MSc HR management

Pochopte strategii řízení lidských zdrojů a naučte se ji efektivně plánovat

Co budete studovat?

Management
Human Resources
Plánování a rozvoj lidských zdrojů
Získávání a výběr pracovníků
Pracovní právo
Komunikace
Manažerská etiketa a etika
+5 volitelných předmětů
+2 webináře týdně

Absolventi získají hluboké znalosti a vědomosti o personálním řízení a HR strategiích. Díky teoretickému vhledu do problematiky personálních procesů porozumí jejich nastavení a plánování v organizaci, budou schopni je efektivně řídit a využít v manažerské praxi i akademické oblasti. Dále se kurz zabývá rozvojem a řízením talentů, plánováním nástupnictví, hodnocením, odměňováním pracovního výkonu, či problematikou ukončení pracovního poměru. Důležitou součástí studia jsou i etické rozměry podnikání a vedení firmy.

Školné

94.000 Kč
ŠKOLNÉ Interactive Online MSc

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MSc při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MSc zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100,
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Science

Lidský kapitál je nejdůležitější složkou každé organizace. Spokojení, motivovaní a efektivně pracující zaměstnanci představují jeden z klíčových faktorů úspěšného řízení organizace. Studium MSc. v rámci specializace HR Managementu vás seznámí s mnoha oblastmi, do nichž řízení lidských zdrojů zasahuje.

O programu MSc LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Zkušenosti elitních manažerů
Aniž byste se museli sami spálit
2.
Základy etiky
Zaměstnanci jsou lidé, ne čísla
3.
Aktuální know-how
Vše, co musíte znát, na jednom místě
4.
Orientace na trhu práce
Náborové trendy sledujeme za vás
5.
Případové studie
Nahlédněte pod pokličku konkurence
6.
Networking s kolegy
Poznejte své budoucí klienty a kolegy

Co budete studovat?

7 předmětů specializovaných pro obor

Management

Kvalitní management je základní složkou pro dosahování cílů organizace. Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejích úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin. Předmět klade důraz na praktické znalosti.

Human Resources

Personální práce ve smyslu řízení lidí je jedním ze stěžejních procesů v rámci praxe úspěšného manažera. V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se o proces výběru zaměstnanců, adaptační proces, systém odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a možnosti organizace, systém hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultura a etika organizace, personální audit, plánování a outsourcing. Studenti získají základní teoretické a praktické poznatky z jednotlivých personálních procesů, které jim umožní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe.

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů je seznámit studenty se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifikami v oblasti personálních činností. Studenti si osvojí znalosti odborných pojmů používaných v HR oblasti, plánování lidských zdrojů a jejich využití v praxi, orientaci v procesu řízení pracovního výkonu a motivace pracovníků, principy firemní kultury a její vliv na strategický rozvoj lidských zdrojů, metody systémů vzdělávání v organizaci, aplikaci metod používaných v procesu ŘLZ, schopnost vytvořit a optimalizovat pracovní náplň v návaznosti na pracovní místo a schopnost analyzovat personální procesy v organizaci a návrhy jejich zlepšení. 

Získávání a výběr pracovníků

Nábor pracovníků představuje systém oslovení nových uchazečů a metody výběru pracovníků. Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v procesech získávání a výběru nových pracovníků v souladu s plánem lidských zdrojů. Studenti se seznámí s pravidly správného plánování a typy přijímacích pohovorů, jejich správným vedením, využitím assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod náboru.

Naučí se posoudit výhody a nevýhody personálních agentur. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni stanovit postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky v souladu s etickými principy a výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

Pracovní právo

Pracovní právo obsahuje soubor norem upravující individuální a kolektivní pracovní právo a právní úpravu zaměstnanosti. 

Cílem předmětu Pracovní právo je seznámit studenty s problematikou pracovněprávních vztahů a vysvětlit pojem pracovní právo, jeho obsah, členění a prameny, právní vztahy a právní skutečnosti. Dále se studenti seznámí se specifiky pracovní smlouvy a pracovního poměru – se vznikem, změnou i ukončením. Po absolvování předmětu studenti získají informace o pracovní době, odměňování, odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele za škodu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kolektivním pracovním právu, kolektivní smlouvě a dalších.

Komunikace

Komunikace tvoří nedílnou součást úspěchu v marketingu i managementu. Jejím důležitým prvkem je efektivní sdělování zpráv navenek. Předmět Komunikace je založen na kompilaci poznatků z oborů, jejichž společným tématem je efektivní komunikace s veřejností. Důraz je kladen především na rozvoj osobnostních předpokladů manažera v oblasti komunikačních dovedností. Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami správné interní i externí komunikace. V segmentu externí komunikace bude kladen důraz na pochopení a zvládnutí zásad vyrovnaného vztahu s novináři, a tím i dosažení požadovaného mediálního obrazu, resp. vnímání veřejnosti. 

Manažerská etiketa a etika

Manažerská etiketa a etika představují soubor celek principů, jimiž by se měli manažeři ve firmě řídit. Cílem předmětu Manažerská etiketa a etika je seznámit studenty s problematikou podnikatelské etiky, jejím vývojem, jednotlivými aspekty a faktory, které ji ovlivňují, se soudobými přístupy a problémy; a rozvíjet povědomost o etickém chování při rozhodovacích procesech pomocí aplikace etických kritérií v podnikání. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni srovnat základní etické teorie, jejich předpoklady a závěry, identifikovat etické problémy při rozhodování a vyhodnotit strategii firmy z pohledu etické dimenze.

5 volitelných předmětů

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 31 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

2 webináře týdně

Doporučená aktivita jako doplněk studia

Online studium nemá žádné bariéry. Zúčastněte se až dvou webinářů týdně naživo pod vedením našich zkušených lektorů a setkejte se s ostatními studenty, a nebo si vyberte z rozsáhlé knihovny webinářů, který už proběhly. Databázi webinářů máte přístupnou bez omezení. 

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MSc - HR management

Kontaktní formulář pro MSc - HR management

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MSc
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: