Dodavatelský řetězec a logistika

Zdokonalte své manažerské schopnosti v oblasti distribuce a řízení dodavatelského řetězce.

Studenti porozumí principům distribuční a integrální logistiky a dodavatelskému řetězci. Získané vědomosti využijí při řešení problémů dodavatelských řetězců, k vypracování plánů na snížení nebo odstranění plýtvání a zvýšení hodnoty spolupráce. Zorientují se ve strategii nákupu, řízení zásob a plánování výroby. V neposlední řadě si vytvoří komplexní pohled na klíčové činnosti v odvětví logistiky.

Obsah kurzu

Získejte praktické znalosti z oblasti distribuce, dopravy, manipulace, skladování, agilního řízení dodávek a komplexního řízení kvality. Zdokonalte Vaše schopnosti a kompetence v oblasti regulace plýtvání a zlepšení loajality zákazníků prostřednictvím přesných a faktických dodávek. Projektujte materiálový tok ve vaší společnosti efektivněji, a to jak s ohledem na finance, tak i na lidské zdroje. Ukažte, že nespoléháte na staré principy, ale stále budujete Váš obchodní potenciál a know-how. 

O programu MBA

Co budete studovat?

Dodavatelský řetězec a logistika

V rámci předmětu Integrální logistika a řízení dodavatelského řetězce se studenti seznámí s širším pojetím logistiky, které se vztahuje na všechny aspekty toku materiálu jak uvnitř podniku, tak mezi podniky. Podstatnou součástí materiálového toku je plánování a řízení výroby, plánování, resp. předvídání poptávky, řízení prodeje a problematika nákupu. Logistika integruje všechny funkce plánování a řízení materiálového toku, a proto se nazývá integrální logistika a řízení dodavatelského řetězce.

Studenti se zaměří na logistiku nákupu a stav řízení zásob. Cílem je seznámit studenty se strategickými a operativními činnostmi podnikového nákupu a metodami řízení stavu zásob, analýzou portfolia nákupních položek a způsoby hodnocení dodavatelů. Znalost úspěšných činností podnikového nákupu určuje, co je ekonomicky výhodné pro přijetí podnikových procesů. Orientace ve strategických a operativních činnostech umožňuje řídit procesy podnikového nákupu.

Znalosti získá v metodách analýzy položek, které umožní přesně zařadit položky do vhodné skupiny z hlediska její důležitosti, počtu potřeb a specifik dodávek. Dobrá znalost metod řízení stavu zásob, umožňuje snížit kapitálové vázání zdrojů. Ovládání metodik hodnocení dodavatelů poskytuje předpoklady pro efektivní práci s dodavateli a hledání řešení výhodných způsobů vzájemné spolupráce. Důležitou oblastí je také umístění bodu rozpojení objednávky zákazníka v logistickém řetězci.

Dále se studenti seznámí s jednotlivými prvky plánování a řízení výroby, které se skládají z druhů výroby, kterými jsou typologie, základní plánovací činnosti a řízení výroby a teorie tahových a tlakových materiálových toků. Jedním z hlavních úkolů předmětu je pomoci studentům pochopit strategii logistických činností ve výrobě jako pokračování implementace podnikové strategie do provozu. Z tohoto pojetí strategie vyplývá i vhodné organizační začlenění plánování výroby do organizační kultury podniku. V závislosti na umístění místa rozpojení zakázky zákazníka se řídí objem rozpracované práce, případně řízené doplňování skladovaných a hotových výrobků, které pak může probíhat. V rámci plánování výroby se využívají informační systémy. Velký tlak je vyvíjen na snižování výrobních nákladů. Je třeba zvýšit snižování mezioperačních zásob, a tedy vázat materiálové toky pomocí prvků dodnes rozšířeného principu Kanban.

Cílem předmětu je umožnit studentům získat ucelený přehled o integrální logistice a řízení dodavatelského řetězce, který je zaměřen na nákup, řízení zásob a organizaci a řízení výroby. Studenti jsou schopni získané znalosti uplatnit v praxi. Rozvíjejí tak vlastní dovednosti v oblasti rozhodování a řízení logistických činností.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Širší a užší pojetí logistiky
 • Vymezení pojmu integrální logistika
 • Nákupní logistika
 • Řízení zásob
 • Analýza zásob
 • Dosažení optimální úrovně zásob pro růst
 • Sladění nabídky a poptávky
 • Plánování a řízení výroby
 • Obecné strategie dodavatelského řetězce (se zaměřením na Kanban a hybridní systémy)
 • Plánování podnikových zdrojů (ERP) a SAP

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Rozumět významu dodavatelského řetězce při řízení podnikatelského prostředí 21. století, které umožňují technologie.
 • Znát teorie řízení dodavatelského řetězce a logistiky a chápat, jak využívat postupy a koncepty k maximalizaci bohatství zainteresovaných stran organizace.
 • Zdokonalit své dovednosti v používání technologických nástrojů, zejména počítačů, včetně využití nejmodernějších softwarových sad pro řízení dodavatelského řetězce logistiky organizací. 
 • Pochopit, jak využívat síť dodavatelského řetězce ke zlepšení zásob a řízení nákladů s cílem zvýšit bohatství firmy.
 • Prezentovat projekt dodavatelského řetězce a logistiky a úspěšně jej obhájit. 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: