Fenomén český manažer

3. 25. 2018
Štítky

Manažer je v našich podnicích klíčovou postavou, odpovědnou za chod, řízení, plánování a kontrolování veškerých procesů, zdrojů i lidských zdrojů. Jedná se o klíčovou pracovní činnost, která si klade na výkon celou řadu požadavků. 

Článek pojednává o českých manažerech, jejich odpovědnostech, kladech i záporech. Téma bylo vybráno s ohledem na nutnost odpovědného řízení projektů i podniků samotných. Na závěr jsou sestavena doporučení pro správného manažera, jak jej vybrat, jeho vlastnosti i schopnosti. S manažery se setkáváme na všech stupních řízení. Jsou vnímáni odlišně, jsou dobří i špatní, to vše je odrazem konkurenceschopnosti podniku.

Manažer je člověk, který je odpovědný za svěřený úsek nebo podnik jako celek. Jejich výběr i udržení v podniku jsou velice důležité, zejména v dnešní době, kdy konkurence hledá schopné zaměstnance i v našich řadách. Je odpovědný za organizování, plánování, vedení, rozhodování a kontrolování procesů, zdrojů a lidských zdrojů v podniku. V podniku jsou manažeři zastoupeni zpravidla ve třech liniích, a to nejnižší, střední a vrcholoví manažeři.

Český manažer je oproti svým zahraničním kolegům trošku odlišnější. Bohužel platí v praxi velice často, že manažer má strach z konkurence svých podřízených, což znamená, že se snaží o přirozenou likvidaci schopných a chytrých, kteří by jej mohli ohrozit na jeho manažerské pozici. Také dochází k neschopnostem v oblasti rozhodování, kdy není manažer schopen učinit objektivní a správné rozhodnutí. A dochází tak k akutnímu řešení problémů, zpravidla s dopadem pro podnik i jeho zaměstnance. Přesto od roku 1989 učinili čeští manažeři obrovský kus práce, aby se přiblížili ke svým zahraničním kolegům, ale i tak existují poměrně velké rozdíly v mzdovém ohodnocení manažerů v jednotlivých zemích. Nicméně společné pro všechny země je vyšší mzdové ohodnocení v soukromém sektoru, oproti státnímu.

Management je oborem, který se vyvíjí, ale tehdejší Československo bylo do roku 1989 v izolaci před celým západním světem. Teprve až 90. léta přinesla do té doby nepoznaný rozvoj, trendy, metody i postupy v manažerských pozicích. Zejména se jednalo o zahraniční podniky, které byly nositeli inovací. Přesto existují ještě dnes značné rozdíly mezi českými a zahraničními manažery. To vše si vyžádalo nutnost vytvořit management jako studijní obor na vysokých školách.  

Manažerské pozice jsou zpravidla náročné na výkon a odpovědnost, což s sebou nese celou řadu negativních dopadů na jedince jako nervozita, stres, přesčasová práce. Je vyžadováno manažerské vzdělávání i schopnost komunikace v cizích jazycích. Z tohoto důvodu jsou manažeři také velice dobře ohodnoceni v podnicích. Jedná se o kvalifikované pracovní pozice, na jejichž výkon musí uchazeči disponovat určitými schopnostmi a dovednostmi. Jedná se zejména o:

  1. Schopnost rozhodovací, plánovací, koordinační a kontrolní
  2. Odborné vzdělání a zkušenosti v oblasti, za kterou má být odpovědný
  3. Týmovost, spravedlnost, objektivnost, etičnost, komunikativnost

Manažer v podniku musí řešit také nejrůznější rizika, která jsou hrozbou. Nejrůznější rizika nás obklopují při každodenních činnostech. Jedná se zejména o rizika finanční (mohou způsobit nemalé finanční ztráty), rizika technologická (nefunkční technologie a zařízení) nebo rizika projektová (chyby v projektech). Správný manažer rizika zná a snaží se jim předcházet nejrůznějšími preventivními opatřeními. Přesto mohou nastat situace, kdy se riziko promítne naplno a je nutné nenadálou situaci velice rychle řešit. Naproti tomu existuje mnoho manažerů, kteří rizikům nevěnují žádnou pozornost a významně tím ohrožují podnik, ve kterém pracují. 

Manažerské chyby způsobené špatným rozhodnutím, které bylo učiněno na základě chybného zhodnocení určité situace, mohou mít nedozírné dopady pro podnik i jeho zaměstnance. Chyby pramení z nedostatečné kompetentnosti manažera, z mezer ve vzdělání nebo z neznalostí problematiky, za kterou má odpovědnost. V západních zemích je zcela běžné pojištění za škody způsobené při manažerském rozhodování. V České republice je takové pojištění běžné zejména v oblasti bankovnictví nebo pojišťovnictví. Přesto za každé pochybení by měla být vyvozena konkrétní odpovědnost a podniky by neměly mít obavy z výměny takového manažera. Jen málokterý manažer je schopen uznat svou chybu (zpravidla jsou vinni podřízení) a odstoupit sám ze své funkce. Manažerskou odpovědnost považuji za jednu ze základních vlastností schopného manažera v podniku.

V současné době je složité získat a udržet kvalifikovaného manažera - odborníka v oboru. Pracovní trh trpí jejich akutním nedostatkem a jedinou možností je přetažení odborníka od konkurenčního podniku. Ideální manažer neexistuje, ale můžeme jej dotvořit nejrůznějšími školeními nebo dalšími vzdělávacími aktivitami. Optimálním ideálem je vysokoškolsky vzdělaný profesionál s praxí, což je zpravidla velmi složité na vyčerpaném trhu získat.

Autor: Mgr. Jan Soukup, MBA, student LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: