Kompetenční model leadera

5. 22. 2018
Štítky

Článek popisuje autorovo pojetí termínů jako management a leadership. Pracuje s pojmem kompetenční model (jeden z klíčových HR nástrojů), podrobněji se zabývá otázkou emoční inteligence a pozitivního myšlení v souvislosti s kompetenčním modelem leadera.

Autor se setkává se všeobecnou nejistotou a chybným používáním terminologie v oblasti managementu a leadershipu. Management je jednoduše řečeno zvládnutí manažerského řemesla, efektivní využívání manažerských nástrojů s cílem zvýšení výkonu týmů a firmy.

Leadership je dle zkušeností autora perfektně zvládnuté manažerské řemeslo a k tomu přidaná hodnota v podobě osobnosti leadera. Jednotlivé projevy chování, které tuto přidanou hodnotu leadera charakterizují jsou uvedeny níže v tabulce.

Kompetenční model je moderní nástroj personálního řízení, který se ale v praxi málo nebo chybně využívá.

Kompetence pro HR manažery se odlišuje od toho, co jako kompetenci označují stratégové. V oblasti HR hovoříme o individuálních kompetencích, tedy předpokladech, které se úzce spojují s osobou jednotlivce. Ke správnému popisu kompetencí používáme tzv. behaviorální jazyk – pragmatický popis aktivit a chovaní, které se v rámci dané kompetence projevují.

Kompetenční model je soubor požadavků na konkrétní pozici, praktickou a trendovou pomůckou k dosahování požadovaného výkonu a cílů, tedy pomůckou k naplnění manažerského zadání dané pozice. Je také klíčovým nástrojem pro efektivní nábor a výběr kvalitního kandidáta – a to vždy v souladu s vizí, misí a strategií firmy.

Kompetencni model
Tabulka: K čemu slouží kompetenční model, zdroj: autorka

Kompetenční model je využitelný napříč všemi HR procesy:

 • Nábor: koho chci do firmy získat
 • Výběr: která kritéria jsou důležitá pro výběr
 • Hodnocení: podle čeho měříme způsob dosahovaných cílů a výsledků
 • Rozvoj: podle čeho stanovujeme rozvojové potřeby
 • Plánování kariéry: podle čeho stanovujeme další růst a rozhodujeme o dalším postupu
 • Retence: udržení klíčových lidí a talentů ve společnosti
 • Odchod: důvod, proč lidé z firmy odcházejí

Kompetencni model
Graf: Kompetenční model a jeho využití napříč personálními procesy, zdroj: autorka

Kompetenční model leadera:

Název kompetence Definice kompetence Subkompetence – projevy chování
Manažerské dovednosti Zná a efektivně používá manažerské nástroje k řízení svého týmu

1. Umí pracovat s prioritami, zaměřuje se z titulu své role zejména na manažerskou práci

2. Umí pracovat s time managementem, efektivně organizuje čas sobě i svému týmu, umí pracovat s work-life-balance

3. Zná a efektivně používá různé styly řízení (delegování, participativní, instruktážní, direktivní styl, řízení podle cílů – MBO atd.) v práci se svým týmem.

4. Dodržuje zásady efektivní porady jako jednoho z nástrojů řízení (naplánovaná, efektivní, krátká, dodržení času, jednoduchá struktura, zadání předem, jasné výstupy, úkoly, termíny)

5. Je schopen a ochoten dělat jasná rozhodnutí

6. Zná personální procesy v kontextu firmy z titulu efektivní spolupráce s HR jako interní službou a ve své manažerské práci s nimi umí efektivně pracovat (nábor, popisy práce funkčního místa podřízených, kompetenční model, adaptace, systematický rozvoj svého týmu, hodnocení, odměňování, odchody)
Komunikační dovednosti Komunikuje srozumitelně, jednoznačně a vstřícně

1. Jasně definuje svá zadání – včetně podoby očekávaných výstupů

2. Věnuje potřebný čas přímé komunikaci se svým týmem i jednotlivci

3. Férově a systematicky „prodává“ výsledky firmy do týmu a výsledky svého týmu do firmy

4. Umí používat různé komunikační nástroje (asertivita, řešení konfliktů, metody řešení problémů, práce s manipulacemi, práce s námitkami)

5. Používá různé komunikační dovednosti (dialog, vyjednávání, prezentační dovednosti)

6. Respektuje názory druhých a je otevřen zpětné vazbě a umí s ní pracovat

Motivace Systematicky motivuje tým a jednotlivce k vysokému a efektivnímu pracovnímu výkonu.

1. Ví, jak motivovat jednotlivé členy svého týmu

2. Podporuje spolupráci a pro aktivitu svých lidí tak, aby tým přicházel s vlastním řešením a myšlenkami

3. V rámci motivace poskytuje průběžně férovou a otevřenou zpětnou vazbu a pravidelně hodnotí výkon

4. Akcentuje a chválí dobře odvedenou práci, koncentruje se na úspěchy a pozitiva (80/20), rozvíjí potenciál a talent svých lidí

5. V přístupu k práci je entuziastický, dynamický (má pozitivní mindset)

6. Je modelovým vzorem a nositelem hodnot

Osobnost

Osobnost respektovaná pro své pracovní zkušenosti, schopnosti, přístup a charakter.

1. Má vysokou úroveň emocionální inteligence (rozumí a umí pracovat s emocemi vlastními i s emocemi svého týmu), je sociálně obratný, empatický

2. Je respektovaným vzorem a přirozenou autoritou pro ostatní, je důvěryhodný

3. Umí pracovat snadno se vztahy, skupinami, tmelí lidi dohromady (networking)

4. Má smysl pro humor

5. Dodržuje dané slovo a dohody, má jasné postoje

6. Harmonizuje systém (nevytváří zbytečné tlaky, umí pracovat se stress managementem,  ..)

Tabulka: Kompetenční model leadera, zdroj: autorka

Emoční inteligence a pozitivní myšlení je jednou z klíčových subkompetencí leadera.

Téma pozitivního myšlení je aktuálním tématem.

Myšlenkovým schématem může být několik citátů známých osobností:

 • „Když věříte svým schopnostem, může se stát cokoli.“
 • „A pesimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficuty.“ Winston Churchil
 • „Sometimes it feel like you work so hard but you are not making any progress. The only way I know how to move forward is to keep working hard. Things will turn around.“ Lindsey Vonn

Pozitivní myšlení znamená optimistický pohledu na krize, rámuje krize jako změnu (ačkoli změna může paradoxně vzít poccit jistoty a komfortní zónu) či dobrou příležitost kk revizi strategií. Charakteristikou je aktivně jednat, spoléhat na vlastní schopnosti a nikoli být obětí okolností, tedy přijmout zodpovědnost sám za sebe a svoji budoucnost.

Pozitivní budoucnost se rámuje na pozadí pozitivního myšlení, jehož projevy jsou např.:

 • Zaměření na budoucnost
 • Odmítání katastrofických scénářů
 • Realistický optimismus
 • Existence životní vize (realistické cíle) a aktivní strategie, jak ji naplnit
 • Vnímání života jako jako kvalitního, harmonického a naplněného
 • Schopnost realizovat se
 • Systematické budování zdravého sebevědomí
 • Systematický rozvoj vlastního potenciálu
 • Konstruktivní řešení problémů
 • Jasná motivace být spokojen
 • Proaktivita, flexibilní reakce na změny
 • Vysoká úroveň EQ a měkkých dovedností, včetně kvalitních vztahů
 • Zbytečný strach nebere možnosti
 • Osobní svoboda
 • Funguje multiplikační efekt – každá malá změna evokuje další

Pozitivní myšlení lze s klientem trénovat a zlepšovat za podmínky jeho seriózní vnitřní motivace a disciplíny a současného odmítnutí starých vzorců chování včetně jejich psychologických zisků. Změna probíhá na základě změny neuronové architektury, při které se vytvářejí nové neuronové spoje.

Pozitivní myšlení přináší mnoho zásadních benefitů. Zdraví (vyšší věk, imunita – spokojenost ovlivňuje hormonální hladinu, odolnost vůči nemocem, rychlá regenerace a psychická stabilita), výkonnost a (nejenom) pracovní úspěchy, oblíbenost, atraktivitu pro sociální okolí (vyzařování pozitivní energie), sociální úspěšnost ve vztazích.

Nepřizpůsobovat se průměru, nesrovnávat se s horšími příklady, překonávat strachy a tím „odbrzdit“ vnitřní potenciál, vyřadit ze života nudu, nesázet na jistoty, neprokrastinovat, dobře investovat čas a emoce, dávat si vyšší cíle, odmítnout orientaci na minulost.

Autor: PhDr. Markéta Hinková, MBA, studentka LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: