Týmová práce za každou cenu?

10. 31. 2016
Štítky

V článku nazvaném Týmová práce za každou cenu se zabývám problematikou týmů v podnicích a společnostech. Pokládám otázku, zda-li je týmová práce vždy ten nejlepší a nejefektivnější způsob, jakým přistupovat k plnění zadaných úkolů.

Na základě z dostupné literatury získaných poznatků se zdá, že tento názor je již překonaný a že manažeři musejí ke způsobům plnění zadaných úkolů přistupovat diferencovaně. V článku se čtenář dozví základní pravidla o tzv. Špagetových týmech a naproti tomu o tzv. Hvězdicových skupinách. Součástí práce je uvedení faktorů nutných pro správné posouzení, který typ spolopráce zvolit a taktéž pravidla jak jak týmy a skupiny vytvářet.  

Ač se to bude mnohým z vás zdát podivné, často tolik skloňovaná týmová práce není vždy zapotřebí k dosažení úspěchu ve vašem podnikání či vedení jednotlivců, skupin, či projektů. Stává se, že dnešní manažeři až příliš investují do vytváření nepotřebného týmového ducha. Je to podobné jako s komunikací, kdy umět komunikovat méně je dovednost k nezaplacení.

Tento článek má za cíl ukázat, že náš zvyk dávat za každou cenu přednost týmové práci je jedním z nejvýznamnějších plýtvání, které ve finále často způsobuje zpoždění, ke kterým dochází při řízení projektů či podniků. Týmová práce může totiž vést k nadměrnému množství spolupráce, která v mnoha případech vůbec není potřeba. Taková spolupráce přináší sekundárně obrovské množství komunikace a také často podkopává odpovědnost jednotlivců.

Většina práce, kterou ve složitých organizacích vykonáváme, ve skutečnosti týmovou práci nevyžaduje. Kevan Hall ve své knize Speed Lead (Management Press, 2008) nabízí jednodušší alternativu: hvězdicový model.

Týmem dnes označujeme jakoukoliv skupinu lidí, kteří pracují společně. Avšak to co činí tým efektivním, je jeho duch, atmosféra, která zde panuje. Tým bychom měli používat tehdy, když nějaký složitý úkol vyžaduje spolupráci lidí s odlišnými znalostmi a zkušenostmi. Tato skupina se společně snaží v určité lhůtě úkol splnit. Mezi členy týmu vzniká nespočet vztahů a závislostí, které je možno si představit jako talíř špaget. Také proto je Hall nazývá „špagetové týmy“.

Pracovat týmově má tedy smysl pouze pokud splnění cíle vyžaduje vzájemně závislý charakter práce. V opačném případě se každá vazba – „špageta“ – stává přítěží a práci na svěřeném úkolu zpomaluje.

V takovém případě je lépe sestavit skupinu lidí s podobnými dovednostmi. Tito spolupracují na podobných úkolech a jejich činnost obvykle koordinuje manažer. Takové uspořádání připomíná hvězdici. V „hvězdicových skupinách“ – jak je Hall nazývá – lidé pracují na úkolech, které vyžadují individuální práci a soustředění, role jednotlivců se nepřekrývají, každý má specifické schopnosti a komunikace mezi členy skupiny není příliš častá.

Pracujete jako tým, či skupina?

Pokud sedíte na jednání, kde si vyslechnete spoustu přednášek či shlédnete několik prezentací, které jsou pro vás nedůležité a dokonce nezajímavé, pak pracujete ve skupině. Kdyby se jednalo o opravdový tým, všechny aktivity, informace a názory ostatních účastníků by pro vás byly přínosné.

Z výše uvedeného vyplývá, že vždy je třeba dobře zvolit, zda pracovat jako hvězdicová skupina či jako špagetový tým. Pokud se již rozhodnete pro opravdový tým, pak absolutně důležitým kritériem úspěchu je jeho velikost. Maximální počet členů efektivního týmu je šest.

S narůstajícím počtem členů týmu klesá tzv. vysílací čas, který mají jednotliví členové k dispozici. Pro příklad si můžeme představit, že pokud by například tým měl pět lidí a každý by měl dostat rovný díl času, po který může hovořit, každý člen by byl nucen 80% času mlčet.

Jakmile tedy počet členů týmu překročí určitou hranici, stává se z týmu spíše publikum, což je naprosto nevhodné pro interaktivní diskuse, které vedou k řešení úkolů.

Obdobně je to s počtem vazeb mezi členy týmů a skupin. S růstem týmu narůstá počet vazeb. V případě hvězdicových skupin to není až tak velký problém. Otázkou jsou jen schopnosti manažera řídit skupinu. Pokud přidáte jednu osobu ke skupině, vytvoříte pouze jednu novou vazbu. Pokud totéž učiníte v týmu například o osmi lidech, pak jste přidali dalších osm vzájemných vazeb.

Z toho plynoucí pravidlo: Pokud je vás moc, přestaňte se chovat jako tým.

Autor: Ing. MarianStadler, MBA, student LIGS University


Seznam použité literatury:

Kevan Hall. Speed Lead, Management press 2008, Praha. ISBN 978-80-7261-182-9.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: