Přínos Results koučování ve vzdělávacím procesu

5. 22. 2020
Štítky

Článek Přínos Results koučování ve vzdělávacím procesu zhodnocuje výzkum, který byl veden na škole EDUCAnet gymnázium, SOŠ  a ZŠ Praha s.r.o, v roce 2016 až 2019. Cílem tohoto kvalitativního výzkum bylo po zavedení koučovacích sezení, jako nástroje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zhodnotit, zda koučovací sezení mají vliv na vzdělávací proces. Výsledky výzkumu se opírají o rozbor záznamů koučovacích sezení se žáky, dále o rozbor přehledu výsledků vzdělávání a statistik ze školní matriky školy.

Koučování je komplexní proces, který je často spojován spíše s komerční sférou, s manažery velkých firem nebo korporátní činností. Koučování je však proces, který leze uplatnit i v jiných oblastech, třeba také ve školství. V dnešní době se školství potýká s velkými problémy, jedná se zejména o  předčasné ukončování žáků střední školy bez předepsané zkoušky, tedy jednoduše řečeno, máme hodně dětí, kteří nedostudují střední školu, dále snížená motivace žáků studovat, špatné studijní výsledky žáků atd. Hledají se různé cesty k řešení těchto problémů. Podle mého názoru, lze najít cestu formou zavádění koučovacích sezení do škol. To je ovšem spojené se složitou cestou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, změny způsobu výuky a bližšího navázání vztahu učitel – rodič – žák. Výsledky dizertační práce: Zhodnocení přínosu koučovacích sezení pro vzdělávací účely na škole EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha s.r.o., popisují výsledky zavádění koučovacích sezení do vzdělávacího procesu a to zejména v otázkách eliminace předčasného ukončování vzdělávání či zlepšení prospěchu.

Nejprve je potřeba definovat slovo koučink. Odborníci nejsou schopni napsat jednu definici, proto i v odborných literaturách nacházíme definic hodně, podle mého názoru je definice koučinku následující: „ Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.“

Když se podíváme krátce na historii moderního koučinku, pak se setkáme se jménem Timothyno Gallweye, který byl vlastně tenisovým trenérem a průkopníkem používání koučinku ve sportu, protože se věnoval otázce, co motivuje a obecně i ovlivňuje sportovce. S panem Gallweyem se přátelil Sir John Whitmore,  automobilový závodník, který dostal koučink ze sportovního prostředí do firem a leadershipu. V 90. letech 20. století se pak objevuje tato metoda i v Čechách a postupně se profiluje i samostatná profese koučů, kteří se nechávají certifikovat, a to zejména v ICF organizaci.

Koučink tedy představuje i několik typů sezení, které lze využít  pro účely škol, jedná se o tyto typy sezení:

 • Existenciální koučování – je zaměřeno na emocionálně volné prožívání, tzn. vychází z teorie, že motivovat lze člověka v případě, že souhlasí s tím, co dělá, a musí znát smysl svého konání.  

 • Celostní koučink – většinou spojuje tělesnou i duševní stránku, je to touha po harmonii těla, mysli i duše. Celostní koučink bývá propojen s jógou.  

 • Gestalt koučink – vychází z Gestalt psychologie. Koučové gestalt koučinku říkají, že i odpor je potenciální zdroj energie. 

 • Innergame / Vnitřní hra – je hodně zaměřen na zvládání stresu, pomáhá si hrou a humorem.

 • Narativní koučink – se zabývá zejména vzájemnou komunikací.

 • NLP koučink – neboli neurolingvistické programování pracuje s pojmy jako kotvení nových mozkových spojů, někdy bývá propojen s hypnózou, ale ne nezbytně nutně. Je dosti podobný Result Coaching Systems.

 • Psychodynamické koučování – pracuje s nevědomím člověka.

 • Psychologické koučování – vedeno psychology, kvalifikovaně je zaměřeno na motivaci a emoce. 

 • Rogersovský a humanistický psychologický přístup – jedná se o nedirektivní psychoterapii, vedeno odborníky – psychology či psychoterapeuty

 • Systemické koučování – zabývá se zejména oblastí ovlivňování a řízení lidí. 

 • Somatické koučování – je hodně zaměřeno na práci s tělem, ale klienta se nedotýká kouč, nýbrž klient sám

 • Škola Miltona Ericsona – používá nehypnotickou komunikační psychoterapii.

 • Přístup zaměřený na řešení / Solution koučink – je hodně podobný Results Coahing Systems.

 • Všímavý koučink / Mindful coaching  - hodně pracuje s pojmem přítomný okamžik.

 • Result Coaching Systems.

Results koučování definuje pět základních principů, které v praxi používá. Jsou stejně důležité, nezáleží tedy na jejich pořadí. První z nich je zaměření na řešení. Results koučink se nezajímá o to, proč k dané situaci došlo, ale jaké jsou možnosti jejího řešení. Vychází z toho, že minulost není možno změnit. 

Dalším principem je náročnost. To v praxi znamená, že si kouč s klientem musí dohodnout takové cíle, které nejsou ani příliš lehké, ani nesplnitelné. Třetím principem je struktura. Results koučové se domnívají, že koučování musí mít jasně danou, předem klientem odsouhlasenou strukturu, kterou se budou po celou dobu koučování řídit. Tento druh koučinku je natolik precizní, že existují i přesné návody na jednotlivá koučovací sezení. Dalším principem je sebe-řízení. Jde o to, že kouč neradí, nevymýšlí řešení za klienta, nevkládá do koučovacích rozhovorů sebe a svou energii, naopak je to klient, který se musí namáhat, hledat nová spojení v mozku, překonávat stereotypy. Poslední, nikoli nedůležitý, princip je podávání pozitivní vazby. Mně osobně se na Results koučinku moc líbí fakt, že kouč neukazuje na to, co dělají klienti špatně, ale chválí to, co se jim povedlo. Results koučování se zaměřuje na cestu k cíli a používá několik metod a cest, jak k cíli dojít. Jedná se o cyklus otázek nebo situací, které mají koučovanému pomoci. Příkladem mohou být následující situace:

 • Cílový stav – Tak to má být.

 • Popis cesty k cíli – Jak se tam mám dostat?

 • Schopnost dostat se k cíli – Mohu se vůbec k cíli dostat.

Škola EDUCAnet . gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o. se v roce 2015 nacházela ve špatné situaci. Výsledky inspekční činnosti, výsledky hospodaření a výsledky marketingových rozborů jasně naznačily, že škola bude mít od budoucna velké problémy, pokud nezmění něco ve své činnosti. Na základě SWOT analýzy potřeb společnosti, kterou v roce 2015 provedli společně ředitelka školy a manažer pro vzdělávání školy, současně kvalifikovaní kouči, že zavedou do školy pravidelná koučovací sezení za účelem zkvalitnění vzdělávacího procesu. 

Škola za účelem zavádění koučovacích sezení vytvořila anonymní online formulář pro žáky a rodiče, aby zjistili zájem o tyto služby. V tabulce č. 1 je vidět přehled koučovacích sezení a jejich účely od roku 2016 do roku 2019.

Tabulka 1 – Přehled koučovacích sezení na škole EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha s.r.o. v letech 2016 až 2019.

Základní škola

2016

2017

2018

2019

Školní neúspěch

Kázeňské problémy

Výběr střední školy

15

3

0

7

2

12

6

0

15

5

2

17

Střední škola

2016

2017

2018

2019

Školní neúspěch

Výběr vysoké školy

Výběr povolání

15

10

5

17

8

9

6

10

12

5

3

15

 

Z přehledu koučovacích sezení lze učinit následující závěry. Na základní škole došlo o nárůst koučovacích sezení z počtu 18 v roce 2016 na 24 v roce 2019, což je nárůst o 33 %. V celkovém počtu 53 % koučovacích sezení si žáci vybrali koučink pro oblast výběru střední školy. Na střední škole je viditelný opak v počtu sezení. V roce 2016 se koučovalo celkem 30 krát, v roce 2019 se koučovalo již 23 krát. 

Analýzou přehledu koučovacích sezení, dále analýzou školní matiky a analýzou přehledů výsledků vzdělávání z daných let bylo dále zjištěno, jak je vidět v tabulce č. 2., že žákům základní školy, kteří se zapojili do koučovacích sezení s cílem zlepšit školní neúspěch, se po 1 roce koučování zlepšil studijní průměr z průměru 1,92 na průměr 1,615. Výsledky tohoto výzkumu jasně prokázaly, že koučovací sezení mají pozitivní vliv na školní neúspěch.

Tabulka 2 – Přehled výsledků žáků základní školy před koučováním a po koučování (převzato z matrika – statistika přehledů prospěchu žáků za daný rok ba škole EDUCAnet – gymnázium, SOŠ  a ZŠ Praha s.r.o.)

Základní škola

2016

2017

2018

2019

Studijní průměr žáků

před koučování 

a

po koučování v daném roce

Zapojeno 15 žáků 

Průměr před koučováním 

2,15

Po koučování

1,8

Zapojeno 7 žáků 

Průměr před koučováním 

1,98

Po koučování

1,65

Zapojeno 6 žáků 

Průměr před koučováním 

1,75

Po koučování

1,58

Zapojeno 5 žáků 

Průměr před koučováním 

1,83

Po koučování

1,43

 

 Analýzou koučovacích sezení na střední škole a analýzou školní matriky v roce 2016 až 2019 bylo zjištěno, že do koučovacích sezení bylo zapojeno celkem 43 žáků s velmi slabým prospěch, a velkou šancí, že v daném školním roce školu opustí následující výsledky, které jsou znázorněny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3 – Přehled koučovacích sezení na střední škole EDUCAnet Praha za účelem eliminovat předčasné ukončení vzdělávání bez předepsané zkoušky.

Střední škola

2016

2017

2018

2019

Počet zapojených žáků ohrožených školních neúspěchem s možnosti ukončit vzdělávání a počet žáků, kteří z toho úspěšně dokončili ročník. 

Počet žáků ohrožených 

15

z toho dokončilo ročník

12

Počet žáků ohrožených 

17

z toho dokončilo ročník

16


 

Počet žáků ohrožených 

6

z toho dokončilo ročník

5


 

Počet žáků ohrožených 

5

z toho dokončilo ročník

5


 

Výsledkem koučovacích sezení na střední škole v oblasti ohrožení školním neúspěchem bylo zjištěno, že z vybrané skupiny žáků, která představovala 43 žáků, což je 20% žáků školy, po absolvování koučovacích sezení úspěšně dokončilo ročník 88% koučovaných žáků. Toto číslo jasně naznačuje, že koučovací sezení mají pozitivní vliv na eliminaci předčasného ukončování vzdělávání a vedou ke zlepšení školního hodnocení. 

V roce 2019 také proběhlo testování a online zpětná vazba mezi koučujícími učiteli. Tento dotazník sloužil ke zjištění pozitivních a negativních zkušeností s koučováním. Výsledky tohoto dotazníku posloužily jako podklad pro inovaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dále ke změně koučovacích sezení. Mezi hlavní překážky, se kterými se škola potýkala, byly: časová náročnost koučovacích sezení, časté neplnění stanovených úkolů ze strany rodič, kteří byli přizváni ke koučování, někdy dokonce velký zájem ze strany školy. Výsledkem dotazníku také vyšlo najevo, že učitelé mají zájem se dále vzdělávat v oblasti koučinki, a došlo ke snížení pracovního úvazku. Škola proto od školního roku 2020/2021 změnila systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a to zejména tak, že je zaměřen na přípravu dalších koučů pro žáky.

Autor: Mgr. Jakub Pour, MBA pod dohledem lektorky PhDr. Markéty Hinkové, MBA.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: