Přehled a popis volitelných předmětů programu Ph.D.

Management

Management představuje stěžejní část každé firmy a organizace. Z tohoto důvodu je důležité pochopit umění řízení. V rámci předmětu je řízení uvedeno nejdříve z teoretického a procedurálního úhlu pohledu. Druhá část předmětu se soustřeďuje na praktické stránky, jako jsou manažerské dovednosti a jejich vytváření s ohledem na osobnost každého studenta. Zvláštní pozornost se věnuje manažerským dovednostem týkajícím se práce se zaměstnanci a podpory týmu, které jsou v současnosti velice aktuálními tématy v oblasti teoretického i praktického managementu. Poslední část předmětu se soustřeďuje na řízení organizací a firem ve všech úrovních.

Strategické řízení

Studenti získají přehled o strategickém řízení, fázích strategické analýzy a plánování, jejich implementaci do strategických plánů a následné kontrole. S tímto základem si studenti osvojí i nástroje a procedury používané ve strategickém řízení, jako jsou formulace východisek, vytváření situačních analýz s využitím různých analytických technik pro stanovení cílů a následná implementace strategie a kontrola.

Krizové řízení

V rámci předmětu Krizové řízení se studenti seznámí s teoretickými příčinami vzniku krizí a jejich možnými symptomy. Dále se seznámí s jednotlivými druhy krizí, nápravnými opatřeními a metodami, jak krizové situace řešit. Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s vědeckými nástroji pro řešení krizí. Studenti se rovněž naučí, jak identifikovat průvodní znaky krize a jak určit její vývojová stádia a možné varianty řešení krizí. Po absolvování předmětu budou studenti vybaveni potřebnými znalostmi, které jsou zapotřebí pro pochopení krize, její analýzu a správnou interpretaci možných řešení.

Globální marketing

Studenti se seznámí se specifiky, nástroji a principy fungování globálního marketingu. Na základě těchto znalostí se studenti dále učí o faktorech ovlivňujících vstup na mezinárodní trhy, různé formy vstupu na trhy – speciální důraz je kladen na formy vyžadující minimální kapitálové investice, jako je licencování nebo franšízy, ale bokem nezůstává ani kapitálový vstup na zahraniční trhy. V neposlední řadě je součástí předmětu i výběr cílových trhů, rozmisťování produkce v mezinárodním měřítku a exportní a importní aktivity.

Marketingová komunikace

Záměrem předmětu je prezentace hlavních trendů v marketingové komunikaci a jejich cílů. Studenti se seznamují s nástroji marketingové komunikace a jejich funkcemi. Dále se obeznámí s rolí komunikace v marketingové strategii společnosti a jejích různými formami, jako je reklama, podpora prodeje, PR, sponzoring, osobní prodej atd. V neposlední řadě jsou studenti obeznámeni s procesem vytváření marketingového mixu a jeho metodami.

Řízení změn

Předmět Management změn je zaměřen na rozvoj vnitřních systémů organizací a řízení změn. Změna pro mnohé znamená příležitost, inovaci a růst. Na druhé straně však také může vyvolávat nestabilitu, pocit ohrožení a demotivaci. Rychle se měnící prostředí vytváří potřebu organizace reagovat a účinně řešit tyto turbulence a nestability. Úspěšnost změn pak závisí na schopnosti pracovníků v organizaci přizpůsobit se těmto podmínkám. Dále na jejich schopnosti úspěšně zavádět nové postupy a technologie, měnit interní procesy a organizační struktury. V rámci předmětu se studenti zaměří na to, jak systematicky řídit změny, jak je iniciovat a dlouhodobě podporovat. Dále se seznámí s typickými reakcemi na změnu, jak se na ně připravit a jak zvládat případnou nechuť ke změně.

Projektové řízení

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktivitami, které je nutno provést pro dosažení cílů projektu v daném časovém rámci a v rámci plánovaného rozpočtu. Tyto aktivity zahrnují přípravu, implementaci a následné sledování úspěšnosti projektu. Klíčovým faktorem v monitorovacím procesu je měření ekonomické efektivity specifickými metodami, které se studenti naučí v průběhu studia. Taktéž jsou vedeni k systematickému přístupu k řešení problémů a pohlížení na jevy v jejich vzájemných souvislostech.

Procesní řízení

Procesní řízení zahrnuje využití znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů s cílem splnit požadavky zákazníka za současné optimální rentability svých aktivit. Cílem předmětu je předložit studentům ucelené informace z oblasti řízení firemních procesů. Studenti se naučí modelovat procesy a tyto následně optimalizovat tak, aby byli schopni uplatnit získané znalosti při aplikaci procesního řízení v rámci svých firem.

Řízení týmu

Cílem předmětu Řízení týmu je seznámit studenty s moderními metodickými nástroji a postupy pro koordinaci a řízení projektového týmu. Úspěšné vedení projektů závisí na vhodné kombinaci „tvrdých“ strukturovaných projektových nástrojů s nástroji „měkkými“, podporující týmovou spolupráci a akceptaci požadovaných výsledných změn. Předmět je zaměřen na pochopení principů týmové spolupráce. Studenti se seznámí s nástroji pro efektivní komunikaci s ostatními členy v týmu (pracovní skupině) a i navzájem mezi jednotlivými týmy. Naučí se principy a pravidla spolupráce v týmu, aby jako celek dosahoval potřebných výsledků. Osvojí si techniky pro zvyšování výkonnosti týmů či pracovních skupin.

Finanční řízení

Předmět je navržen s cílem poskytnout studentům informace o financích na makro i mikro úrovni. Makro úroveň v sobě zahrnuje problémy finančních trhů, jejich segmentaci a nástroje. Principy investičního rozhodování a metody oceňování zvolených finančních nástrojů jsou také předmětem kurzu. Mikro úroveň se zaměřuje na finanční řízení společnosti a jeho nástroje, měření a řízení obchodního výkonu. Další důležitou součástí této úrovně je proces finančního plánování a přípravy rozpočtu, definování vztahů mezi strategickými cíli při plánování dokumentů a motivačních kritérií. Řízení pracovního kapitálu je také integrální součástí tohoto předmětu.

Risk management

Student získá přehled o různých druzích rizik, které firmy potkávají a které obsahují finanční i nefinanční rizika. Předmět zahrnuje také oblast přístupů k detekci a řízení rizika manipulace účetního výkaznictví, resp. management rizik účetních chyb a podvodů jako nástroj efektivního vnitřního kontrolního systému (anti-fraud system). Po ukončení předmětu si student osvojí metody řízení, měření a kontroly finančních rizik i pochopení základních konceptů úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové míry, analýzy operativního i úvěrového rizika a důležitost kapitálové přiměřenosti v konceptu tržního rizika.

Finanční reporting a analýzy

V rámci předmětu získají studenti přehled o principech finančního reportingu v podmínkách českých účetních předpisů (CAS) a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v oblasti řízení společnosti. Studenti se seznámí s dokumenty finančního řízení a nástroji moderního finančního plánování a finančních analýz. Zvláštní pozornost bude věnována vypovídací schopnosti věrného a poctivého obrazu účetnictví v kontextu účetních systémů CAS a IFRS.

Řízení lidských zdrojů

Předmět se soustřeďuje na lidský kapitál a jeho řízení jako klíčovou oblast ve firmě. Analyzuje proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování v závislosti na výsledcích práce zaměstnance a možnostech organizace, systém hodnocení a tréninků zaměstnanců, možnosti rozvoje vzdělání a kariérního postupu zaměstnanců. Studenti se učí rovněž o aktuálních tématech etiky a „corporate culture“. Poslední relevantní oblast obsažena v předmětu Řízení lidských zdrojů je personální audit, plánování zaměstnanců a outsourcing. Po ukončení předmětu získají absolventi teoretické vědomosti i základní schopnosti z oblasti HR ve firmě.

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Předmět poskytuje studentům základ v oblasti plánování lidských zdrojů, stanovování cílů a strategie jak v „soft“ tak i v „hard“ oblasti plánování lidských zdrojů. Důležitou součástí předmětu je ovládnutí schopnosti správně odhadnout budoucí potřeby v HR oblasti a stanovení plánu personálního rozvoje. Poslední část předmětu se soustřeďuje na identifikaci potřeb školení pro zaměstnance a využívání posledních trendů v oblasti plánování a rozvoje lidských zdrojů.

Nábor a výběr pracovníků

Tento předmět obohacuje plánování lidských zdrojů o různé metody výběru pracovníků a systémy oslovování nových zájemců. Důležitou částí je náležité plánování pracovních pozic, vstupní pohovory a jejich průběh. Tyto zahrnují různé druhy pohovorů, využití „assessment“ center, psychologických testů a jiných metod v procesu výběru pracovníků. Navíc je v předmětu přiblížena i role, výhody a nevýhody pracovních agentur.

Společenská odpovědnost firem

Předmět Corporate Social Responsibility se zabývá důležitostí implementace aktivit a programů z oblasti CSR ve firmách a jejich následným pozitivním dopadem na vývoj firmy, jejího zisku a image. Studenti získají absolvováním předmětu potřebné informace a znalosti pro vedení společnosti s aplikací CSR. Naučí se, jak zlepšit veřejný obraz společnosti, pro kterou pracují, jako i jednotlivé způsoby, jak pozitivně pracovat se zdroji, které mají k dispozici ve firmách. Absolvování předmětu CSR pomůže studentům zlepšit jejich schopnost kritického myšlení a řešení problémů v kontextu firemních a sociálních vazeb.

Internetová komunikace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu. Dalším cílem je u studentů rozvíjet metodiky a psychologii marketingové komunikace prostřednictvím ověřených technik a oslovování trhu v rámci SEO a SEM. Po úspěšném absolvování budou absolventi schopni srovnat získané informace s dosaženými výsledky studia a jejich předpoklady a závěry. Dále budou schopni identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémů při rozhodování manažera.

E-commerce

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou marketingové strategie a obchodu prostřednictvím internetu, vývojem internetového prostředí, jeho specifickými aspekty a faktory, které ovlivňují celkový rozvoj současných podnikatelských subjektů na českém trhu. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni srovnat získané informace s dosaženými výsledky studia, jejich předpoklady a závěry, identifikovat způsoby řešení konkrétních modelových situací a problémy při rozhodování manažera, jak plánovat strategii firmy v oblasti obchodu a propagace na internetu. 

Finanční trhy a investování

Předmět je zaměřen na fungování finančních trhů, vydávání a obchodování s cennými papíry. Studenti získají hlubší vědomosti o finančních trzích, jejich klasifikaci, dealingu a jiných operacích. Předmět přináší hlubší informace o trzích akcií a dalších cenných papírů, o peněžních a kapitálových trzích, burzách a trzích OTC („over the counter“). V průběhu celého předmětu jsou přítomny koncepce rizika, návratnosti a efektivity finančních trhů.

Mezinárodní obchod

Předmět International Business je určen studentům, kteří se chtějí zabývat oblastí vstupu na zahraniční trhy. Během jednotlivých kapitol tohoto předmětu se studenti naučí, jak přistupovat k obchodu v globálním měřítku. Současně bude inspirací pro práci s rizikem, které souvisí s odlišným prostředím z pohledu kultury, socio-ekonomických aspektů, vlády a integrace. Studenti porozumí hlavním rozdílům mezi jejich domácím obchodním prostředím a vybranými oblastmi budoucího mezinárodního obchodu v obecné rovině. Předmět je mj. zaměřen i na nástroje, jak tyto trhy hodnotit po stránce rizika a zpracovat na základě toho strategii, která má potenciál úspěchu v globálním prostředí. Dále se naučí novým přístupům k mezinárodnímu obchodu ve svých společnostech, budou přinášet nové strategie na základě svých analýz o riziku a kulturních rozdílech. Tyto nové přístupy budou klíčové pro dynamická prostředí každodenního mezinárodního obchodu.

Manažerské účetnictví

Studenti se seznámí s principy a metodami účetnictví, a to za účelem, aby byli schopni efektivně využívat tyto informace v oblasti kontroly a řízení společnosti. Studenti se učí charakteristiky jednotlivých složek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a procedury. Je důležité uvědomit si rostoucí význam účetních dat a jejich využití pro kontrolu, řízení a prezentaci společnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami v oblasti manažerského účetnictví včetně jejich vztahu k finančnímu účetnictví a stanovení daně z příjmů, oblasti controllingu a role forenzního auditu, interního i externího auditu.

Strategické řízení prodeje

Cílem předmětu je seznámit studenty s rolí a funkcí Sales Managementu ve společnosti. Studenti získají informace, jak sestavit a realizovat prodejní plány, řídit prodej a dosahovat stanovené cíle prodeje. Dále se seznámí s prodejními technikami, strategiemi a organizací prodeje. Nedílnou součástí tohoto předmětu je také seznámení se styly vedení prodejních týmů, řízení, vedení a motivace týmu prodejců, koučování, delegování, role a úkoly Sales Managera. Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni sestavit prodejní plán společnosti včetně definice klíčových indikátorů výkonnosti a vhodné metodiky kontroly.

Řízení v realitním oboru

Předmět má za cíl poskytnout studentům komplexní přehled o specifikách v oblasti řízení realitních kanceláří a vedení jejich zaměstnanců. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s jednotlivými okruhy řízení z pohledu manažera i řadového zaměstnance či externího pracovníka. Jednou z důležitých částí předmětu je problematika vzdělávání, průzkumů a analýz pro potřeby realitních kanceláří. Studenti načerpají obsáhlé teoretické vědomosti, které jsou potřebné k pochopení procesu a principu chodu realitní kanceláře. Studenti se budou orientovat v jednotlivých aspektech realitního trhu a do hloubky pochopí problematiku potřeby a složitosti řízení lidských zdrojů v realitním oboru.

Obchod s realitami

Předmět komplexně představí oblast realitního trhu a jeho souvisejících okruhů. V rámci předmětu je řešena finanční, obchodní a prodejní problematika v závislosti na prodejnosti nemovitosti. Další část se zabývá významem online marketingu a propagace v realitním oboru. Předmět se dále soustřeďuje na aspekty stávající právní legislativy, průzkumy veřejnosti a obecných požadavků klientů. Studenti získají znalosti k pochopení témat finančních, právních, obchodních a propagačních, které jsou potřebné pro orientaci v této oblasti. Hlavním cílem je, aby se studenti po absolvování globálně orientovali v problematice realitního trhu a získali ucelené vědomosti o této složité oblasti.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: