Prezentační dovednosti a verbální a nonverbální komunikace

3. 27. 2019
Štítky

Schopnost umět veřejně vystupovat, být schopný vyjádřit svůj názor, prodat co umím, zapůsobit silou své argumentace a mít schopnost o tom druhé přesvědčit. Bez těchto dovedností, kompetencí je dnes těžké obstát.

Podíváme-li se na prezentaci v širším kontextu, pak to není jen situace, kde prezentujete nějaké téma na konferenci, poradě či vedení společnosti pomocí. V širším úhlu pohledu je to jakákoliv situace, kdy je Vaším úkolem přesvědčit svého posluchače či své posluchače o Vašem názoru, návrhu, tématu atd. Je to tedy jak situace, kdy prezentujete výsledky svého týmu vedení společnosti, ale také prodejní rozhovor, přijímací rozhovor, vystoupení na konferenci, rozhovor s kolegou atd.

Ve všech těchto situacích ovlivňují výsledek Vašeho jednání aspekty vyplývající z podstaty verbální a nonverbální komunikace, závislost na podvědomém vnímání situace a jejího podvědomého vyhodnocení, racionální vnímání a jeho váha na konečném výsledku, vyhodnocení situace.

Je velice důležité si uvědomovat, že pro úspěšnost Vaší prezentace není až z 90 % podstatné co prezentujete, ale jak to prezentujete, jaká děláte gesta, v jakém prostředí prezentujete, jaký používáte nástroj pro prezentaci, jaký používáte jazyk, slova, nikoliv jejich obsah, ale formu, v jak komfortní či nekomfortní situaci se Vaši posluchači nachází, ano, dokonce i jaké je venku počasí, v jaké části dne se prezentace odehrává. Výsledek Vaší prezentace je i závislý na jevech, které nemůžete ovlivnit. Můžeme snad ovlivnit jaké je počasí?

Proto je tak strašně důležité vědomě dodržovat zásady správné prezentace:

a) struktura prezentace – úvod: řekni co řekneš – hlavní část: řekni to – konec: řekni, co si řekl, dodržuj čas, hlas, střídání tempa, vtip, sliby

b) poznámky – stručné vedení Vaší prezentace

c) vhodný nástroj a jeho znalost – Powerpoint, animace slidů, na každý slide maximálně 5 minut, maximálně 5 bodů, stručná hesla, grafy, obrázky

d) nácvik prezentace – obrana proti nervozitě, jak vypadám, kdy dávám důraz, nácvik před zrcadlem – příprava = 80% úspěchu

e) zapojení publika – interaktivní, nejenom jednosměrná komunikace, řečnické otázky, znát své publikum

f) základní pravidla nonverbální komunikace – co říkáš je méně důležité, než jak to říkáš, oční kontakt

 • Posturika – ovlivňuje emoce, komunikaci. Postoj, uvolnit svaly, úsměv, mentální nastavení, loutka, nikoliv shrbená záda, zasmušilý výraz, gestikulace rukou, gesta
 • Regulátory – signály změn pro zahájení či ukončení komunikace
 • Mimika – adaptéry. Identifikují příčinu/zdroj stresu, úzkosti, nejistotu partnera, umění je rozpoznat a využít ve svůj prospěch
 • Synchronizace – dvojice nevědomky (Vy vědomě) opakuje stejné pohyby, soulad, souhlas, sympatie
 • Haptika – podání ruky, objetí
 • Proxemika – osobní (intimní vzdálenost) a její dodržení, muž proti muži
 • Pravidlo PUP – počkej – upoutej – pomalu pokračuj

g) pravidla verbální komunikace

 • Srozumitelná řeč
 • Struktura a logika projevu
 • Ne příliš rychle
 • Dát čas publiku, aby vnímalo řečené
 • ne zájmena, ne problémy, ne podmiňovací způsob
 • verbální parazité – kupříkladu, v uvozovkách, vole, vado
 • komunikační nesmysly – nejoptimálnější, nejideálnější apod.

 

Autor: Jiří Štegl, lektor LIGS University

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: