Finanční řízení neziskové organizace

11. 19. 2019
Štítky

Finanční řízení je klíčovou disciplínou každého podniku, jak ziskového, tak neziskového. V případě neziskových organizací (NNO) však má svá specifika a je o to důležitější, že musí propojit ostatní klíčové aktivity NNO, jako je projektové řízení, fundraising a další a ve spolupráci s nimi zajistit prosperitu a financování NNO v dlouhodobém horizontu.

Finanční řízení zdůrazňuje roli plánovacího procesu pro efektivní činnost organizace, napomáhá integraci všech plánovacích činností tím, že poskytuje celkový přehled o činnosti organizace, napomáhá týmové efektivní spolupráci. Kvalitní finanční řízení zajistí, aby nezisková organizace sehnala dostatek finančních prostředků, pro všechny naplánované činnosti a pomůže předejít případné finanční ztrátě. Sledování nákladů v průběhu období napomáhá omezit plýtvání finančními zdroji organizace a poskytuje určitou cestu, jak se vyrovnávat s neočekávanými událostmi jak na straně nákladů, tak i výnosů.

Finanční řízení tak poskytuje důležitý zdroj informací o výkonnosti organizace (zejména pro vedení) mj. např. díky tomu, že zajišťuje evidenci potřebnou k dosažení finanční průhlednosti. 

Procesně lze finanční řízení rozdělit na 3 etapy, a to období finančního plánování, kdy se vytváří rozpočty na základě plánů činností na delší období. Součástí této etapy je i fundraising – plán získávání prostředků pro činnost. Druhým obdobím je období, kdy organizace shání prostředky pro činnost a hospodaří s nimi, v této fázi je důležité účetnictví a operativní finanční řízení. V poslední fázi pak nastává zhodnocení proběhlého období a hospodaření. V tomto období dochází k sestavování výkazů a závěrečných zpráv pro donátory. Na základě tohoto zhodnocení může organizace přistoupit k plánování dalšího období a celý proces se opakuje.

Klíčovým nástrojem finančního řízení NNO je rozpočet, pomocí kterého může NNO konkretizovat své cíle v jednotlivých činnostech a vyjádřit jejich hodnotu v peněžních jednotkách. Rozpočet je tak nedílnou součástí plánů činnosti neziskové organizace na určité období a vyjadřuje předpoklad, kolik finančních prostředků organizace získá, aby v daném období dosáhla plánovaných cílů.

Rozpočet slouží k periodickému porovnávání předpokladů neziskové organizace se skutečností. Porovnávají se původní předpoklady a výstupy z účetní evidence organizace. Tento proces je základem finančního řízení organizace. Rozpočet poskytuje informace, zda má daná nezisková organizace dostatek finančních prostředků pro činnost organizace.

Rozpočet má také velice důležitou funkci v procesu získávání prostředků pro organizaci, neboť potenciálnímu dárci může velmi přesně ukázat, jak budou svěřené prostředky využity k zabezpečení cílů organizace. Reálně postavený rozpočet je základním předpokladem pro efektivní a úspěšný fundraising.

Rozpočet je velmi úzce navázán na strategické plánování celé organizace, neboť nejdříve nezisková organizace musí vědět, jaké činnosti hodlá provádět, a teprve poté může sestavovat rozpočet.

Při sestavování rozpočtu může NNO volit ze 3 přístupů: 

  • tvorba rozpočtu na základě výsledků organizace z minulých let
  • tvorba rozpočtu organizace výhradně na základě plánu činnosti organizace na další období
  • tvorba rozpočtu metodou, která je kombinací obou předchozích.

Výhodou první alternativy je, že je poměrně rychlá, nicméně nevýhodou je to, že nezobrazuje změny a plány, který pro následující rok NNO může mít zrovna velké. Stejně tak při tomto sestavování je nutno počítat s časovým zpožděním, neboť ve chvíli, kdy NNO sestavuje rozpočet na další rok, nezná ještě výsledky roku minulého; při plánování organizace vychází z roku předminulého, což může vést k tomu, že některé údaje jsou zastaralé a nevhodné jako podklady pro rozpočet. Optimální je tak varianta poslední, která vychází z plánů pro další rok a tam, kde to je možné, vychází z dat minulých (např. historické ceny režijních nákladů).

 Jak již bylo řečeno, finanční řízení je úzce propojeno s fundraisingem, tedy procesem získávání finančních prostředků. Je mnoho cest, odkud NNO může získávat finanční prostředky (dotace EU, dotace od státu, měst a obcí, dary od individuálních osob, firem apod.). Kvalitně provádění fundraising by měl zajistit NNO vhodnou diverzifikaci zdrojů financování a soulad krátkodobých/dlouhodobých zdrojů s krátkodobými/dlouhodobými cíli.

Autorka: Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: