Implementace automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť

5. 22. 2023
Štítky

Tento odborný článek pojednává o implementaci automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť. V dnešní době jsou letiště významnými uzly pro dopravu lidí a zboží po celém světě. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní provozování letišť, je nutné mít k dispozici vyspělé a spolehlivé systémy řízení a sledování infrastruktury. Automatizované systémy řízení a sledování infrastruktury letišť jsou důležitými nástroji, které mohou výrazně zjednodušit logistické řízení a zlepšit efektivitu letištních operací. Existuje mnoho různých aspektů letištní infrastruktury, které lze automatizovat a sledovat pomocí moderních technologií. Mezi tyto aspekty patří například správa letových plánů, řízení letového provozu, sledování počasí, kontrola bezpečnostních pravidel a sledování pohybu letadel na letišti. V tomto článku budeme vycházet z Disertační práce na téma „Management v Logistice Letecké Dopravy (2023),“ kde se zaměříme na část o implementaci automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť.

Správa letových plánů je kritickým aspektem letištní infrastruktury. Pomocí automatizovaných systémů lze snadno sledovat a upravovat letové plány na základě aktuálních podmínek. Systémy mohou automaticky upozorňovat na změny letových plánů a umožňovat dispečerům rychle reagovat na neočekávané situace. Řízení letového provozu je dalším klíčovým aspektem letištní infrastruktury. Moderní systémy umožňují letovému provozu být řízeným a sledovaným na dálku. Dispečeři mohou sledovat lety pomocí radaru a dalších senzorů, což umožňuje rychlou reakci na problémy a minimalizaci rizika nehod. Sledování počasí je dalším důležitým aspektem letištní infrastruktury. Automatizované systémy mohou sledovat aktuální počasí a upozorňovat na potenciální problémy, jako jsou bouřky, silný vítr nebo silný déšť. To umožňuje letovému provozu reagovat na tyto situace a minimalizovat riziko nehod. Kontrola bezpečnostních pravidel je dalším klíčovým aspektem letištní infrastruktury. Automatizované systémy mohou pomoci s identifikací rizikových faktorů a zajištěním, že všechny lety splňují bezpečnostní standardy. Například mohou být použity automatizované skenery pro zabezpečení, které umožní rychlou a efektivní kontrolu osob a zavazadel. Sledování pohybu letadel na letišti je dalším důležitým aspektem letištní infrastruktury. Moderní systémy mohou sledovat a řídit pohyb letadel na letišti pomocí radarů, kamer a dalších senzorů. Tyto systémy pomáhají minimalizovat riziko kolizí a maximalizovat efektivitu přistání a odletů. Automatizované systémy řízení a sledování infrastruktury letišť přináší mnoho výhod. Zjednodušují logistické řízení a zlepšují efektivitu letištních operací. Díky nim mohou letiště minimalizovat časy čekání a maximalizovat kapacitu, což umožňuje více letů v kratší době. Také umožňují lepší koordinaci mezi různými letištními službami, což vede ke zlepšení kvality služeb a zvýšení spokojenosti cestujících. Další výhodou automatizovaných systémů je snížení nákladů. Zlepšením efektivity a minimalizováním časů čekání na letištích se snižuje spotřeba paliva letadel a zvyšuje kapacita letiště. Tyto faktory mohou přispět k významnému snížení nákladů na provoz letišť. V současné době existuje mnoho různých automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť. Tyto systémy jsou výsledkem pokroku v oblasti technologií jako jsou umělá inteligence, strojové učení, IoT (Internet of Things) a další. Je velmi pravděpodobné, že se budou dále rozvíjet a zlepšovat v budoucnosti.

Implementace automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť může výrazně zjednodušit logistické řízení a zlepšit efektivitu letištních operací

Moderní technologie a standardizované postupy mohou výrazně usnadnit logistické řízení letištní infrastruktury a zlepšit efektivitu letištních operací. Řada procesů, včetně koordinace letového provozu mezi stanovišti řízení letového provozu, odbavování letů a přidělování parkovacích pozic, může být zjednodušena pomocí moderních technologií, jako jsou čtečky čárových kódů a RFID štítky. Tyto systémy umožňují rychlejší a efektivnější přenos informací mezi různými složkami letištního provozu a vedou k celkovému zlepšení efektivity letištních operací. Další důležitou oblastí v letištní logistice je koordinace bezpečnosti letiště a odbavení cestujících. Moderní technologie, jako jsou biometrické systémy pro ověřování totožnosti cestujících a samoobslužné check-in a odbavovací zařízení, mohou zjednodušit a zrychlit procesy kontrol dokladů, vybavení cestujících na palubu a poskytování informací o letu. Palivové hospodářství je další důležitý aspekt letištní logistiky. Sledování spotřeby paliva a správa palivových zásob mohou být zlepšeny pomocí moderních automatizovaných palivových systémů a monitorovacích zařízení, které umožňují lepší plánování a optimalizaci spotřeby paliva. Koordinace v oblasti údržby letadel má významný vliv na efektivitu letištních operací. Automatizované systémy pro sledování údržby letadel a plánování údržby mohou pomoci zlepšit efektivitu a optimalizovat plánování údržby letadel, což snižuje počet zpoždění a zlepšuje bezpečnost letového provozu.

Názor respondentů na klíčové faktory, které by mohly vést k úspěšnému urychlení logistiky řízení potvrzuje položené hypotézy, kterými se práce zabývá, zejména o implementaci automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť. Názory na položenou otázku ohledně implementace automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť můžeme jasné vidět v grafu číslo 38 z disertační práce, který vychází z dat získaných otázkou číslo 39 z téže disertační práce. 

Obrázek 1: Graf z Disertační práce Management v logistice letecké dopravy

graf 1

Tato otázka se týká názoru pracovníků v managementu logistiky řízení na faktory, které by mohly vést k úspěšnému zjednodušení této oblasti. V dnešní době je potřeba vytvářet mechanismy, které pomohou snížit náklady spojené s řízením logistiky. „Cílem této otázky je zjistit, jakým způsobem klíčoví pracovníci v managementu tuto problematiku vnímají. Podle výsledků průzkumu je nejvíce respondentů (42 %) přesvědčeno, že klíčovým faktorem pro zjednodušení logistiky řízení je implementace moderních technologií (odpověď B). To znamená, že moderní technologie mohou hrát důležitou roli při optimalizaci procesů a snižování nákladů. Dalších 20 % respondentů vidí jako klíčový faktor spolupráci s dodavateli (odpověď A), což může pomoci vylepšit procesy dodávání a zajištění kvalitního a spolehlivého zboží pro přepravu. Zvýšení počtu pracovníků v logistickém oddělení (odpověď C) považuje za klíčový faktor úspěšného zjednodušení logistiky řízení 8 respondentů (20 %). To může být důležité zejména v situacích, kdy jsou potřeba lidské zdroje pro řešení složitých úloh, jako je například řízení a koordinace procesů přepravy. Jen 18 % respondentů považuje za klíčový faktor pro úspěšné zjednodušení logistiky řízení „řízení poptávky a nabídky“ (odpověď D). To naznačuje, že i když je to důležitý faktor, není to vždy prioritní pro úspěšné zjednodušení logistiky řízení.“ (Disertační práce Management v logistice letecké dopravy, 2023).

Práce pojednává o managementu v logistice v letecké dopravy. Zaměřili jsme se zde na hypotézu „Implementace automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť může výrazně zjednodušit logistické řízení a zlepšit efektivitu letištních operací.“ Automatizované systémy řízení a sledování infrastruktury letišť jsou důležitým nástrojem, který umožňuje zlepšení efektivity a minimalizaci rizik v provozu letišť. Jsou také přínosem pro cestující, kteří si mohou užívat větší pohodlí a spokojenost s kvalitou letištních služeb. Je důležité sledovat vývoj technologií v této oblasti a postupně je implementovat na letištích po celém světě. Nicméně je třeba také brát v úvahu potenciální negativní dopady, jako jsou například rizika související s kybernetickou bezpečností a ztrátou pracovních míst v důsledku automatizace. Jedním z klíčových faktorů pro úspěšnou implementaci automatizovaných systémů je spolupráce a koordinace mezi různými letištními službami a smluvními partnery. Je také důležité zajistit, aby byly všechny systémy spolehlivé a bezpečné. V neposlední řadě, je třeba brát v úvahu potřeby a očekávání cestujících. Zlepšení efektivity a rychlosti letištních operací nesmí být na úkor kvality služeb pro cestující. Automatizace by měla sloužit jako nástroj pro zlepšení zážitku cestujících na letišti a nikoliv naopak. Tyto systémy nadále zjednodušují logistické řízení, zlepšují efektivitu a minimalizují rizika v provozu letiště. Nicméně je třeba zajistit spolehlivost a bezpečnost systémů a zároveň zohlednit potřeby a očekávání cestujících. S vývojem technologií a pokračující automatizací je však třeba pokračovat opatrně a s ohledem na možné zmíněné negativní dopady.

Diskuse

Jedním z hlavních přínosů automatizovaných systémů řízení a sledování infrastruktury letišť je zvýšení přesnosti a rychlosti procesů. Díky těmto systémům mohou být procesy plánování a koordinace letových operací prováděny rychleji a přesněji, což zlepšuje efektivitu a snižuje pravděpodobnost chyb. Kromě toho mohou tyto systémy pomoci výrazně snížit náklady a zvýšit využití kapacit. Z vědecké studie plyne, že v oblasti letového provozu je klíčovým faktorem standardizace postupů a využití moderních technologií, jako jsou elektronické systémy a čtečky čárových kódů. Tyto technologie mohou pomoci zjednodušit procesy předávání zodpovědnosti za letový provoz, předávání informací o letových plánech a koordinace při odbavování letů. Pokud jde o přidělování parkovacích pozic, může být klíčovým faktorem využití sofistikovaných algoritmů, které optimalizují využití dostupných parkovacích pozic. Účinné komunikační protokoly a systémy, které usnadňují spolupráci mezi různými postholdery, mohou také sehrát důležitou roli v řízení letového provozu. Důležitým faktorem je také zlepšení zákaznické zkušenosti. Systémy řízení a sledování infrastruktury letišť mohou pomoci zlepšit zážitek cestujících tím, že umožní rychlejší a pohodlnější přechod mezi různými fázemi cestování, jako jsou například odlety, přílety a přestupy. To může zvýšit spokojenost cestujících a pomoci leteckým společnostem udržet si konkurenční výhodu.

 

Bibliografie:

„Erényi, J., Disertační práce na téma Management v logistice letecké dopravy, 2023“

„Khosravi, A., & Asgari, H. (2019). The impact of automated systems on the productivity of airport ground handling processes. International Journal of Aviation Management, 6(2), 85-99. ISSN: 1755-9901“

„Ministerstvo dopravy České republiky, 2021“

„Novotný, P. a kol. (2018). Systémy řízení letového provozu. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-728-1.“

„Půček, M. a kol. (2010). Letecká doprava a letecké systémy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3448-8.“

„Úřad pro civilní letectví České republiky, 2021“

 

Autor: Ján Erényi, student LIGS University
Pod vedením: Bibiana Bátovská, lektorka LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: