Interim manažment ako efektívny nástroj riešenia krízy

8. 14. 2019
Štítky

Možno povedať, že v prípade konceptu interim manažmentu ide o pomerne nový spôsob manažérskeho riadenia, ktorý sa na Slovensku začal využívať iba pár rokov dozadu, i keď mnohé spoločnosti už majú s týmto spôsobom riadenia bohaté skúsenosti. Táto koncepcia vznikla koncom 70. rokov v Holandsku so zámerom udržateľnosti prijateľných nákladov spojených s ukončením pracovného pomeru, pričom však súčasné zameranie je oveľa obšírnejšie (Grusová, M., 2015).

Už samotný názov naznačuje, že ide o akýsi dočasný spôsob manažmentu, pričom jeho hlavným zameraním je podpora spoločností z hľadiska riešenia rôzneho druhu problémov, akými sú napríklad podpora pri zavádzaní strategických zmien v spoločnosti, krízové riadenie, náhrada počas neprítomnosti zamestnanca ale taktiež býva uplatňovaný v prípadoch zvyšovania kompetencií zamestancov. Na druhej strane však môže zohrávať podpornú úlohu aj pri aktivitách zameraných na rozvoj spoločností, čo znamená že nemusí byť aplikovaný iba v prípadoch, keď spoločnosť čelí konkrétnemu problému. Tento aspekt z neho robí univerzálny prostriedok, cez ktorý môže spoločnosť veľmi efektívne prispievať k zvyšovaniu pridanej hodnoty a zlepšovania svojho konkurenčného postavenia. My sa v príspevku zameriame predovšetkým na rolu interim manažmentu z pohľadu krízového riadenia podniku a jeho prínosu v rámci reálneho prípadu záchrany podniku v krízovom stave.

Interim Management

Čo obnáša koncept interim manažmentu

Zjednodušene možno povedať, že ide o dočasný 'prenájom' vysoko kvalifikovaného riadiaceho pracovníka, ktorého schopnosti vychádzajú z dlhoročných skúseností a znalosti rôznych oblastí manažmentu. Jeho charakteristickými znakmi sú najmä sebadisciplína, schopnosť sebamotivácie, flexibilita a v neposlednom rade zameranie na cieľ. Interim manažér prichádza do spoločnosti s jasným cieľom, a síce, na základe nestranného posúdenia danej situácie navrhnúť efektívne riešenie. Mnohokrát sa jeho prítomnosť spája so zmiešanými pocitmi zo strany ostatných zamestnancov, čo môže spôsobovať komplikácie v rámci realizácie jeho snáh.

Z pohľadu komplexnosti, krízová situácia predstavuje veľmi špecifické podmienky, ktoré si vyžadujú chápanie spoločnosti a jej procesov ako navzájom sa ovplyvňujúcich aktivít a v tomto zmysle pristupovať aj k ich riadeniu v čase krízy.  Práve v takej situácií si komplexnosť povahy problému vyžaduje odborný zásah zvonka, kedy interim manažment ponúka efektívne riešenia pre tzv. refresh spoločnosti.

Prečo interim manažér?

Mnohé spoločnosti pôsobiace na SR ešte stále nie sú zvyknuté dôverovať niekomu, kto prichádza z cudzieho prostredia, zvonku spoločnosti. Veľkú rolu tu zohráva otázka dôvery, otvorenosti a najmä ochoty spolupracovať na efektívnych riešeniach pre záchranu spoločnosti. Ako aj sám podotkol zakladajúci partner spoločnosti Profit Management Miroslav Siváček: 'Náš trh je však špecifický pomerne vysokým stupňom nedôvery voči ľuďom, ktorých nepoznáme. A títo manažéri spravidla bývajú jednými z nich' (Manažéri na prenájom: pomáhajú firmu zachraňovať ale aj rozvíjať, 2018).

V čom teda môže spoločnosť vnímať výhodu interim manažéra v kontexte krízového riadenia? Keďže v prípade krízového stavu je predpokladom úspechu prekonania krízy najmä rýchle reagovanie na vzniknutú situáciu, jej presná diagnostika a následné prijatie potrebných opatrení, výhodou interim manažéra je hlavne nadhľad profesionála, ktorý nie je zaťažený minulosťou spoločnosti. Znamená to, že v porovnaní s manažmentom spoločnosti, jeho postupy a metódy nie sú ovplyvňované pocitmi z predchádzajúceho konania a balancovania, čo sa dalo urobiť lepšie alebo kde nastala chyba. Naopak, jeho rozhodnutia vychádzajú z objektívneho posúdenia stavu spoločnosti, pričom jeho prioritným cieľom je pomôcť spoločnosti na základe efektívnej stratégie, ktorej určenie vychádza z jeho dlhoročných skúseností. Zatiaľ čo pri rozhodovaní manažmentu spoločnosti vstupuje do rozhodovacieho procesu mnoho faktorov emocionálneho/osobného charakteru, interim manažér ma jasný cieľ a nasleduje kroky, ktoré ho k nemu dovedú. Na základe všetkých spomenutých kvalít môžeme teda dedukovať, že práve tieto špecifiká ho predurčujú k efektívnemu riadeniu spoločnosti, ktorá sa na krízový stav pripravuje alebo sa už v kríze nachádza.

Interim manažér ako posledná záchrana potápajúcej sa spoločnosti (?)

Z pohľadu využívania role interim manažéra v podmienkach slovenského trhu možno povedať, že spoločnosti sa väčšínou rozhodujú pre jeho implementáciu až v krajných prípadoch, kedy už je problém v takom štádiu, že si spoločnosť sama nedokáže poradiť s jeho riešením. V porovnaní s inými krajinami, v ktorých sa interim manažment stal bežným nástrojom v rámci riadenia zmien, mnoho slovenských spoločností sa stáva obeťou vlastných neefektívnych rozhodnutí plynúcich z predsudkov a zaužívaného riešenia problémov z minulosti. Spoločnosti si neuvedomujú zásadný rozdiel pokiaľ ide o komplexnú diagnostiku existujúcich problémov, ktoré spolupôsobením častokrát vyúsťujú do krízového stavu. Podstatou je, že faktory a podmienky sa neustále menia a súčasne spôsobujú aj zmeny povahy problémov, ktorým spoločnosti čelia v súčasnosti. Preto aj prístupy k riešeniam jednotlivých problémov si vyžadujú vyššiu odbornosť a predovšetkým 100% zameranie na cieľ.

Z hľadiska včasnej diagnostiky problému a vyhnutiu sa tak hlbšej kríze je podstatné aby si manažment spoločnosti dokázal priznať existenciu problému, a následne aby pochopil nevyhnutnosť využitia profesionálneho krízového poradenstva práve vo forme interim manažéra. Aj napriek prvotnému zdaniu vysokej investície, kumulovaný výsledok vo forme ozdraveného fungovania spoločnosti určite stojí za to. Z hľadiska financií je možné argumentovať predovšetkým vyhnutiu sa nevýhodným pôžičkám v snahe rýchlej záchrany spoločnosti, ale taktiež peňažným prostriedkom vynaloženým pri striedaní manažmentu s cieľom hľadania najvhodnejšej alternatívy.

Ak sa pozrieme na čísla reflektujúce rozhodnutia českých spoločností zveriť sa do rúk profesionálom z oblasti interim manažmentu, potom podľa výskumu asociácie TMA a Českej asociácie interim manažmentu uskutočneného v roku 2017 vyplýva, že až 75% manažérov, právnikov a bankárov by si zvolilo možnosť využitia externého manažéra v prípade komplexnejšieho problému (Dronská, J., 2017). Toto pomerne vysoké percento naznačuje skutočnosť, že neustále rastúca komplexnosť problémov si bude vyžadovať čoraz komplexnejšie riešenia, na ktoré existujúce kapacity manažmentu spoločností nebudú postačujúce. Z tohto pohľadu interim manažment ponúka efektívne riešenie najmä v prípadoch, kedy osud spoločnosti závisí na rýchlosti a účinnosti rozhodnutí, ktoré sú v prípade krízy rozhodujúcim faktorom úspechu.

Efektivita interim manažmentu z pohľadu krízového riadenia.

V kontexte riadenia operácií spoločnosti v čase krízy sa využitie interim manažmentu vo forme interim manažéra ukazuje ako tá najvhodnejšia varianta najmä z pohľadu požiadaviek vyplývajúcich z krízového stavu. Keďže vo väčšine prípadov je kríza následkom určitej nerovnováhy v oblasti finančného hospodárenia spoločnosti (tržby vs. náklady), je potrebné aby strategické rozhodnutia boli uskutočňované niekým, kto nemá žiadne historické väzby k spoločnosti, a teda nie je nijakým spôsobom ovplyvniteľný, či už zo strany konateľov, manažmentu, veriteľov alebo dokonca blízkeho okolia majiteľov spoločnosti (Hanuš, T., 2007). Predpokladom pre úspešné zvládnutie krízového stavu sú flexibilné rozhodnutia, ktoré mnohokrát vyvolávajú obavy, či už zo strany zamestnancov alebo konateľov, ktorí sa môžu snažiť vyvíjať istý tlak pre zachovanie svojich záujmov. Preto je veľmi dôležité aby takéto rozhodnutia v sebe neniesli známky emocionálneho charakteru, ale naopak musia byť vecné, reálne a predovšetkým zamerané na firmu ako celok. Na základe týmto spôsobom realizovaných rozhodnutí môže firma krízu nielen prekonať ale navyše získať prostriedky vo forme know-how pre jej ďalší rozvoj.

Z pohľadu konkrétnych výhod a hodnôt, ktoré môže spoločnosť dosahovať prostredníctvom interim manažéra môžeme zaradiť nasledovné:

 • návratnosť investície - znásobuje efektívnosť procesov, je platený za výsledky a nie čas strávený v spoločnosti.
 • šetrí čas, zdroje a financie - vďaka špecializácii role interim manažér dokáže efektívne riešiť komplexné situácie, ktoré by si za normálnych okolností vyžadovali pozornosť viacerých ľudí, pričom by mohlo dôjsť k ohrozeniu fungovania ostatných dôležitých procesov.
 • expertíza - dostatočné skúsenosti a odstup od problémov zabezpečujú zvýšenú produktivitu a pôsobia motivačne na zamestnancov spoločnosti, čím zvyšujú ich výkonnosť.
 • objektivita - na základe nezávislosti od podnikovej kultúry a existujúcich procesov prináša úplne nový pohľad na daný problém, jeho vnímanie je sústredené na riešenie vzniknutej krízovej situácie.
 • zodpovednosť - prebratie plnej zodpovednosti za uskutočnenie ozdravného procesu, odbremenenie vedenia a akcionárov.
 • angažovanosť - cieľom interim manažéra je podať maximálny výkon, pretože od jeho hodnotenia sa odvíja jeho ďalšie fungovanie.

Interim manažér ako záruka úspechu (?)     

Využitie interim manažéra, či už v krízovom stave alebo pri riešení menej komplexných situácii, jednoznačne môže priniesť očakávaný úspech, avšak je nutné si uvedomiť, že jeho samotná prítomnosť neznačí záruku úspešnosti projektu. Hlavným predpokladom pre jeho úspešné fungovanie je vytvorenie optimálnych podmienok, ktoré mu dovoľujú robiť rozhodnutia založené na aktuálnych a pravdivých informáciách. V tomto ohľade obrovskú rolu zohráva dôvera zo strany zamestnancov ale i konateľov, veriteľov, atď., na základe ktorej interim manažér dokáže reálne zhodnotiť situáciu, v akej sa spoločnosť nachádza a následne na to prijať potrebné opatrenia. V prípade, že dôvera absentuje, je pre neho značne obtiažne, ak nie nemožné, dosahovať výsledky bez reálnych informácií a podpory vedenia spoločnosti. K takýmto situáciam dochádza v rámci slovenských spoločností pomerne často, pričom príčinou takéhoto prístupu je vnímanie interim manažmentu ako zlyhania vedenia (Minárik, P., 2015). Táto skutočnosť v konečnom dôsledku vysvetľuje, prečo je rozsah využitia konceptu interim manažmentu neporovnateľne nižší u nás ako v iných vyspelejších ekonomikách.

Interim manažment ako predpoklad úspechu z pohľadu nutnosti krízového riadenia v budúcnosti.

Globálny trend vývoja trhu jednoznačne poukazuje na stále rastúce nároky biznisu, čo z hľadiska riadenia podniku a pripravenosti na neočakávané okolnosti reflektuje zvyšujúcu sa potrebu komplexných riešení. Keďže nároky zákazníkov rastú, spolu s nimi rastie aj komplexnosť požiadaviek, a spoločnosti v snahe udržať krok s konkurenciou musia vynakladať stále väčšie snahy na uspokojenie takýchto nárokov. Z pohľadu riadenia krízy sa preto bude potreba využitia interim manažmentu neustále zvyšovať ako následok nárastu rôznorodosti faktorov prispievajúcich k vzniku krízy, ako aj vývoja prostriedkov a riešení na jej prekonanie. Z tohto hľadiska budú spoločnosti nútené sa obracať na externú spoluprácu, a to najmä z dôvodu nedostatku vlastnej kapacity (kvalita manažmentu a ich kvalifikácia) a priestoru pre realizáciu zložitých projektov a protikrízových opatrení popri udržaní každodenného fungovania spoločnosti. Práve tu sa vytvára obrovský potenciál pre rast a rozvoj interim manažmentu aj na Slovensku a zároveň na základe vývoja trhových podmienok môžeme dedukovať, že práve jedinečné schopnosti a znalosti interim manažérov sa pre spoločnosti stanú predpokladom úspešného prekonania krízy a opätovného naštartovania podniku.

Očakávanie rastúcej potreby využívania špecifických schopností interim manažérov do budúcna, najmä v oblasti krízového riadenia, potvrdzuje aj predpokladaný nástup hospodárskej krízy, ktorá by podľa analytikov, mala byť spôsobená zmenami na burze a vysokým zadĺžením spoločností, z ktorého sa budú len veľmi ťažko zotavovať (Matijek, P., 2019). Z tohto pohľadu je, a aj bude pre spoločnosti hlavným determinantom ich prežitia práve schopnosť efektívneho hospodárenia s cieľom predchádzania krízovému stavu alebo zabezpečenia a efektívneho riadenia procesov v čase krízy na jej prekonanie ale taktiež nasledovný rast spoločnosti.

Tatra Trucks - záchrana spoločnosti postihnutej zlým riadením

Nevyhnutnosť implementácie schopností a kvalít interim manažéra dokazuje aj reálny prípad záchrany podniku Tatra Trucks (predtým Tatra Kopřivnice), ktorý napriek svojmu úpadku sa pod vedením interim manažéra (Peter Karásek) dokázal transformovať na úspešnú a globálne prosperujúcu spoločnosť.

Príčinou hlbokého úpadku podniku sa stalo najmä striedanie majiteľov a manažmentu ako následok neúspešnej privatizácie a niekoľkonásobné snahy o oživenie podniku prostredníctvom neúčinných stratégií. V roku 2012 a 2013 sa podnik pod americkým vedením dostal do zložitej situácie klesajúcich tržieb a insolventnosti voči dodávateľom, čo malo za následok neposkytnutie potrebných financií na ďalšie fungovanie podniku zo strany bánk. Neskôr boli pohľadávky podniku odkúpené dvomi českými podnikateľmi, ktorí sa aj napriek žalostnému stavu podniku rozhodli ho záchrániť. Práve v tom čase bol do podniku najatý interim manažér, ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie stratégie pre jeho opätovné naštartovanie. Napriek pesimisitickým vyhliadkam podniku, sa ho nakoniec podarilo oživiť a naštartovať pomocou strategických krokov, ktoré zahŕňali hĺbkovú diagnózunávrh stratégie a akčný plán postupu záchrany a reštrukturalizácie. Celkový proces obnovy v skrátenej verzii obsahoval nasledovné body:

 • odsúhlasenie reštrukturalizácie akcionármi
 • príprava strategického plánu, ktorý obsahoval 350 bodov pre komplexné riešenia
 • zapojenie 20 prvolíniových manažérov do procesu obnovy podniku
 • podpora stredného manažmentu a špecialistov pre efektívne zavedenie plánu prostredníctvom motivácie
 • zabezpečenie finančných zdrojov zo strany akcionárov a ich prísľub nevyberania peňazí z podniku
 • dohoda o nezasahovaní vlastníkov do operatívneho riadenia obnovy podniku (Filin, J., 2016).

Na základe spomenutých strategických krokov a pod efektívnym vedením interim manažéra sa aj podnik s natoľko rozvráteným fungovaním dokázal odraziť z finančného dna, a už po dvoch rokoch obnoveného fungovania vykazoval merateľné výsledky. Táto skutočnosť poukazuje predovšetkým na podstatný rozdiel v rámci efektivity krízového riadenia realizovaného manažmentom spoločnosti a riadenia prostredníctvom interim manažéra, ktorému sa na základe skúseností a znalostí jednotlivých oblastí manažmentu podarilo úspešne obnoviť fungovanie spoločnosti a dostať ho z červených čísiel.

Záver

Ako sme si ukázali na reálnom prípade krízou hlboko rozvráteného podniku, pri včasnej a uváženej voľbe efektívneho riešenia krízovej situácie, aj spoločnosť nachádzajúca sa v stave vážnej krízy, sa pod vedením interim manažéra dokáže postupne zrevitalizovať a efektívne fungovať ďalej. Z tohto pohľadu na základe jednotlivých charakteristík interim manažéra môžeme povedať, že spoločnosť naplno využila všetky výhody, ktoré jeho rola ponúka ako sú: efektivita, rýchlosť a flexibilta rozhodnutískúsenosti, objektivita a v neposlednom rade obrovská zodpovednosť, bez ktorej by nebolo možné realizovať ani jeden z naplánovaných krokov. Je však potrebné zdôrazniť, že ani tieto špecifické vlastnosti interim manažéra nezaručujú úspech, pokiaľ nie sú vytvorené podmienky pre ich aplikáciu. Spoločnosti si preto musia uvedomiť, že predpokladom k úspešnej implementácii konceptu interim manažmentu je obojstranná spolupráca a sledovanie jedného spoločného záujmu, a síce, záchrany spoločnosti a obnovenia jej fungovania.

Bibliografia (štandardný formát citácií podľa medzinárodných štandardov):

 • Dronská, J. (2017). Interim manažeři pomáhají zachraňovat, ale i rozvíjet firmy. Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/interim-manazeri-pomahaji-zachranovat-ale-i-rozvijet-rmy-89664.html
 • Filin, J. (2016). Krízový manažér je ten, čo musí rezať a nedbať na výkriky. GoodWill8(10), 14-15. Dostupné z: https://www.ascalae.cz/userfiles/page/234/31341072e00a0ce18be4f4295999ca29.pdf
 • Grusová, M. (2015). Efektívne riadenie - na dobu určitú! Zisk manažment, 12(7), 16-17. Dostupné z: https://issuu.com/vaekboban/docs/zisk12all
 • Hanuš, T. (2007). Manažér zvonku je manažér na dobu určitú. Trend.Dostupné z: https://www.etrend.sk/podnikanie/manazer-zvonku-je-manazer-na-dobu-urcitu.html
 • Manažéri na prenájom: pomáhajú firmu zachraňovať ale aj rozvíjať. Zisk manažment. Dostupné z: http://www.ezisk.sk/clanok/manazeri-na-prenajom-pomahaju-firmu-zachranovat-i-rozvijat/4397/
 • Matijek, P. (2019). Šanca, že do roka príde kríza, je asi tak 66 percent. 10 postrehov o stave svetovej ekonomikyForbes. Dostupné z: https://www.forbes.sk/sanca-ze-roka-pride-kriza-je-asi-tak-66-percent-10-postrehov-o-stave-svetovej-ekonomiky/
 • Minárik, P. (2015). Dobrý interim manažér musí byť skvelý v riadení projektov. Zisk manažment. Dostupné z: http://www.ezisk.sk/clanok/dobry-interim-manazer-musi-byt-skvely-v-riadeni-projektov/3295/

Autor: Patrik Puček, student LIGS University

Článek byl zpracován pod vedením lektora: Michal Henych. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: