Vědecko-výzkumný modul Ph.D.

Metodologie výzkumu  //  Projekt I  //  Projekt II  //  Projekt III  //  Projekt IV  //  Projekt V 

 

Obsah vědecko-výzkumného modulu Ph.D.

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Předměty jsou shodné pro všechny studenty.

Metodologie výzkumu

 

Předmět se soustřeďuje na přípravu a obeznámení studentů s mnoha aspekty doktorského studia, které zahrnuje teorii a logické postupy při výzkumu, teoretické i empirické konstrukce a vztahy mezi nimi. 

Studentům je představeno mnoho výzkumných metod, a to kvalitativních i kvantitativních (např. sběr statistických vzorků a techniky sběru dat). V neposlední řadě se studenti seznámí i s velice důležitým publikačním procesem vědeckých prací.

Projekt I

Návrh

Doktorandi jsou v tomto předmětu vedeni k výběru relevantních a reálných témat pro disertační práci. Je nanejvýš důležité vybrat si kreativní a smysluplné téma pro oblast Business Administration, které je dostatečně zastoupeno v odborné literatuře i teorii. Zkoumané téma je systematicky a úmyslně rozvíjeno prostřednictvím analytické metodologie od hypotézy k návrhu disertační práce, který je při ukončení předmětu odprezentován disertační komisi.

Návrh (cca 3 600 slov) musí obsahovat následující náležitosti

  • Jasný a popisný titulek disertace
  • Obeznámení se zkoumaným problémem, prezentace otázek výzkumu a hypotéz stanovujících jejich důležitost a smysl, stanovení ohraničení výzkumu s cílem zabezpečit jeho jasné zaměření
  • Navrhovaný seznam literatury
  • Přehled metodologie
  • Definice termínů a klíčových koncepcí

Projekt II

Přehled literatury a teoretický základ

Cílem tohoto předmětu je asistovat studentům při pečlivém studiu literatury a teoretického základu. Po dokončení kurzu by student měl být schopen prokázat porozumění teoretickým otázkám a zároveň schopnost kriticky hodnotit informace a zapojit existující odbornou literaturu do jejich výzkumu.

Student je veden k rozvoji koncepčního rámce pro disertaci a taktéž k prezentaci jejího významu pro  odbornou literaturu.

Projekt III

Metodologie psaní

Studenti prezentují svůj pracovní plán pro disertaci a způsob organizace výzkumu. Tyto aktivity obsahují činnosti, jako jsou – navržení dotazníku, stanovení osob, které se budou účastnit dotazování, výběr nástrojů měření s ohledem na jejich přesnost a důvěryhodnost, stanovení typu sbíraných dat a statistických procedur, které student plánuje použít pro otestování hypotézy nebo odpovědi na zkoumané
otázky.

Projekt IV

Průzkum a analýza dat

V průběhu tohoto kurzu studenti posouvají svoji teoretickou práci na praktickou úroveň a soustřeďují se na výzkum a sběr demografických dat. Reprezentativní vzorek musí pravdivě odrážet stav populace, což je prokázáno deskriptivním statistickým reportingem. Studenti musí odpovědět na každou ze zkoumaných otázek individuálně.

Doporučený postup je následující: reformulace zkoumané otázky; stanovení nulové hypotézy (v případě, že je předmět otázky možné testovat); stanovení typu použitého statistického testu (statistických testů); vyhodnocení statistik a výsledků s pomocí tabulek a grafů.

Studenti jsou pobízeni k diskusi ohledně svých zjištění:

  • Zda potvrzují existující teorie
  • Vysvětlit, proč jsou výsledky, jaké jsou
  • Na základě zjištění prezentovat doporučení
  • Navrhnout možná témata pro budoucí studium

Projekt V

Konzultace a zpracování vědeckého projektu

Studenti v poslední části kurzu shrnou materiály ze všech předešlých kurzů do souvislé publikovatelné disertace a taktéž připravují prezentaci v Power Point pro obhajobu disertační práce.

1.
Management
Management je jedním z významných činitelů, kteří ovlivňují prosperitu každé organizace. Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů a s aspekty jednotlivých oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Dále si studenti osvojí umění řídit a specifikovat manažerské dovednosti s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého pracovníka. Dále se studenti seznámí s fungováním organizace na všech jejich úrovních a zaměří se na rozvoj svých manažerských dovedností z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.
2.
Finance
V rámci předmětu Finance se studenti seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, se základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech včetně zavedení strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Dále studenti získají přehled o finančních ukazatelích a metodách, které jsou základním pilířem pro řízení, plánování a správu financí ve společnosti. Neoddělitelnou součástí je i řízení pracovního kapitálu. Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat v problematice finančního a manažerského řízení podniku, budou umět pracovat se základními finančními výkazy a budou rozumět primárním principům a pravidlům v rámci finančního managementu.
3.
Human Resources
Personální práce ve smyslu řízení lidí je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. Lidský kapitál je jednou z nejdůležitějších složek základu podnikání, v němž se odráží kvalita, s jakou je o pracovníky pečováno. V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systém hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultura a etika organizace, personální audit, plánování a outsourcing. Studenti získají základní teoretické a praktické poznatky z jednotlivých personálních procesů, které jim umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.
Nadous btout

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.

Nadous btout

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.

wsfcdasfcasvfasdvsd

awfascfascfasc

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.

Adwsfef weterger

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.

Adwsfef weterger

Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.

Obsah Základního modulu MBA

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Předměty jsou shodné pro všechny studenty.

Management

Management je jedním z významných činitelů, kteří ovlivňují prosperitu každé organizace.

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů a s aspekty jednotlivých oblastí managementu z jejich procesního hlediska.

Dále si studenti osvojí umění řídit a specifikovat manažerské dovednosti s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého pracovníka.

Dále se studenti seznámí s fungováním organizace na všech jejich úrovních a zaměří se na rozvoj svých manažerských dovedností z oblasti vedení lidí a pracovních skupin.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: