Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD.

Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD.
Jana Urdziková
Assistant Professor

Jana Urdziková sa od roku 2001 aktívne venuje problematike manažérstva kvality, systémom manažérstva kvality, komplexnému manažérstvu kvality, štatistickým nástrojom a metódam riadenia kvality, monitoringu spokojnosti zákazníka, ochrany spotrebiteľa a manažérstva reklamácií. Neskôr oblasť zamerania rozšírila na sociálne služby, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a oblasť práce a zamestnanosti. 

V súčasnosti svoje pracovné aktivity zameriava na vedecko-výskumné, pedagogické i projektové činnosti a rovnako činnosti v manažérstve kvality v priemyselnej praxi, zdravotníctve a v sociálnych službách. Svoje pracovné aktivity vzájomne preväzuje a v zmysle neustáleho zlepšovania neustále pracuje na svojom rozvoji ako odbornom i osobnostnom. K tomu je inšpirovaná mottom: „Ak budete robiť to, čo ste vždy robili, dostanete to, čo ste vždy dostali.“ Jack Canfield.

Je absolventkou Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave na Slovensku v odbore Inžinierstvo kvality produkcie, v ktorom tiež získala vedecko-akademickú hodnosť Philosopiae doctor. Jej PhD. práca bola ocenená Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v roku 2010 aj Materiálovotechnologickou fakultou STU v roku 2010 ako najlepšia dizertačná práca v odbore Inžinierstvo kvality produkcie.

Dlhé roky je členkou České společnosti pro jakost.

Jej lektorským cieľom je predstaviť a priblížiť študentom nielen manažérstvo kvality, ale predovšetkým komplexné manažérstvo kvality v celej svojej škále od teoretickej bázy až po praktické možnosti aplikácie neustáleho zlepšovania firiem a spoločností na ich ceste k excelentnosti.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: