Hranie rolí a edukácia v Slovenskej republike

6. 7. 2022
Doba čtení
5 minut
Štítky

Článok poskytuje informácie o možnosti hrania rolí v edukácií. Je možné z neho získať informácie o reálnom priebehu hraní rolí vo vysokoškolských ako aj v nemocničných priestoroch v praxi. Je možné vidieť informácie aj z prieskumu nemenovaných organizácií, spolkov a jednotlivcov pri vykonávaní podnikateľskej a nepodnikateľskej činnosti. V článku je možné nájsť aj pridružené riziká a hrozby pri výkone činnosti a s jeho využitím je možné zjednodušenie vstupu na trh s novou službou alebo vytvoriť možnosť edukácie, a mať na pamäti súvislosti, s ktorými sa bude podnikateľ alebo vedenie školy stretávať.

 

Výzkumná otázka:

Ako je možné prepojiť hranie rolí s edukáciu v Slovenskej republike?

 

Problematika

Špecifická definícia služby LARP (živé hranie rolí) je „nezhodná“, mnoho autorov uvádza svoje definície s malými odtieňmi odlišnosti, a niektoré definície dokonca strácajú význam v preklade. Každý si uvádza pojem podľa svojho vnímania na skutočnosť, preto presná definícia do dnešného dňa neexistuje, a nie je možné ju vyhľadať z akéhokoľvek relevantného zdroja.

V Slovenskej a Českej republike je povedomie (Lehocký, 2022, pp. 88-292) o službách hraní rolí extrémne nízke. Niektoré nemenované spolky v nepodnikateľskom prostredí a organizácie v podnikateľskom prostredí sa stretávajú s mnohými rizikami a podieľajú sa na riešeniach v Ad Hoc situáciách. V tuzemskej oblasti nie sú využívané obchodné modely s rôznorodých dôvodov. Jedným z nich je neznalosť problematiky a vysoká odbornosť pri využití obchodného modelu v dôsledku využívania služby na nekomerčnej báze.

Obrázok 1

Najčastejšie riziká pri zavádzaní a počas podnikateľskej činnosti


Lehocký, 2022, p.80

Vyššie je možné vidieť (viď Obrázok 1) riziká, ktoré sú nemenovanými pracovníkmi vedenia v zariadeniach hraní rolí na Slovensku a Česku riešené Ad Hoc situáciami a kumulované v čase, bez predprípravy obchodného modelu a prípravy predpokladov na tieto riziká do budúcna.

Vyskytol sa problém pri zbere dát s následnou analýzou gradácie rizík bez predprípravy a plánovania pri vstupe na trh s modernou zábavou hrania rolí. Definovali sa predpoklady existencie a neexistencie obchodného modelu a redukcie rizika, komplikovanosť činnosti poskytovania služieb bez obchodného modelu, vysoké zaťaženie finančného rizika bez existencie obchodného modelu a absencia poskytovania služieb modernej zábavy masovo v komerčnom prostredí.

Z výskumu vyplýva (Lehocký, 2022, pp. 326 – 330) 7% využiteľnosť obchodného modelu na redukciu a elimináciu rizík z aktivít poskytovania služieb na trhu. Využitá príprava bola len u jedného z opýtaných subjektov na úrovni rozpočtovania. Služby masovo na tuzemskom trhu nie sú v takom meradle v porovnaní so západnými krajinami, hlavne krajinami Škandinávie, ktoré ich využívajú v širokom meradle aj v edukácií. Štúdia sa uskutočnila na základe percentuálneho počtu využívania obchodného modelu, a následného znižovania rizika s jeho využívaním. S domnienkou, že obchodný model je vysoko oceniteľná pomôcka sa z výsledkov preukázalo, že výsledky sú relatívne z rôznorodých aspektov, akými sú napríklad nízko až nulovo rozvinutý trh modernej zábavy, a mnoho iných aspektov. Najrelevantnejší výskum sa javí formou aktívnej experimentácie, zmeny paradigmát a zvyšovania povedomia. Dáta vo výskume museli byť rozšírené o nepodnikateľské subjekty a o kvantitatívny prieskum komunít respondentov hrania rolí nakoľko široká verejnosť mala minoritné až žiadne informácie a povedomie o službách, a prvotná štúdia sa javila ako irelevantná a nepreukázateľná v žiadnom ohľade. Rozšírenie je aj v dôsledku obmedzenia celosvetovej pandémie v čase zberu dát, kedy experimentálny výskum nebol možný. Naskytá sa možnosť hĺbkového výskumu a nápomoci rozšírenia povedomia modernej zábavy po uvoľnení pandemických opatrení.

Celkovú chybovosť je možné pripísať nízkemu počtu odpovedajúcich respondentov. V prípade zodpovedania väčšieho percenta respondentov sa môžu vyvodiť iné závery s inou percentuálnou konklúziou. Chybovosť sa naskytá aj v porovnaní podnikateľských a nepodnikateľských subjektov. Tieto subjekty sú dva proti póly, ktoré poskytujú služby za inými účelmi. V prípade nevyužitia možnosti oboch proti pólov na tuzemskom trhu modernej zábavy, väčšina opýtaných respondentov javí extrémne minoritný až nulový záujem v dôsledku presného zacielenia na podnikateľské subjekty poskytujúce službu výhradne živého hrania rolí, ktoré sú na území Slovenskej a Českej republiky na minoritnej až nulovej úrovni v porovnaní s inými trhmi ako sú západné štáty alebo krajiny Škandinávie, ktoré využívajú živé hranie rolí na vysokej úrovni aj v edukácií. Štúdia výhradne v živom hraní rolí pri poskytovaní šablóny obchodného modelu sa javila za irelevantnú, nakoľko by nemohla byť overená a preukázaná respondentom v modernej zábave na tuzemskom trhu, čo bol dôsledok rozšírenia perspektívy respondentov. Výskum je možné zopakovať a uskutočniť neskôr v čase niekoľkých rokov, kedy trh bude rozvinutejší, a chybovosť je možné predpokladať za nižšiu z perspektívy ako je globalizácia. Možný nárast trhu a prevzatie idei zo západných štátov a Škandinávie, ktoré je vidieť v minoritnom spektre vo vzdelávaní v Slovenskej republike pri štúdiu ošetrovateľstva.

Vedený bol rozhovor s Bc. Dominikou Bendíkovou (24 rokov), ktorá je ošetrovateľkou v nemocnici Poprad v Slovenskej republike na oddelení traumatológie. Vo svojom edukatívnom a praktickom živote sa stretla s hraním rolí predovšetkým na vysokej škole, kde školiteľka previedla študentov rolami, ktoré nastávajú v reálnom živote, ku príkladu:

 

  • Neplnoletá slečna ponúkajúca sexuálne služby, a na druhej strane zdravotná sestra poskytujúca edukáciu o rizikách profesie, v ktorej poskytujú sexuálne služby;
  • Slobodná matka, ktorá chronicky odmietala vakcináciu vo všeobecnosti, vrátane základnej, a na druhej strane zdravotná sestra edukovala matku o vakcinácií;
  • V predmete psychológia sa vyučovali študenti, formou hrania rolí. Študent si vybral emóciu a musel ju stvárniť;
  • Odber krvi medzi dvoma študentmi, a následne si vymenili role ošetrovateľa a pacienta.

 

Výsledok edukácií u študentov bol pozitívny, prešli si praktickými situáciami a využili možnosti edukácie aj s možnosťou zdokonalenia emočnej inteligencie.

Simulácie prebiehali v nízkorozpočtovej báze pri nízkej angažovanosti:

 

  • Bez kostýmov;
  • Bez rekvizít;
  • Bez prípravy;
  • Bez interakcie.

 

Uzatvorenie

Využitie LARP-u v edukácií je možné rôznymi smermi. Je možné využiť hranie rolí na komerčnej báze, ale je nevyhnutné využiť aj prípravné modelovanie podnikateľských činností za pomoci obchodného modelu, aby sa využila možnosť redukcie kumulácie Ad Hoc situácií. Na druhej strane je možné z rozhovoru vyvodiť, že hranie rolí je využívané aj v medicíne, ale vo veľmi nízkej zaangažovanosti a s nízkym rozpočtom s limitovanou možnosťou edukácie.

Autor: Jan Lehocký

 

Bibliografie (standardní formát citací podle mezinárodních standardů):

[1] Ali, D.. NASPA Policy and Practice Series. Safe Space and Brave Spaces. 2017.Chicago: National Association of Student Personnel Administration. Publikácia [2017].

[2] Anderson, K.. Storytelling. Thousand Oaks: Rutgers university. 2010. Publikácia [2010].

[3] Beltrán, W.. Yearning fo the Hero Within: Live Action Role Playing as Engagement with Mythical Archetypes. City of Orange: Wyrd Con Campanion, 2013. Publikácia [2013].

[4] Braga, A.. Mind as Medium: Jung, McLuhan and the Archetype. Rio de Janeiro: National Council for Scientific and Technological Development. 2016. Publikácia [4.11.2016].

[5] Lehockým J.. Obchodný model kultúrno-interaktívneho odvetvia. Praha: Leadership Innovation Growth Success. 2022. Dizertačná práca

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: