Role etiky v podnikání a managementu: rozhovor s lektorkou Enou Fejzagic

1. 29. 2020
Štítky

Mohlo by se zdát, že etika v podnikání často prohrává souboj s honbou za maximálními zisky. Ve skutečnosti je mocným nástrojem, který může mít zásadní vliv na úspěch či neúspěch podniku a managementu. V dnešním světě, kdy je tlak společnosti na transparentnost a společenskou odpovědnost firem, spolu s hlavní rolí zakázníka v marketingu firem, je podnikatelská etika klíčem dlouhodobému rozvoji firmy a úspěchu manažerů.

Naše lektorka Ena Fejzagic Livancic s vámi v tomto rozhovoru sdílí pohled na vývoj tohoto tématu v průběhu historie a jeho vliv na současný svět businessu.

Ena FejzagicKde se vzala idea etického podnikání a leadershipu?

Ena Fejzagic Livancic: Může to být překvapující, ale idea etického leadershipu je stará jako business sám. Nejstarší forma podnikání, směnná ekonomika, byla založena na principu rovné výměny, která je podložena morálním kompasem. Etika, stejně jako business, se samozřejmě v procesu staletí vyvinula a pojetí etiky vždy odráželo normy každé historické periody.

Pokud se bavíme o moderním pojetí etického leadershipu a podnikatelské etiky, její počátky lze vystopovat do 70. let 20. století, kdy se odehrávaly ve Spojených státech protesty proti korporacím a světu tzv. big businessu. Postupně se otázka etiky v podnikání stala předmětem akademického zkoumání, a dnes je – zejména díky národní a nadnárodní legislativě – standardem.

Jsou hodnoty a morální principy v moderním businessu opravdu tak důležité, nebo je to jen fasáda?

Ena Fejzagic Livancic:Hodnoty a morální principy jsou zásadním kompasem, který určuje priority businessu. Pokud je společnost odhodlána uspět v dlouhodobém hledisku, měla by se jimi nechat navigovat.  

Dle mého názoru by se jakákoli organizace, která chce uspět v dlouhodobém hledisku, jimi měla nechat navigovat

Implementací rozhodovacího procesu založeném na etických hodnotách společnosti je cestou, kterou může organizace maximalizovat celkovou hodnotu, zvýšit svou transparentnost a, co je velmi důležité, přitáhnout talentované lidi.

Prostředí businessu se radikálně změnilo díky nástupu nové generace. Očekává se, že v roce 2020 budou milieniálové tvořit více než 35 % světové pracovní síly. A korporátní hodnoty jsou pro tuto skupinu velmi důležité. A to jak u firem, od kterých nakupují, tak u kterých pracují. A firmy, které toto nechápou, si bohužel podkopávají nohy.

Nesmíme také zapomínat na fakt, že firmy, které neberou zásadní morální hodnoty vážně a používají je jako falešnou návnadu pro získání pozitivních bodů, jsou dnes velmi snadno odhaleny.

Odhalení korporátních skandálů nebylo díky moderním komunikačním technologiím nikdy snazší. Proto firmy, které používají hodnoty jako fasádu riskují závažné poškození reputace, ze kterého se nemusí nikdy vzpamatovat.

Pokud se chcete stát etickým leaderem, na co byste se měli soustředit?

Etický leader

Ena Fejzagic Livancic: Prvním krokem, na který by se etický leader měl zaměřit, by mělo být zamyšlení nad vlastním souborem hodnot. Každý z nás má individuální morální kód, kterým se v životě řídí, a leader by měl být schopen jej kriticky zhodnotit.

Zadruhé, etický leader musí umět naslouchat. Velmi často se stává, že lidé jsou zaslepeni předsudky a vědomě či nevědomě se chovají v nesouladu s morálními principy. Proto je pro etického leadera velmi důležité obklopit se lidmi se silnými morálními zásadami, kteří se jimi nebojí za každé situace řídit. To leaderovi pomáhá získat větší perspektivu a mít v případě potřeby schopnost zpochybnit svá rozhodnutí.

Naposledy nesmíme také zapomenout na to, že být etický neznamená být perfektní. Každý leader občas čelí morálním dilematům a není vždy jednoduché jasně rozlišit hranici mezi etickým či neetickým. Lidé nejsou dokonalí, a pokud se chce někdo stát více etickým leaderem, nejlepším způsobem je neustálá práce na sobě a učení s důrazem na budoucí rozvoj, ne na chyby z minulosti.

Jakou roli hraje v etickém leadershipu emoční intelligence?

Ena Fejzagic Livancic: Důležitost EQ, tedy emoční intelligence, v etickém leadershipu nelze popřít. Nebála bych se říci, že tyto dva pojmy spolu v mnoha věcech úzce splývají. Vyšší emoční intelligence je mimo jiné esenciální pro lepší komunikaci, zlepšení týmové spolupráce a řešení komplexních problémů. A co je velmi důležité, pomáhá vytvářet a zlepšovat mezilidské vztahy se zaměstnanci, zákazníky, obchodními partner atd. Všechny tyto věci přitom tvoří základ etického leadershipu.

Manažerský styl, který se dá označit za úspěšný, se v současnosti v mnohém liší od stylu v předchozích letech.

V moderním prostředí businessu je pravděpodobnost úspěchu autoritativních manažerů dlouhodobě méně pravděpodobnější. Zaměstnanci mnohem lépe reagují na manažery s vysokým EQ, který jedná na základě hodnot a morálních principů.

Má etický leadership šanci změnit svět?

Ena Fejzagic Livancic: Myslím, že poučnou lekci o tom, jak neetický business může vest k pádu velké společnosti, můžeme čerpat z případu Volkswagen. Emisní skandál, který propukl v roce 2015, je typickým příkladem, co NEdělat.

Myslím si, že kdyby byly praktiky Volkswagenu odhaleny v jiném období historie, důsledky na zisk, operace, a korporátní image a reputaci by nebyly tak závažné. Svět se již tak změnil díky vzrůstajícím očekáváním etiky v businessu, že žádná organizace nemá větší význam, než společensky přijatelné standarty. Dnes již neetické chování společnostem neodpouštíme.

Věřím, že etický leadership je ve světě businessu už normou a bude mít velkou roli ve změnách, které nás globálně čekají. Dříve stačilo, když leadership splnil finanční požadavky a splnil finanční plán, a to pro úspěch stačilo. Dnes je laťka mnohem, mnohem výš. Od leaderů je očekáváno, že budou přispívat ke změně světa v lepší místo prostřednictvím sociální a environmentální odpovědnosti, transparentnosti a filantropie. Cesta zpět neexistuje, pohybujeme se kupředu k vice a více etickému businessu a leadershipu.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: