého odvětví, kde by se nevedly žádné administrativní práce. Na pořádku každého pracovního dne jsou i administrativní úkony. Správa farmy zahrnuje také administrativní práce, jako je vedení záznamů o zdravotním stavu zvířat, krmivech, nákladech a dalších důležitých informacích. Tento proces zajišťuje sledování a správu farmy. Ke konci dlouhého dne je zapotřebí provést ještě večerní kontrolu. Před koncem pracovního dne se zaměstnanci farmy znovu procházejí farmou, kontrolují zvířata a zabezpečují, že jsou všechna zvířata v pořádku a mají dostatek krmiva a vody na noc. Procházejí se po farmě, zamykají příslušné ohrady a zajišťují bezpečnost farmy. To jsou vše jen vypsány hlavní činnosti, se kterými by se návštěvník farmy během dne setkal. Na farmě probíhá mnoho dalších úkolů. V průběhu dne mohou být prováděny i další úkoly specifické pro daný druh chovu zvířat. Například u dojných farem může být nutné provést dojení krav dvakrát denně, u drůbeží farmy se může provádět sběr vajec, a na farmách s chovem koní se může zabývat jejich tréninkem nebo ošetřováním kopyt. Běžný den na farmě je často plný fyzicky náročné práce a vyžaduje dobrou organizaci a plánování. Zaměstnanci farmy musí být dobře informováni o potřebách zvířat, dodržovat předpisy a přizpůsobit se přírodním cyklům a potřebám zvířat. Je důležité, aby byla péče o zvířata prováděna s ohledem na jejich pohodu a zdraví, a zároveň se dbalo na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Večerní kontrolou ale potřebné práce nekončí. Noční směna má též předepsaný nemalý počet úkolů a prací, které během své směny musí splnit. Noční život na farmě se může lišit v závislosti na typu farmy a zvířatech, která se na ní chovají. Zde je obecný přehled toho, co může být běžné při nočním životě na farmě. Některé farmy mohou mít zaměstnance, kteří se starají o noční dohled a kontrolu zvířat. Tento dohled může zahrnovat procházky po farmě, kontrolu ohrad a zabezpečení prostředí. U některých druhů zvířat může být nutné provádět noční krmení a napájení, zejména u zvířat s vysokými energetickými potřebami nebo při specifických obdobích, jako je laktace. Některá zvířata mohou rodit i v nočních hodinách. Zaměstnanci farmy se musí věnovat porodům a poskytovat potřebnou pomoc matkám a nově narozeným mláďatům. Noční doba může vyžadovat zvýšenou pozornost v oblasti bezpečnosti a ochrany zvířat na farmě. Zaměstnanci se mohou starat o kontrolu plotů a ohrad, aby zabezpečili, že zvířata zůstanou na svém přiděleném místě a nebudou vystavena nebezpečí. Některá zvířata mají přirozený noční rytmus a potřebují klidnou noc k odpočinku. Zaměstnanci farmy se snaží zajistit, aby farmová prostředí byla klidná a pohodlná pro zvířata během nočních hodin. Je důležité si uvědomit, že noční život na farmě se může lišit v závislosti na sezóně, fázi chovu zvířat a dalších specifických faktorech. Zaměstnanci farmy by měli být vždy připraveni reagovat na neočekávané události, jako jsou zranění zvířat nebo nepříznivé povětrnostní podmínky, aby zajistili pohodu a bezpečí zvířat na farmě i v nočních hodinách.

Manažeři farem

Dost lidí vidí farmu jako místo, kde se jeden zemědělec stará s pomocí své rodiny o celou farmu a nic více. Jak by to bylo pohádkové. Farmy, jako všechny podniky, potřebují manažera nebo celé oddělení zabývající se řízením společnosti. Jak bylo zmíněno výše, záleží i na velikosti společnosti.

I u malých farem, klidně těch rodinných, musí být člověk kromě skvělého zemědělce také skvělým manažerem. Je zapotřebí umět se vším kalkulovat, umět potřebné zboží správně nakoupit, jednotlivé produkty správně prodat. A v případě větších farem je zapotřebí umět správně vést zaměstnance. Celkově manažeři farem mají klíčovou roli při řízení a správě farmy. Jejich práce zahrnuje různé aspekty, včetně plánování a organizační dovednosti: Manažeři farem musí mít schopnost plánovat a organizovat různé činnosti na farmě. To zahrnuje plánování chovných cyklů, rozvrhování práce zaměstnanců, nakládání se zásobami, správu finančních prostředků a řízení farmy s ohledem na dlouhodobé cíle. Manažeři farem jsou také zodpovědní za řízení týmu zaměstnanců. To zahrnuje nábor a výběr nových zaměstnanců, poskytování školení a instruktáže, delegování úkolů, hodnocení výkonu zaměstnanců a vytváření motivujícího a efektivního pracovního prostředí. Manažeři farem se musí vypořádat s finančními aspekty provozu farmy. To zahrnuje správu rozpočtu, sledování nákladů a výnosů, plánování investic, vyhodnocování ziskovosti a účinnosti farmy a přijímání rozhodnutí s ohledem na ekonomickou udržitelnost farmy. Manažeři farem mají odpovědnost za péči a zdraví zvířat na farmě. To zahrnuje monitorování zdravotního stavu zvířat, správné krmení a napájení, očkování, prevenci nemocí, řízení reprodukce a zajištění dobrých životních podmínek pro zvířata. Manažeři farem musí být obeznámeni s platnými právními předpisy a regulacemi týkajícími se chovu zvířat, ochrany životního prostředí, zemědělských postupů a bezpečnosti. Jejich role zahrnuje zajištění dodržování těchto předpisů a přijímání opatření k jejich plnění. Manažeři farem sledují výkonnost farmy a zvířat pomocí sledování a analýzy dat. To jim pomáhá identifikovat trendy, problémy a příležitosti pro zlepšení. Na základě těchto informací mohou manažeři farem provádět strategické rozhodování a upravovat provoz farmy tak, aby byl efektivnější a úspěšnější. Komunikace a vztahy se zainteresovanými stranami - manažeři farem musí udržovat dobré vztahy se zainteresovanými stranami, jako jsou dodavatelé, odběratelé, veterinární služby, banky a případně i veřejnost. Komunikace je klíčová pro zajištění dobrých obchodních vztahů a získání podpory pro provoz farmy. Kromě prodejních znalostí je zapotřebí mít i jako manažer dobré technické znalosti, a to ve svém oboru. Manažeři farem musí mít znalosti o technických aspektech chovu zvířat, včetně genetiky, výživy, reprodukce, veterinární péče a agronomie. Tyto znalosti jim pomáhají lépe porozumět potřebám zvířat a zlepšovat produkční výsledky farmy. Téže je důležité sledovat nové trendy v oboru a pokusit se aplikovat inovace. Manažeři farem by měli být informovaní o aktuálních trendech ve zemědělském a chovatelském průmyslu. Sledování nových technologií, inovací v chovu zvířat a udržitelných zemědělských postupů jim umožňuje zlepšovat provoz farmy a být konkurenceschopní na trhu. Neposledně manažeři farem musí být schopni rychle reagovat na nepředvídatelné situace a krize, jako jsou přírodní katastrofy, výkyvy na trhu nebo výskyt nemocí u zvířat. Jejich schopnost řídit tyto situace a přijímat opatření k minimalizaci negativních dopadů je důležitá pro udržení stability a kontinuity provozu farmy. Manažer farmy musí mít široké spektrum dovedností, včetně organizačních, komunikačních, technických, finančních a lidských zdrojů. Jejich práce je dynamická a vyžaduje schopnost efektivního řízení různých aspektů farmy a dosahování dlouhodobého úspěchu.

 

Bibliografie:

Čermák, B., & Stejskal, V. (2015). Chov a krmení dojnic: technologie, genetika, krmení. ČZU v Praze.

Dalton, C. (2018). The Modern Farmer: A Practical Guide to Land Management and Animal Husbandry.

Ondrušík, L. (2016). Chov prasat: péče, krmení, technologie. Agrospoj.

Smith, J. (2019). Livestock Management: A Comprehensive Guide for Agricultural Students and Practitioners.

Williams, G., & Morris, R. (2020). Farm Animal Welfare: A Comprehensive Guide to Animal Husbandry and Welfare.

 

Autor: Tomáš Bartošík, student LIGS University
Schválil: Petr Mašín, lektor LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: