Jak dosahovat cílů?

8. 18. 2016
Štítky

Cest k předem stanovenému cíli může být samozřejmě více, to věděla už i Alenka v říši divů... Jednoho dne Alenka přišla na křižovatku a viděla na stromě sedět kocoura. „Kudy se mám vydat?“ zeptala se ho. Kocour odpověděl otázkou: „Kam chceš jít?“ „Nevím,” řekla Alenka. „Potom je jedno kudy půjdeš,“ odpověděl jí kocour.

Protože nám většinou není jedno, kam jdeme, dáváme si cíle a k nim může vést několik cest. Dnes si ukážeme pár metod, jak do cíle dojít.

Metoda SMART

Metoda SMART je analytická technika pro navrhování cílů v řízení a plánování. SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů:

 • S - Specific - specifické, konkrétní cíle
 • M - Measurable - měřitelné cíle
 • A - Achievable / Acceptable - dosažitelné / přijatelné cíle
 • R - Realistic / Relevant - realistické / relevantní (vzhledem ke zdrojům) cíle
 • T - Time Specific / Trackable - časově specifické / sledovatelné cíle

Krok číslo jedna  “S” - Specifický neboli přesný popis cíle

 • Požadavek na co největší konkrétnost.
 • Stanovit si čeho chci dosáhnout a jak to bude vypadat, až svého cíle dosáhnu.
 • Specifický (dobře popsaný) cíl je takový, ze kterého je hned jasné, čeho má být vlastně dosaženo.
 • Úkol je specifický tehdy, pokud člověk, který bude úkol vypracovávat, je schopen ho vlastními slovy vysvětlit znovu a správně. Pokud to tak není, je nutné specifikaci zlepšit. Nepoužívat: “budu se snažit, rád bych dosáhl…”.

Krok číslo dva “M” - Měřitelný (měřítko úspěšnosti / dosažení cíle)

 • Jak změřím, na kolik jsem svého cíle dosáhl? Co bude kritériem?
 • Měřitelný cíl je ten, u něhož je zřejmé, zda byl splněn nebo ne; případně na kolik procent byl splněn.
 • Úkol (a jeho splnění) je měřitelný pouze tehdy, je-li zadán exaktně: „příspěvky od sponzorů se zvýší o 33 %“; „zvýšíme počty zájmových útvarů na 109“ apod.
 • Pokud zadání úkolu obsahuje vágní tvrzení typu: „zlepšíme ziskovost“ (bez čísla) nebo „staneme se známějšími“ (bez měřitelného kritéria, např. díky výzkumu veřejného mínění), pak úkol neprošel a je nutno ho přeformulovat.

Krok číslo tři “A”  - Ambiciozní (dosažitelný)

 • Tento krok říká, jak vysoký cíl jsme si stanovili. Čím ambicióznější je, tím více si ho budeme vážit. Pokud si cíl stanovíme hodně nízko, ani nám nebude stát za to jej realizovat.
 • Např.: Pokud má organizace velký problém s fluktuací, neměla by raději vynaložit úsilí na práci s lidmi než na rekonstrukci skladových prostor? Souhlasí každý zúčastněný s tím, že úkol je pro podnik skutečně důležitý? Pokud ne, je nutno úkol přeformulovat nebo smazat.
 • Pojem ambicióznost je třeba vztáhnout k tomu, kdo má cíle dosáhnout. Ambiciózní například nejsou cíle, které jsou zjevně nedosažitelné, nebo ty, které jsou naopak zcela banální.

Krok číslo čtyři “R” - Realistický (relevantní)

 • Na druhé straně musí být možné cíl splnit.
 • Stát se největším volnočasovým centrem zabere 15 a více let. Vytvořit pobočku naší organizace na Měsíci je v současných podmínkách zcela nemožné (nerealistické).
 • Dávat si vysoké cíle je potřeba, ale první může být jen jeden. Všichni zúčastnění se musí shodnout na tom, že cíl – byť má ambice – je reálný a splnitelný.

Krok číslo pět “T” - Termínovaný (časově ohraničený)

 • V tomto kroku označujeme ohraničenost cíle v čase. Každý cíl má začátek a konec. Každý úkol musí mít termín. Např.: „Příspěvky od sponzorů se zvýší o 33 % za rok do 1. července.”; „Počty členů zájmových útvarů zvýšíme na 109 do konce září.“
 • Pokud úkol nemá termín, není to úkol, ale jen přání.
 • Samozřejmě existují způsoby, jak fungovat bez termínů u většiny úkolů; ale to jen tehdy, když velké množství malých (netermínovaných) úkolů směřuje k většímu (termínovanému) cíli.
 • Pokud není jasné, do kdy má být cíl splněn a vyhodnocen jako úspěšný nebo neúspěšný, úkol neprošel.

Pro ženy je tady ještě jedna možnost, a to metoda KARAT, která se jim bude jistě pomatovat o mnoho lépe.

 • Konkrétní
 • Ambiciózní
 • Reálný
 • Akceptovatelný
 • Termínovaný

Analýza MOST

Analýza MOST (někdy též M.O.S.T.) je analytická technika používaná při strategickém plánování a tvorbě strategie.

Podstatou analýzy MOST je provést jednotlivé kroky strategického plánování v následujícím pořadí. Nejprve je vymezeno poslání organizace, pak její cíle, následně strategie a konečně taktika.

MOST je akronym z anglických slov:

 • M - Mission (poslání)
 • O - Objectives (cíle)
 • S - Strategy (strategie)
 • T - Tactics (taktika)

Využití analýzy MOST v praxi:

Analýza MOST se využívá při procesu tvorby strategie, a to odshora dolů (MOST) i odspoda nahoru (TSOM). Analýza tak pomáhá stanovit reálné cíle a soulad s posláním organizace.

Další kroky vaší firemní strategie můžete propracovat v case study u nás při studiu programu Interactive Online MBA.

 

Autorka: Ing. Lencová Veronika, MBA
Lektorka a spisovatelka zabývající se výkonností firem (Lencovaveronika.cz)

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: